Отчетно-изборно събрание

Nov 16th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

На 10 но­ем­в­ри т.г. се съ­с­тоя от­че­т­но-из­бор­но­то съ­б­ра­ние на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те от Бал­чик, Ка­вар­на и Ша­б­ла.

Го­с­ти на съ­б­ра­ни­е­то бя­ха Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров от УС Со­фия и пре­д­се­да­тел на Дру­же­с­т­во­то в До­б­рич и Сте­фан Ян­чев – пре­д­се­да­тел на СОЗР гр.Бал­чик. С ед­но­ми­ну­т­но мъл­ча­ние вси­ч­ки се по­к­ло­ни­х­ме пред па­мет­та на те­зи, ко­и­то ве­че не са сред тях.

Пре­д­се­да­тел на съ­б­ра­ни­е­то бе Ва­сил Шо­пов, а чле­но­ве на ко­ми­си­я­та по из­бо­ра Ма­рий­ка Или­е­ва и Ми­льо Пе­ев. От­че­тен до­к­лад про­че­те пре­д­се­да­те­лят на Дру­же­с­т­во­то Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва. С  до­к­ла­да на Кон­т­рол­ния съ­вет ни за­по­з­на пре­д­се­да­те­лят на КС Вен­ци­с­лав Ди­ми­т­ров.

Бе пре­из­б­ра­но ста­ро­то ръ­ко­во­д­с­т­во на Дру­же­с­т­во­то: М.Ма­те­е­ва и А.До­че­ва от Ка­вар­на, Ана­с­та­сия Ра­де­ва и Йор­дан Стан­ков от Бал­чик.

Вла­ди­мир На­чев бла­го­да­ри на пре­д­се­да­те­ля Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то не се ща­ди и ра­бо­ти ка­то да­ва вси­ч­ко от се­бе си за про­с­пе­ри­те­та на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те. За­то­ва с пра­во тя бе пре­из­б­ра­на за пре­д­се­да­тел.

Съ­б­ра­ни­е­то за­вър­ши с ма­лък ко­к­тейл в ре­с­то­рант на Дво­ре­ца.

Анастасия РАДЕВА

Коментарите са затворени.