Да помислим за природата – Програма “Лайф+”

Nov 16th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

 

Пре­ди бро­е­ни дни на бял свят се по­я­ви и 7-ми­ли­он­ни­ят жи­тел. Ние ста­ва­ме все по­ве­че, но про­по­р­ци­о­нал­но ра­с­те и вре­да­та, ко­я­то на­на­ся­ме на окол­на­та сре­да. Кол­ко­то и пе­си­ми­с­ти­ч­но да зву­чи, ско­ро ще до­й­де де­нят, в кой­то при­ро­да­та ня­ма да из­дър­жи на на­пре­же­ни­е­то, по­ро­де­но от на­ша­та не­до­б­ро­съ­ве­с­т­ност. Се­га е мо­мен­тът да по­е­мем ини­ци­а­ти­ва­та, не­раз­чи­тай­ки един­с­т­ве­но на до­б­ра­та во­ля. До­й­де вре­ме­то на ев­ро­пей­с­ка­та про­мя­на, ко­я­то със си­гур­ност ще до­ве­де до по­до­б­ре­ния.

По на­с­та­я­щем те­че ев­ро­пей­с­ка­та про­г­ра­ма „Лайф+”, чи­и­то ос­но­в­ни при­о­ри­те­ти са за­щи­та, опа­з­ва­не, въз­с­та­но­вя­ва­не и кон­т­рол на при­ро­д­ни­те си­с­те­ми, ко­и­то по един или друг на­чин чо­ве­че­с­т­во­то е за­се­г­на­ло. Про­г­ра­ма­та е раз­де­ле­на на 2 ра­бо­т­ни пе­ри­о­да: пър­ви (2007-2010 г.) и вто­ри (2011-2013 г.) и е раз­ви­та от Ев­ро­пей­с­ки­ят пар­ла­мент и Съ­ве­та на ЕС. Две са ос­но­в­ни­те це­ли на „Лайф+” – да оси­гу­ри про­те­к­ция и уле­с­ни фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на ди­ва­та фло­ра и фа­у­на, и ес­те­с­т­ве­ни­те сре­ди на жи­вот. Съ­що та­ка да спре из­че­з­ва­не­то на ви­до­ве и за­па­з­ва­не на био­раз­но­о­б­ра­зи­е­то в те­ри­то­ри­я­та на ЕС.

Про­г­ра­ма­та пре­д­ви­ж­да ши­ро­ко­с­пе­к­тър­на дей­ност в ре­ди­ца еко­ло­ги­ч­ни се­к­то­ри. До­пъл­ни­тел­но ще се раз­ви­ва по­з­на­та­та На­ту­ра 2000 с опа­з­ва­не на мор­с­ки­те и край­б­ре­ж­ни оби­та­те­ли и тя­х­на­та ес­те­с­т­ве­на сре­да. Ка­то част от за­ко­но­да­тел­на­та по­ли­ти­ка ще бъ­дат и про­ме­ни­те по ди­ре­к­ти­ви­те за био­раз­но­о­б­ра­зи­е­то на ор­га­ни­з­ми­те, в ча­с­т­ност – пти­ци­те. За ця­ло­с­т­ния кон­т­рол се це­ли въ­ве­ж­да­не на ин­с­т­ру­мен­ти за на­б­лю­де­ние и обе­к­ти­в­на оцен­ка на при­ро­да­та. Ще се обо­га­тят по­з­на­ни­я­та ни за ген­но­мо­ди­фи­ци­ра­ни­те ор­га­ни­з­ми пре­д­вид на­ра­с­т­ва­щи­те ди­с­ку­сии от­но­с­но вре­ди­те и по­л­зи­те им към ес­те­с­т­ве­ни­те.

Про­ме­ни­те в кли­ма­та са мо­же би най-го­ле­ми­те про­б­ле­ми за чо­ве­че­с­т­во­то и за­п­ла­ха, ко­я­то ба­в­но, но си­гур­но дей­с­т­ва в на­ша вре­да. За Про­г­ра­ма „Лайф+” кли­ма­тът съ­що е ос­но­вен при­о­ри­тет и за­да­ча за  на­с­то­я­ща­та и го­ди­ни­те в най-бли­з­ко бъ­де­ще. За­ло­же­ни са ре­ди­ца пре­ван­ти­в­ни, об­ле­к­чи­тел­ни и ада­п­ти­в­ни мер­ки. Це­ли­те  са да бъ­дат ов­ла­де­ни  ран­ни­те ефе­к­ти на кли­ма­ти­ч­ни­те про­ме­ни, ко­и­то да не вре­дят на гра­ж­да­ни­те на ЕС. В дъл­го­с­ро­чен план се пре­д­ви­ж­да пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на по­ви­ше­на­та кон­цен­т­ра­ция на пар­ни­ко­ви га­зо­ве в ат­мо­с­фе­ра­та, ко­и­то не­и­мо­вер­но во­дят до се­ри­о­з­ни кли­ма­ти­ч­ни из­ме­не­ния. В гло­ба­лен ма­щаб ще бъ­дат ут­вър­де­ни по­зи­ци­и­те и от­го­вор­но­с­ти­те, свър­за­ни с Про­то­ко­ла в Ки­о­то, ка­то в край­на сме­т­ка се за­щи­та­ва чо­ве­ш­ки­ят ин­ди­вид и дру­ги­те ор­га­ни­з­ми от ефе­к­та на „ка­та­ли­за­то­ра на про­ме­ни” за вси­ч­ки вре­ме­на-при­ро­да­та.

Про­г­ра­ма „Лайф+” за­ся­га и фа­к­то­ри, ши­ро­ко свър­за­ни с чо­ве­ка и ка­че­с­т­во­то му на жи­вот. Ще бъ­де на­сър­че­но опа­з­ва­не­то на чи­с­то­та­та на по­вър­х­но­с­т­ни­те и по­д­по­ч­ве­ни­те во­ди от за­мър­ся­ва­ния. Пре­ко­мер­но­то и не­б­ла­го­ра­зум­но раз­хи­ще­ние на во­д­ни­те ре­сур­си е из­ця­ло в ущърб на хо­ра­та. За­то­ва се на­ла­гат пре­ван­ти­в­ни мер­ки в та­зи на­со­ка. Це­ли се и опа­з­ва­не на чи­с­то­та­та и ка­че­с­т­во­то на въз­ду­ха, пре­д­вид фа­к­та, че все по­ве­че хо­ра имат по­ра­же­ния на здра­во­с­ло­в­но­то съ­с­то­я­ние от не­чи­с­та­та ат­мо­с­фе­ра. За­се­г­на­ти­те от хи­ми­ка­ли и дру­ги вре­д­ни пре­па­ра­ти по­ч­ве­ни уча­с­тъ­ци ще бъ­дат въз­с­та­но­ве­ни, ка­то се оси­гу­ри тя­х­на­та це­ле­съ­о­б­ра­з­на упо­т­ре­ба.

В про­г­ра­ма­та е за­ло­же­но и на­б­лю­да­ва­не на го­ри­те с три ос­но­в­ни це­ли, ка­то на пър­во мя­с­то се вклю­ч­ват мер­ки за пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на гор­с­ки­те по­жа­ри. За­че­с­тя­ват слу­ча­и­те, в ко­и­то жер­т­ва на огъ­ня ста­ват сто­ти­ци де­ка­ри гор­с­ки ма­си­ви, а ви­на­та в 99% от слу­ча­и­те е на чо­ве­ш­ка­та не­до­б­ро­съ­ве­с­т­ност. Вто­ра­та цел е да се на­б­лю­да­ват про­ме­ни­те, ко­и­то на­с­тъ­п­ват в био­раз­но­о­б­ра­зи­е­то на гор­с­ки­те еко­си­с­те­ми от кли­ма­ти­ч­ни­те и из­ку­с­т­ве­ни­те (по­жа­ри, сеч и др.) про­це­си. Тре­та­та за­да­ча е да се ак­ти­ви­ра вни­ма­ни­е­то на все по­ве­че хо­ра, ко­и­то да взе­мат пре­ван­ти­в­ни мер­ки про­тив гор­с­ки­те по­жа­ри. Дей­но­с­ти­те са свър­за­ни със съ­би­ра­не, ана­ли­зи­ра­не и раз­про­с­т­ра­не­ние на ин­фор­ма­ция за го­ри­те, на­сър­ча­ва­не на ефе­к­ти­в­но­ст­та на на­б­лю­да­тел­ни­те дей­но­с­ти, ка­к­то и сти­му­ли­ра­не на ре­ди­ца за­ко­но­да­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия ка­то Ди­ре­к­ти­ва­та за по­ч­ви­те, На­ту­ра 2000, Ди­ре­к­ти­ва за во­д­ни­те си­с­те­ми и т.н.

Във връ­з­ка с про­г­ра­ма „LIVE+”Дър­жа­в­но ло­в­но сто­пан­с­т­во Бал­чик ор­га­ни­зи­ра с уче­ни­ци от 8 и 10 кла­с­на СОУ „Хр.Бо­тев” Бал­чик им­п­ро­ви­зи­ра­ни бе­се­ди на ст.ле­с­ни­чей инж.Ра­до­с­лав Ра­дев сред го­ра­та в бли­зост до р.Ба­то­ва. Уче­ни­ци­те ен­ту­си­а­зи­ра­но съ­б­ра­ха ня­кол­ко ки­ло­г­ра­ма жъ­лъ­ди, ко­и­то по­с­ле за­ся­ха в пре­д­ва­ри­тел­но по­д­го­т­ве­ни­те за цел­та ме­с­та, за да се въз­с­та­но­ви дъ­бо­ва­та го­ра. Го­ля­мо бе­ше учу­д­ва­не­то, че за 5 го­ди­ни из­ра­с­т­ва ед­ва 10-сан­ти­ме­т­ро­во стъ­бъл­це, че го­ра­та се въз­с­та­но­вя­ва са­ма за 250-300 го­ди­ни. Че чо­ве­кът е от­го­во­рен за сво­и­те дей­с­т­вия се­га и пред по­ко­ле­ни­я­та в бъ­де­ще.

Ерсин ИСМАИЛОВ

 

Коментарите са затворени.