Стамов стана хаджия

Dec 1st, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

За пър­ви път ви­ж­дам Сви­де­тел­с­т­во за по­к­лон­ни­че­с­т­во, до­ка­з­ва­щи, че да­де­на ли­ч­ност е по­се­ти­ла Бо­жи гроб и се е по­то­пи­ла в све­ще­ни­те во­ди на ре­ка Йор­дан. То­ва е сви­де­тел­с­т­во­то на Ата­нас Ата­на­сов Ста­мов от Бал­чик, ул. „Сре­д­на го­ра”,  да­де­но му, че из­пъл­ня­вай­ки би­б­лей­с­кия зов е ви­дял Йе­ру­са­лим – Све­тия град, сто­ли­ца на Из­ра­ел, бил е на Бо­жи гроб и с то­ва по­лу­ча­ва пра­во­то да но­си зва­ни­е­то ХА­ДЖИЯ.

Ата­нас Ста­мов е дъл­го­го­ди­шен чи­но­в­ник в сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во, ка­к­то и съ­п­ру­га­та му. Се­га е пен­си­о­нер, но мно­го ак­ти­вен об­ще­с­т­ве­ник. По­да­рък от дъ­ще­ря му Све­т­ла, ин­же­нер на Ле­ти­ще Вар­на и зет му е ек­с­кур­зи­я­та до Бо­жи гроб. Всъ­щ­ност той по­лу­ча­ва по­ка­на ка­то из­ве­с­тен пче­лар, тъй ка­то в-к „Пче­ла и ко­шер” – ве­с­т­ни­кът на вси­ч­ки пче­ла­ри, ор­га­ни­зи­ра  4-дне­в­на ек­с­кур­зия по све­ти­те ме­с­та и в един мо­де­рен из­ра­ел­с­ки пче­лин.

Той раз­ка­з­ва мно­го ин­те­ре­с­ни не­ща за Бо­жи гроб, за Сте­на­та на пла­ча, за хра­мо­ве­те и ис­то­ри­че­с­ки­те ме­с­та, свър­за­ни със стра­да­ни­я­та и чу­де­са­та на Ии­сус Хри­с­тос, за Мър­т­во мо­ре и Ма­са­да, кре­пост, из­ди­г­на­та на 300 м. над мо­ре­то.

По­се­ще­ни­е­то на пче­ли­на и мал­ко­то пре­д­п­ри­я­тие за пре­ра­бо­т­ка на пчел­ни про­ду­к­ти е впе­ча­т­ли­ло вси­ч­ки с ви­со­ка­та си ико­но­ми­че­с­ка ефе­к­ти­в­ност и с еко­ло­ги­ч­но­ст­та на про­ду­к­ти­те, със за­г­ри­же­но­ст­та на дър­жа­ва­та за то­зи тъй кре­хък от­ра­съл на сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во.

Ако в Бал­чик има и дру­ги ха­джии, да­ва­ме им ду­ма­та да раз­ка­жет сво­и­те пре­жи­вя­ва­ния око­ло то­ва съ­би­тие.

Коментарите са затворени.