Албена АД проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите си

Dec 1st, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Ал­бе­на АД про­ве­де Из­вън­ре­д­но Об­що Съ­б­ра­ние на Ак­ци­о­не­ри­те си на да­та 06.11.2011 г.

На да­та 06 но­ем­в­ри 2011 г. в к.к. Ал­бе­на, хо­тел Фла­мин­го Гранд, за­ла Гранд Хол, се про­ве­де из­вън­ре­д­но­то об­що съ­б­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те на „Ал­бе­на” АД. На не­го бе взе­то ре­ше­ние за склю­ч­ва­не на До­го­вор за за­ем ме­ж­ду „Ал­бе­на Ин­вест Хол­динг” (за­е­мо­да­тел) и „Ал­бе­на” АД (за­е­ма­тел) в раз­мер на 2 600 000 ев­ро, ка­к­то и на До­го­вор за но­ва­ция, с цел обе­ди­ня­ва­не на пре­до­с­та­ве­ни до мо­мен­та за­е­ми с гла­в­ни­ца 3 286 602 ев­ро от „Ал­бе­на Ин­вест Хол­динг” (за­е­мо­да­тел) на „Ал­бе­на” АД (за­е­ма­тел).

Съ­б­ра­ни­е­то бе сви­ка­но съ­о­б­ра­з­но изи­с­к­ва­ни­я­та на чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от ЗППЦК за сдел­ки в ре­зул­тат на ко­и­то за дру­же­с­т­во­то въз­ни­к­ва за­дъл­же­ние към ед­но ли­це и в по­л­за на за­ин­те­ре­со­ва­но ли­це на об­ща стой­ност над 2 на сто от по-ни­с­ка­та стой­ност на ак­ти­ви­те съ­г­ла­с­но по­с­ле­д­ния оди­ти­ран сче­то­во­ден ба­ланс на дру­же­с­т­во­то.

Ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те ак­ци­о­не­ри при­те­жа­ва­ха 3 710 188 броя ак­ции, или 89.51 % от ка­пи­та­ла на дру­же­с­т­во­то. При раз­г­ле­ж­да­не на то­ч­ки­те от дне­в­ния ред, на ос­но­ва­ние чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, кой­то ог­ра­ни­ча­ва пра­во­то на глас на за­ин­те­ре­со­ва­ни­те ли­ца, ре­ше­ни­я­та бя­ха при­е­ти с 522 021 ак­ции, или със 100 % от пре­д­с­та­в­ля­ва­ния ка­пи­тал на съ­б­ра­ни­е­то с пра­во на глас. На про­ве­де­но­то ИО­СА бя­ха об­съ­де­ни и взе­ти сле­д­ни­те ре­ше­ния:

Решение по т. 1. от дневния ред :  Об­що­то съ­б­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те ПРИ­Е­МА мо­ти­ви­ра­ния до­к­лад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съ­ве­та на ди­ре­к­то­ри­те на”Ал­бе­на” АД за це­ле­съ­о­б­ра­з­но­ст­та и ус­ло­ви­я­та на пре­д­ла­га­ни­те сдел­ки по чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от ЗППЦК, а имен­но – сдел­ки, в ре­зул­тат на ко­и­то за дру­же­с­т­во­то въз­ни­к­ва за­дъл­же­ние към ед­но ли­це и в по­л­за на за­ин­те­ре­со­ва­но ли­це на об­ща стой­ност над 2 на сто от по-ни­с­ка­та стой­ност на ак­ти­ви­те съ­г­ла­с­но по­с­ле­д­ния оди­ти­ран сче­то­во­ден ба­ланс на дру­же­с­т­во­то по сми­съ­ла на чл. 114, ал.1, т.1, б от ЗППЦК и обе­з­пе­ча­ва­не на съ­щи­те.

Решение по т. 2. от дневния ред:Об­що­то съ­б­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те ОДО­Б­РЯ­ВА и ОВ­ЛА­С­ТЯ­ВА Съ­ве­та на Ди­ре­к­то­ри­те и Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на „Ал­бе­на” АД да пре­д­п­ри­е­мат дей­с­т­вия и да склю­ч­ват сдел­ки в ре­зул­тат на ко­и­то за дру­же­с­т­во­то въз­ни­к­ват по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при ус­ло­ви­я­та на ЗППЦК и в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с до­к­ла­да на Уп­ра­ви­тел­ния ор­ган на дру­же­с­т­во­то  по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, ка­к­то сле­д­ва:

Склю­ч­ва­не на До­го­вор за за­ем ме­ж­ду „Ал­бе­на Ин­вест Хол­динг” (за­е­мо­да­тел) и „Ал­бе­на” АД (за­е­ма­тел), при сле­д­ни­те ус­ло­вия:

Вид: Дъл­го­с­ро­чен за­ем с цел ин­ве­с­ти­ции и по­к­ри­ва­не на те­ку­щи раз­хо­ди за по­до­б­ря­ва­не и ре­но­ви­ра­не на ма­те­ри­ал­на­та ба­за. Раз­мер: 2 600 000 ев­ро.  Срок за по­га­ся­ва­не 5 го­ди­ни, на ра­в­ни вно­с­ки вся­ка го­ди­на. Го­ди­ш­на ли­х­ва 4,5 %.  Гра­ти­сен пе­ри­од 1 го­ди­на. Обе­з­пе­че­ние: пър­ви по ред за­лог вър­ху взе­ма­не на «Ал­бе­на» АД, про­из­ти­ча­що от склю­че­ни до­го­во­ри за пре­до­с­та­вя­не на хо­те­ли­ер­с­ки ус­лу­ги ме­ж­ду «Ал­бе­на» АД и ту­ро­пе­ра­то­ри за 2012 г., ка­то еже­го­д­но сле­д­ва да се уч­ре­дя­ва аде­к­ва­т­но по раз­мер взе­ма­не за це­лия пе­ри­од на за­е­ма.

Склю­ч­ва­не на До­го­вор за но­ва­ция ме­ж­ду „Ал­бе­на Ин­вест Хол­динг” (за­е­мо­да­тел) и „Ал­бе­на” АД (за­е­ма­тел), при сле­д­ни­те ус­ло­вия:

Цел: обе­ди­ня­ва­не на ве­че пре­до­с­та­ве­ни за­е­ми с гла­в­ни­ца към да­та­та на по­д­пи­с­ва­не на до­го­во­ра в раз­мер на 3 286 602 ев­ро. Го­ди­ш­на ли­х­ва 1-ме­се­чен EURIBOR плюс на­д­ба­в­ка от 2 %. По­га­си­те­лен план: 2012 г. – гра­ти­сен пе­ри­од, 2013 г. – 884 000 ев­ро, 2014 г. – 884 000 ев­ро, 2015 г. – 834 000 ев­ро и 2016 г. – 684 602 ев­ро. Обе­з­пе­че­ние: вто­ри по ред за­лог вър­ху взе­ма­не на «Ал­бе­на» АД, про­из­ти­ча­що от склю­че­ни до­го­во­ри за пре­до­с­та­вя­не на хо­те­ли­ер­с­ки ус­лу­ги ме­ж­ду «Ал­бе­на» АД и ту­ро­пе­ра­то­ри за 2012 г., ка­то еже­го­д­но сле­д­ва да се уч­ре­дя­ва аде­к­ва­т­но по раз­мер взе­ма­не за це­лия пе­ри­од на за­е­ма.

Ре­ше­ние по т. 3. от дне­в­ния ред:  Об­що­то съ­б­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те ОДО­Б­РЯ­ВА и ОВ­ЛА­С­ТЯ­ВА Съ­ве­та на Ди­ре­к­то­ри­те и Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на „Ал­бе­на” АД да пре­д­п­ри­е­мат дей­с­т­вия и да склю­ч­ват сдел­ки по чл.114, ал.1, т. и сле­д­ва­щи­те от ЗППЦК, из­ра­зя­ва­щи се в уч­ре­дя­ва­не на обе­з­пе­че­ния от стра­на на „Ал­бе­на” АД в по­л­за на „Ал­бе­на Ин­вест Хол­динг” АД във връ­з­ка с до­го­во­ри за за­ем, а имен­но: за­лог вър­ху взе­ма­не на „Ал­бе­на” АД, про­из­ти­ча­що от склю­че­ни до­го­во­ри за пре­до­с­та­вя­не на хо­те­ли­ер­с­ки ус­лу­ги ме­ж­ду „Ал­бе­на” АД и ту­ро­пе­ра­то­ри за 2012 г.

Пъл­ни­ят про­то­кол, но­ви­на­та и ма­те­ри­а­ли­те от про­ве­де­но­то ИО­СА ще бъ­дат пу­б­ли­ку­ва­ни на стра­ни­ца­та на Ал­бе­на www.albena.bg в за­ко­но­во-изи­с­ку­е­мия срок до три дни след да­та­та на про­ве­ж­да­не на съ­б­ра­ни­е­то.

 

Коментарите са затворени.