Фестивални емоции

Nov 30th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

На 5,6 и 7 ок­том­в­ри 2011 г. се про­ве­де Се­дем­на­де­се­ти­ят на­ци­о­на­лен фе­с­ти­вал на пен­си­о­нер­с­ки­те съ­с­та­ви. Фе­с­ти­ва­лът „Ли­с­то­пад на спо­ме­ни­те” се про­ве­ж­да ви­на­ги под па­т­ро­на­жа на „Съ­ю­за на пен­си­о­не­ри­те- 2004” в гр. Вар­на, Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та. Про­г­ра­ма­та е мно­го бо­га­та и раз­но­о­б­ра­з­на. Са­мо­дей­ци­те се съ­с­те­за­ват в мно­го жан­ро­ве – ав­тен­ти­чен и об­ра­бо­тен фолк, па­т­ри­о­ти­ч­ни и въз­ро­ж­ден­с­ки пе­с­ни, ста­ри шла­ге­ри, тан­цо­ви съ­с­та­ви от раз­ли­ч­ни­те об­ла­с­ти, ре­ци­та­ли, ав­тор­с­ки из­пъл­не­ния.

Об­щин­с­ки пен­си­о­нер­с­ки хор гр. Бал­чик се пре­д­с­та­ви с въз­ро­ж­ден­с­ки пе­с­ни. Из­пъл­не­ни­е­то ни бе­ше бле­с­тя­що, за­с­лу­же­но по­лу­чи­х­ме мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти и въз­г­ла­си „Бра­во”. Бя­х­ме удо­в­ле­т­во­ре­ни и мно­го ща­с­т­ли­ви, а ди­ри­ген­тът ни Т. То­до­ров из­ка­за бла­го­дар­ност към вси­ч­ки хо­ри­с­ти. С не­тър­пе­ние оча­к­ва­х­ме оцен­ка­та на жу­ри­то и ра­до­ст­та ни бе­ше го­ля­ма, ко­га­то след два дни по­лу­чи­х­ме ре­зул­та­та по те­ле­фо­на, че сме кла­си­ра­ни от хо­ро­ве­те на 1-во мя­с­то и пе­че­лим Ди­п­лом и приз „Ма­лък лист”.

Мно­го ни тро­г­на вни­ма­ни­е­то на го­с­по­жа Сто­ян­ка Хри­с­то­ва, пре­д­се­да­тел на об­щин­с­кия съ­вет на пен­си­о­не­ри­те във Вар­на, ко­я­то до­й­де, за да ни връ­чи то­ва от­ли­чие в чи­та­ли­ще­то на град Бал­чик. Ду­ми­те и бя­ха:  „Жу­ри­то из­ра­зи въз­хи­ще­ние от ва­ше­то из­пъл­не­ние, а аз мно­го се гор­дея с вас и за мен е го­ля­мо удо­вол­с­т­вие ли­ч­но да ви при­ве­т­с­т­вам и по­з­д­ра­вя”. По­с­ре­щ­на­х­ме я с бур­ни ръ­ко­п­ля­с­ка­ния и я из­п­ра­ти­х­ме с мно­го це­лу­в­ки и до­б­ри чу­в­с­т­ва. То­ва от­ли­чие ни за­дъл­жа­ва да ра­бо­тим и тво­рим още по-усър­д­но, с по­ве­че хъс и на­с­т­ро­е­ние. Бе­ли­ят град за­с­лу­жа­ва то­ва.

То­дор­ка ХА­РИ­ЗА­НО­ВА

Коментарите са затворени.