IV Мемориал “Иван Райчев”

Nov 30th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 19-20 но­ем­в­ри 2011 год. в зла­та на ша­х­ма­тен клуб „Бал­чик” се про­ве­де тур­нир. Той се съ­с­тоя в се­дем кръ­га по Швей­цар­с­ка­та си­с­те­ма. Кон­т­ро­ла­та за иг­ра бе един час на чо­век. Уча­с­т­ва­ха 17 чо­ве­ка от гра­да и об­щи­на­та. За ша­х­ма­та въз­ра­с­то­ви гра­ни­ци не съ­ще­с­т­ву­ват. От най-мал­кия (Све­то­с­лав Ни­ков – 9 год.) до най-въз­ра­с­т­ния (Бо­рис Го­ра­нов – 82 год.), вси­ч­ки иг­ра­ха с го­ля­мо же­ла­ние да по­бе­дят, да усе­тят тръ­п­ка­та от иг­ра­та, да из­ра­зят сво­я­та по­чит и ува­же­ние към ша­х­ма­та.

В ре­зул­тат на дву­д­не­в­ни­те би­т­ки се по­лу­чи сле­д­но­то кла­си­ра­не:

Генерално класиране:

1.Тихомир Енчев (шампион)

2.Пламен Петров

3.Иван Кръстев (1-во място пенсионери)

4.Христо Генчев

5.Димитър Бобев

6.Христо Митев

Деца:

1.Ерик Торосян

2.Але­к­сан­дър Ди­ми­т­ров

3.Светослав Ников

(вси­ч­ки уче­ни­ци от ОУ „Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий)

Бя­ха оси­гу­ре­ни 11 па­ри­ч­ни на­г­ра­ди – ос­но­в­но кла­си­ра­не, пен­си­о­не­ри и де­ца. На вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци бя­ха раз­да­де­ни гра­мо­ти и ку­па за по­бе­ди­те­ля. Уча­с­т­ни­ци­те бя­ха сти­му­ли­ра­ни със сла­д­ко и бе­зал­ко­хол­но.

От име­то на ШК „Бал­чик” бих ис­кал да бла­го­да­ря на хо­ра­та, ко­и­то по­мо­г­на­ха за про­ве­ж­да­не­то на ша­х­ма­т­ния тур­нир: г-н Об­ре­тен Об­ре­те­нов – но­та­ри­ус, г-н Ва­сил Гри­го­ров – арен­да­тор, г-н Га­лин Ди­ми­т­ров – пре­д­се­да­тел на Зе­ме­дел­с­ки на­ро­ден съ­юз.

Ще за­вър­ша с ед­на ми­съл на Гьо­те: „Хва­не­те се за то­ва, ко­е­то мо­же­те да на­п­ра­ви­те, или си ми­с­ли­те, че мо­же да на­п­ра­ви­те. В сме­ло­ст­та има ма­гия, си­ла и ге­ний”.

 

Коментарите са затворени.