Балчик има нужда от култура не само през лятото

Nov 16th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

На при­н­ци­па “Ден го­ди­на хра­ни” през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни в Бал­чик се ут­вър­ди пра­к­ти­ка­та по­ч­ти це­лият кул­ту­рен ка­лен­дар на об­щи­на­та да е съ­б­ран в три­те ле­т­ни ме­се­ца. То­ва е не­об­хо­ди­мо, за да бъ­дат при­в­ли­ча­ни ту­ри­с­ти в Бал­чик. Но на пра­к­ти­ка се по­лу­ча­ва та­ка, че ко­га­то ля­то­то свър­ши и ту­ри­с­ти­те си за­ми­нат, с тях си за­ми­на­ва и кул­тур­ни­ят жи­вот в об­щи­на­та. А ние, ко­и­то ос­та­ва­ме, съ­що има­ме ну­ж­да от из­ку­с­т­во. Ос­та­ват ни слу­чай­ни­те го­с­ту­ва­ния на пъ­ту­ва­щи те­а­т­рал­ни съ­с­та­ви, пра­з­нен­с­т­ва­та око­ло Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на и Ве­ли­к­ден. Да­ти ка­то 3-ти  март, 6-ти май, 22-ри се­п­тем­в­ри, 1-ви но­ем­в­ри ми­на­ват вя­ло, по­ч­ти по за­дъл­же­ние. За сме­т­ка на 8- ми ап­рил- Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на ром­с­ка­та об­щ­ност. Ка­то па­т­ри­о­ти­ч­на ор­га­ни­за­ция, по­е­ма­ме от­го­вор­ност пред вас, че в сле­д­ва­щия Об­щин­с­ки съ­вет ще ра­бо­тим уси­ле­но, та­зи тен­ден­ция да се про­ме­ни.

Съ­що та­ка, при­о­ри­те­ти в ра­бо­та­та на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци от ВМРО   ще са:

– про­з­ра­ч­ност в ра­бо­та­та на Об­щин­с­кия съ­вет и об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция

– па­т­ри­о­ти­ч­но въз­пи­та­ние на по­д­ра­с­т­ва­щи­те

– вза­и­мо­дей­с­т­вие с Бъл­гар­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­к­ва за ут­вър­ж­да­ва­не цен­но­с­ти­те на пра­во­с­ла­ви­е­то. В мо­мен­та Бал­чик се е пре­вър­нал в рай за се­к­ти­те, бла­го­да­ре­ние на дей­с­т­ви­е­то или без­дей­с­т­ви­е­то на би­в­ши уп­ра­в­ни­ци.

И на­к­рая, но не на по­с­ле­д­но мя­с­то- ще га­ран­ти­ра­ме ак­ти­в­но­то уча­с­тие на мла­ди­те в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот на об­щи­на­та. ВМРО е с “най- мла­да­та” ли­с­та за об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци. То­ва по­з­во­ля­ва в Бал­чик да бъ­де чут гла­сът на мла­ди­те хо­ра. А те имат ка­к­во да ка­жат.

Ивайло ДЖИЛЯНОВ

 

Коментарите са затворени.