Проект “Протегната ръка за помощ”

Nov 16th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Проект “Протегната ръка за помощ” се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO00-5.2-07 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С изпълнението на проекта се предоставят услугите „Социален асистент“ на 10 лица и „Домашен помощник“ на 50 лица. Назначени са 25 домашни помощника и 5 социални асистента, които обслужват по 4 часа ежедневно в работните дни двама потребители на съответната услуга.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване правото им на независимост и социално включване, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Гарантиране на достойно съществуване на обгрижваните лица и повишаване предлагането на пазара на труда чрез създаване на нови работни места.

Проектът “Протегната ръка” е насочен към хората, без оглед на тяхното финансово положение и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др.

За контакти: e-mail: dimitrov@balchik.bg тел. 0579/7-10-53 и 0579/7-10-65

Ръководител проект,  Димитрин Димитров

Коментарите са затворени.