ВиК отговаря

Nov 16th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Във връзка с многото  запитвания на абонати живеещи в блоковете как се разпределя водата от общия водомер ВиК ви уведомява, че на сайта ни www.vodabalchik.blogspot.com има публикувана статия за начина на изчисляване и разпределение.

Как се разпределя водата от общите водомери?

Поради многото запитвания от абонати на ВиК живеещи в блокове и кооперации с общи водомери за това как се разпределя водата от общия водомер с тази статия ще отговоря на този въпрос.

1.         Как не се разпределя водата от общия водомер

a.         Не се разпределя като се дели на броя на апартаментите

b.         Не се разпределя според квадратурата на апартаментите

c.         Не се разпределя според броя на обитателите в апартаментите

2.         Как се разпределя водата от общия водомер?

Това е регламентирано в наредба №4/14.09.2004 г на МРРБ, чл. 39

Отчитането се извършва по следния начин:

Засича се общия водомер

В срок от 24 часа се засичат индивидуалните водомери. За абонатите които не са осигурили достъп се начислява служебно на базата на изразходената от тях вода за минал период.

Сумират се всички показания на индивидуалните  водомери и се сверяват с показанията на общия водомер. В случай, че общия водомер е отчел по-голямо количество вода /каквито са 99 % от случаите / от сумата на количеството на водата от индивидуалните водомери, то тази разлика се разпределя пропорционално между всички абонати.

Пример:Ако сумата от индивидуалните водомери е 143 куб. м а общия водомер е отчел 175 куб.м вода то се получава разлика от  32 куб.м. вода, която трябва да бъде разпределена между абонатите. Това става като се пресмята коефициент 32/143=0.224

С този коефициент се умножава изразходеното количество вода на всеки индивидуален водомер и се прибавя към него. Т.е. ако на един от индивидуалните водомери е отчетено 13 куб.м. вода то абоната ще плати 13+0.224*13=15.912 куб.м вода.

Примерна табница за пресмятане на разпределението на водата в блок с 12 ап.:

индивид водомери           разлока от общ водомер                общо кол вода

ап . 1                   25                                                5,59                           30,59

ап . 2                   12                                                2,69                           14,69

ап . 3                   14                                                3,13                           17,13

ап . 4                    8                                                 1,79                            9,79

ап . 5                    2                                                 0,45                            2,45

ап . 6                    3                                                 0,67                            3,67

ап . 7                    7                                                 1,57                            8,57

ап . 8                    9                                                 2,01                           11,01

ап . 9                   13                                                2,91                           15,91

ап . 10                 16                                                3,58                           19,58

ап . 11                 15                                                3,36                           18,36

ап . 12                 19                                                4,25                           23,25

Общо по вертикалните колони     143         32           175

отчетено от общ водомер              175

разлика от общ водомер (РОВ)     32

Коефициент        0,22

Публикувано от В и К – Балчик

Зазимяване на водомерните шахти

ВиК на­по­м­ня на  сво­и­те або­на­ти, че е не­об­хо­ди­мо да из­вър­шат за­зи­мя­ва­не на во­до­мер­ни­те ша­х­ти в имо­ти­те си. Пре­по­ръ­ч­ва­ме ви къ­де­то не се кон­су­ми­ра во­да да бъ­дат из­п­ра­з­не­ни тръ­би­те от въз­мо­ж­но най-ни­с­ка­та то­ч­ка и да се из­то­чи во­да­та от во­до­ме­ра с цел пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на за­м­ръ­з­ва­не на ос­та­на­ла­та во­да.  По­ка­за­ни­я­та на во­до­ме­ри­те ня­ма да бъ­дат за­си­ча­ни от ин­ка­са­то­ри­те, а ще се на­чи­с­ля­ва кон­су­ми­ра­на во­да на ба­за­та на ми­нал пе­ри­од. През про­лет­та след раз­к­ри­ва­не­то на во­до­мер­ни­те ша­х­ти ще бъ­де на­п­ра­ве­но из­ра­в­ня­ва­не. На­чал­ник ВиК Бал­чик – инж. Ка­са­бов

 

Коментарите са затворени.