Програма на Богослуженията при храмове “Св.преп.Петка Търновска” и “Св.Николай Мирликийски Чудотворец” гр.Балчик до края на м. декември 2011 г.

Dec 1st, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 05.12.2011г. /по­не­дел­ник/ в де­ня на Преп. Са­ва Ос­ве­ще­ни и Преп.Не­к­та­рий Би­тол­с­ки от 08,00 ч. в храм ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец” кв.,,Ге­ми­джи­то”гр.Бал­чик Не­го­во Ви­со­ко­п­ре­о­с­ве­щен­с­т­во Вар­нен­с­ки и Ве­ли­ко­п­ре­с­ла­в­с­ки ми­т­ро­по­лит Г-н, Г-н, д-р Ки­рил съ­в­ме­с­т­но с Не­го­во Пре­о­с­ве­щен­с­т­во ви­кар­ния Гла­ви­ни­ц­ки епи­с­коп Йо­ан, ар­хи­е­рей­с­кия на­ме­с­т­ник на гр.До­б­рич ста­в­ро­фо­рен ико­ном Иван До­й­чев, про­то­йе­рей Стра­тия Але­к­сан­д­ров, прот.Ге­ор­ги Пе­т­ков от гр.Бал­чик, прот.Ма­рин Пе­т­ров от с. Зме­е­во и дру­ги све­ще­ни­ци от епар­хи­я­та ще от­с­лу­жат пра­з­ни­ч­ни Ут­ре­ня,  Св.Зла­то­у­с­то­ва Ли­тур­гия,  Во­до­с­вет и Пе­то­х­ле­бие за здра­ве и бла­го­ден­с­т­вие за вси­ч­ки жи­те­ли на град Бал­чик;

На 06.12.2011г./втор­ник/ Ни­кул­ден  от 08,00ч. в съ­щия храм ще бъ­дат от­с­лу­же­ни пра­з­ни­ч­ни Ут­ре­ня,  Св.Зла­то­у­с­то­ва Ли­тур­гия,  Во­до­с­вет и ос­ве­ща­ва­не на ри­бен об­рок за здра­ве и бла­го­с­ло­ве­ние;

На 6 де­кем­в­ри, на бре­га на мо­ре­то, 12.00 ч. ГО­ЛЯМ ВО­ДО­С­ВЕТ и КУР­БАН за ри­ба­ри­те

На 24.12.2011г. от 16,00ч. Бъ­д­ни ве­чер в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” в кв.,,Ле­в­с­ки” гр.Бал­чик ще бъ­де от­с­лу­же­на пра­з­ни­ч­на Ве­чер­ня с Пе­то­х­ле­бие;

На 25.12.2011г. Ро­ж­де­с­т­во Хри­с­то­во от 08,00ч.в съ­щия храм ще се от­с­лу­жат пра­з­ни­ч­ни Ут­ре­ня и Св.Ва­си­ли­е­ва  Ли­тур­гия;

От 11,00ч. в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” ще се про­ве­де Ко­ле­д­но тър­же­с­т­во на уче­ни­ци­те от не­дел­но­то учи­ли­ще по Ве­ро­у­че­ние към ОДК гр.Бал­чик;

От 16,00 ч. храм ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец” кв.,,Ге­ми­джи­то”гр.Бал­чик ще бъ­де от­с­лу­же­на пра­з­ни­ч­на Ве­чер­ня с Пе­то­х­ле­бие за здра­ве и бла­го­ден­с­т­вие;

На 26.12.2011г.Съ­бор на Пре­с­ве­та Бо­го­ро­ди­ца, Св.Йо­сиф Об­ру­ч­ник, Св.цар Да­вид, Св.Яков, брат Бо­жий от 08,00ч.в храм ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец” ще се от­с­лу­жат пра­з­ни­ч­ни Ут­ре­ня и Св.Зла­то­у­с­то­ва Ли­тур­гия;

От 16,00ч. в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” ще се от­с­лу­жи пра­з­ни­ч­на Ве­чер­ня с Пе­то­х­ле­бие за здра­ве и бла­го­по­лу­чие;

На 27.12.2011г. Св.пър­во­мъ­че­ник и ар­хи­дя­кон Сте­фан, Преп.Те­о­дор На­чер­та­ни /Сте­фа­но­в­ден/ от 08,00ч. в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” ще се от­с­лу­жат пра­з­ни­ч­ни Ут­ре­ня и  Св.Зла­то­у­с­то­ва Ли­тур­гия.

При­кан­ват се хри­с­ти­я­ни­те да взе­мат уча­с­тие в пра­з­ни­ч­ни­те Бо­го­с­лу­же­ния за да по­лу­чат Бо­жи­е­то бла­го­с­ло­ве­ние в жи­во­та си за здра­ве и пре­у­с­пя­ва­не във вя­ра и бла­го­че­с­тие!

Прот. Г.ПЕТКОВ

 

Коментарите са затворени.