Обновление на храм и офикия в с. Змеево, Добричка духовна околия

Dec 1st, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 27.11.2011г. в де­ня на Преп.Те­о­до­сий Тър­но­в­с­ки, Св.вмчк Яков Пер­си­ец и Преп.Па­ла­дий Не­го­во Ви­со­ко­п­ре­о­с­ве­щен­с­т­во Вар­нен­с­ки и Ве­ли­ко­п­ре­с­ла­в­с­ки ми­т­ро­по­лит Г-н, Г-н, д-р Ки­рил в съ­с­лу­же­ние с прот.Ге­ор­ги Пе­т­ков, слу­жащ в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка”гр.Бал­чик, свещ.Пе­тър Ди­ми­т­ров енор.све­ще­ник при храм ,,Св.Тро­и­ца” гр.До­б­рич, свещ.Ма­рин Пе­т­ров, слу­жащ в храм ,,Ро­ж­де­с­т­во Бо­го­ро­ди­ч­но” в с.Зме­е­во и епар­хий­с­ки дя­кон Йор­дан Ва­си­лев от­с­лу­жи­ха въз­к­ре­с­но пра­з­ни­ч­на Ут­ре­ня , Св.Зла­то­у­с­то­ва Ли­тур­гия и чин на об­но­в­ле­ние на храм ,,Ро­ж­де­с­т­во Бо­го­ро­ди­ч­но” в с.Зме­е­во, До­б­ри­ч­ка ду­хо­в­на око­лия. На кли­ра взе­ха уча­с­тие псал­ти от гр.Вар­на и цър­ко­в­ни хо­ри­с­ти от гр.Ген.То­ше­во. В края на сло­во­то си за пра­з­ни­ка, Не­го­во Ви­со­ко­п­ре­о­с­ве­щен­с­т­во  из­тъ­к­на за­с­лу­ги­те на свещ.Ма­рин Пе­т­ров  и го на­г­ра­ди с офи­кия про­то­йе­рей. Въ­п­ре­ки за­бо­ля­ва­не­то си на очи­те, отец Ма­рин Пе­т­ров с ре­в­ност и ста­ра­ние до­при­на­ся за из­г­ра­ж­да­не на хра­мо­ве в с.Дро­п­ла и с.Се­но­кос, ка­к­то и за ос­но­вен ре­монт на хра­ма в с.Зме­е­во. Да му по­же­ла­ем дъл­го­ле­т­но и мно­го­п­ло­д­но слу­же­ние на Бо­жи­я­та ни­ва за сла­ва Бо­жия и за спа­се­ние на ду­ши­те на па­со­ми­те! На мно­гая и бла­го­да­т­ная ле­та отец Ма­ри­не!

Коментарите са затворени.