Най-красивият плаж в Европа с нови екстри

Nov 30th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Но­ви ек­с­т­ри на сво­и­те го­с­ти ще пре­д­ло­жи през Се­зон 2012 КК „Ал­бе­на”, съ­о­б­ща­ват от пре­с­цен­тъ­ра на ак­ци­о­нер­но­то дру­же­с­т­во. Ком­па­ни­я­та за­ви­ша­ва ка­че­с­т­во­то на ус­лу­ги­те на най-кра­си­вия плаж в Ев­ро­па, кой­то с ко­п­ри­не­ния си пя­сък при­в­ли­ча ту­ри­с­ти от цял свят. Но­вост през сле­д­ва­що­то ля­то ще бъ­де пре­д­ла­га­не­то на пла­жа на сту­де­ни и то­п­ли на­пи­т­ки сре­щу до­пъл­ни­тел­но за­п­ла­ща­не. За си­гур­но­ст­та ще про­дъл­жат да се гри­жат спе­ци­ал­но по­д­б­ра­ни спа­си­те­ли. На пла­жа е пре­д­ви­де­на и ани­ма­ция със спорт и иг­ри. Един от во­де­щи­те ку­рор­ти, кой­то пре­д­ла­га ул­т­ра ол-ин­к­лу­зив и ол-ин­к­лу­зив ще про­дъл­жи ус­лу­ги­те си, ка­то за­ви­ши ка­че­с­т­во­то и раз­но­о­б­ра­зи­е­то в хо­те­ли­те, ко­и­то ще ги пре­д­ла­га. Го­с­ти­те на хо­те­ли­те ще мо­гат да по­л­з­ват ус­лу­ги­те и в бар Ха­ва­на на бре­га от 11 до 16.30 ча­са със за­ку­с­ки, са­ла­ти и на­пи­т­ки, вклю­че­ни в це­на­та.

Dine around кон­це­п­ци­я­та про­дъл­жа­ва и през 2012 го­ди­на. Ту­ри­с­ти­те, от­се­д­на­ли в ком­п­ле­к­са, ще имат въз­мо­ж­ност на из­бор на 6 ре­с­то­ран­та, ка­то до­го­ди­на то­ва ще бъ­де за пе­ри­о­да до 30 юни и от 3 се­п­тем­в­ри. В ме­ню­то ос­вен яс­ти­я­та, ко­и­то имат въз­мо­ж­ност да се из­би­рат, ще бъ­де вклю­че­на и ми­не­рал­на во­да.

Хра­ни­тел­ни­те про­ду­к­ти в ком­п­ле­к­са по­д­ле­жат на по­с­то­я­нен кон­т­рол от не­за­ви­си­ма ла­бо­ра­то­рия. За хо­ра­та, от­се­д­на­ли в хо­те­ли­те в гор­на­та зо­на, е пре­д­ви­ден ша­тъл бус за по-ле­с­но пре­д­ви­ж­ва­не до пла­жа. Той ще тръ­г­на на все­ки 30 мин., от 9.30 до 17 ча­са.

Ку­рор­тът Ал­бе­на, кой­то при­в­ли­ча бъл­га­ри и чу­ж­ден­ци, със сво­и­те офер­ти за се­мей­ни по­чи­в­ки, ще за­т­вър­ди сво­и­те по­зи­ции, ка­то за­ба­в­ля­ва сво­и­те мал­ки и го­ле­ми го­с­ти с во­д­ни ат­ра­к­ции в ня­кол­ко ба­сей­на, го­ля­ма де­т­с­ка пло­ща­д­ка, в бли­зост до ком­п­лекс Ла­гу­на, спо­кой­с­т­вие на те­ри­то­ри­я­та на ком­п­ле­к­са, чист въз­дух и кри­с­тал­но чи­с­та во­да в мо­ре­то.

Про­ме­не­ни са ус­ло­ви­я­та за пла­ща­не на но­щу­в­ки­те за се­мей­с­т­ва с по­ве­че от ед­но де­те. Пър­во­то ще по­чи­ва без­п­ла­т­но, а за вто­ро­то ще се за­п­ла­ща 30 на сто от це­на­та за но­щу­в­ка на въз­ра­с­тен.

От най-го­ля­ма­та ту­ри­с­ти­че­с­ка ком­па­ния у нас обя­ви­ха, че от 25 но­ем­в­ри мо­же да се пра­вят ре­зер­ва­ции за 2012 го­ди­на чрез сай­та Albena.bg.

За 2012 г. го­с­ти­те ще мо­гат да ре­зер­ви­рат и за ак­ти­в­ния пе­ри­од юни-ав­густ, чрез уеб стра­ни­ца­та и чрез call center-а, са­мо па­ке­ти от 7, 14 или 21 дни, с ден на при­с­ти­га­не в съ­бо­та.

През но­ва­та го­ди­на сил­но са на­ма­ле­ни це­ни­те за по­л­з­ва­не на без­жи­чен ин­тер­нет на те­ри­то­ри­я­та на Ал­бе­на. Ще се за­п­ла­ща це­на от 2 ле­ва за ед­но де­но­но­щие. До­се­га ус­лу­га­та се пре­д­ла­га­ше по 4 ле­ва за час.

Руслан ЙОРДАНОВ

 

Коментарите са затворени.