Пак ни прецакаха…

Nov 16th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Гер­ман­с­ки­те и френ­с­ки бан­ки се спа­си­ха под ко­да Спа­ся­ва­не на Гър­ция и Ев­ро­то. За­вър­ши но­во­то раз­де­ля­не на Ев­ро­па. Ни­кой от на­ша­та пре­са, ко­я­то бъл­ва еже­д­не­в­но хи­ля­ди про­с­то­тии, не сме­т­на да от­во­ри очи­те на оби­к­но­ве­ния чо­век ка­къв удар го оча­к­ва. На­ши­ят Пре­ми­ер при­съ­с­т­ва, но не раз­б­ра за ка­к­во ста­ва ду­ма. Има­ше въз­мо­ж­ност да го­во­ри пред жур­на­ли­с­ти и той не про­пу­с­на да го сто­ри, за­що­то за раз­ли­ка от ев­ро­пей­с­ки­те ли­де­ри, те има­ха же­ла­ние да го слу­шат. Гра­ни­ца­та ме­ж­ду Ста­ра и Но­ва Ев­ро­па, ко­я­то ще ста­не факт на 9 де­кем­в­ри на сле­д­ва­щия Ев­ро­пей­с­ки съ­вет  и ще се ин­с­ти­ту­ци­о­на­ли­зи­ра, т.е.Бъл­га­рия, и дру­ги из­вън зо­на­та ще по­д­пи­шат при­на­д­ле­ж­но­ст­та си към пе­ри­фе­ри­я­та на ЕС. Пре­ди да ни по­да­де гъ­ба­та с оце­та един от кон­с­т­ру­к­то­ри­те  Сар­ко­зи обя­с­ни с ус­ми­в­ка на ба­в­но схва­т­ли­ви­те ка­к­во ста­ва. В  че­т­вър­тък ве­чер той ка­за: Ще сле­ем, г-жа Мер­кел и аз, гер­ман­с­ка­та и френ­с­ка­та ико­но­ми­ка, след ко­е­то вле­зе в по­д­ро­б­но­с­ти.

Ка­к­во сле­д­ва за нас? Сми­съ­лът на­к­ра­т­ко е, че 17 стра­ни ще син­х­ро­ни­зи­рат по-тя­с­но ико­но­ми­че­с­ки­те  си от­но­ше­ния, а раз­ши­ре­ни­ят съ­с­тав, за­е­д­но с дру­ги­те 10 дър­жа­ви – ще ос­та­не на вто­ри план, за­що­то не му е не­об­хо­ди­ма та­ка­ва ин­те­г­ра­ция.  Ще се по­лу­чи хла­ба­ва ев­ро­пей­с­ка стру­к­ту­ра за по­ли­ти­че­с­ки кон­сул­та­ции, гла­в­но  по пра­ва­та на чо­ве­ка. Зна­чи съ­щин­с­ко­то член­с­т­во на Бъл­га­рия в ЕС бе  5год. / без 2 ме­се­ца/. Ве­че ни бу­тат към вън­ш­на­та вра­та, а ние тъ­к­мо за­по­ч­на­х­ме да ов­ла­дя­ва­ме ев­ро­пей­с­ки­те ма­ни­е­ри. Не сме са­мо ние, с нас е ця­ла Из­то­ч­на Ев­ро­па, Ан­г­лия, Шве­ция, Да­ния, ко­и­то са­ми се от­ка­за­ха да вля­зат в Ев­ро­зо­на­та. Не знам как са се чу­в­с­т­ва­ли чи­с­то фи­зи­че­с­ки Пре­ми­е­ри­те на 10 дър­жа­ви, по­ка­не­ни да на­пу­с­нат за­ла­та, за да ос­та­нат бо­го­и­з­б­ра­ни­те 17 те­х­ни ко­ле­ги да об­съ­ж­дат те­ку­щи  те­ми? Сред из­го­не­ни­те бе и  Б. Бо­ри­сов, но по­ка­за  че има де­бе­ла ко­жа. Дей­вид Ка­ме­рън се въз­му­ти и ве­д­на­га след уч­ти­во­то: „Къш” се сре­щ­на с ос­та­на­ли­те ка­то „за­б­ра­ви” бъл­гар­с­кия. Не­р­в­но апе­ли­ра за спло­тя­ва­не сре­щу ди­к­та­та на 17-те. В одо­б­ре­ния в че­т­вър­тък план уж за спа­ся­ва­не на Гър­ция и Ев­ро­то има  2 въз­ло­ви чи­с­ла; 100 млрд. и 1000 млрд. Ев­ро / 1 три­ли­он/. Пър­во­то по­ка­з­ва за­гу­би­те на бан­ки­те, съ­г­ла­си­ли се да оп­ро­с­тят част от гръ­ц­кия дълг до ра­в­ни­ще­то… от на­ча­ло­то на кри­за­та.  Вто­ро­то чи­с­ло е га­ран­ци­я­та, да­де­на на съ­щи­те бан­ки за ста­би­ли­зи­ра­не­то им при но­ви ри­с­ко­ве сре­щу те­х­ния „ще­дър” жест. Пра­ви­тел­с­т­во­то на Сло­ва­кия па­д­на, за­що­то не мо­жа да се от­ка­чи да не пла­ти 8 млрд. ев­ро внос към Ев­ро­зо­на­та. Да­же Гер­ма­ния пре­чу­пи съ­п­ро­ти­ва­та на пра­ви­тел­с­т­во­то на сло­ва­ш­ки­те съ­пар­тий­ци на Мер­кел. Се­га Бра­ти­с­ла­ва ча­ка, тре­пе­рей­ки да пла­ти уве­ли­че­ния 2,27 пъ­ти ме­ха­ни­зъм за ста­бил­ност. Ве­че ва­жи нов кри­те­рий за го­д­ност на член­с­т­во в ЕС- пла­те­жо­с­по­со­б­ност. Вли­за­не­то в Ев­ро­зо­на­та ще ста­ва по иму­ще­с­т­вен ценз, а фи­нан­со­ва­та ста­бил­ност ще бъ­де са­мо гар­ни­ту­ра. Хммммм………, ня­ма­ме шанс ако вне­за­п­но не за­бо­га­те­ем! Ние по­к­ри­ва­ме кри­те­ри­и­те на Ма­а­с­т­рихт, но пре­с­къ­по­то член­с­т­во ни уби­ва. 8,87  млрд. ще вне­сем /пър­ви­те 12 год. на­по­ло­ви­на/  ако спа­си­тел­ния  ме­ха­ни­зъм  ос­та­не 1 три­ли­он ев­ро. То­ва е де­лът на стра­на­та в ЕЦБ – 0,87%. Но ако за­тъ­нат и дру­ги дър­жа­ви?

На­ша­та стра­на  е ста­бил­на /не пре­с­та­ва­ме да се хва­лим с то­ва/, бла­го­да­ре­ние на сво­я­та ми­зе­рия / 3% бю­дже­тен де­фи­цит, 17% дър­жа­вен дълг/.   В Брю­к­сел те­кат па­зар­лъ­ци как да се за­пу­шат про­бой­ни­те с по­ве­че па­ри,  а не как да се ико­но­ми­сат  ле­пен­ки­те! Кри­за­та при­ш­пор­ва ли­де­ри­те към по ви­со­ка ско­рост, а ние ги ка­ним да се вър­нат към стан­дар­та на жи­вот, опи­сан в „Кле­т­ни­ци­те”. Да­же в съ­с­то­я­ние на от­к­ро­ве­ние ББ апе­ли­ра към Ев­ро­па да си ре­ду­ци­ра пен­си­и­те до ни­во­то на на­ши­те. Хо­ра­та ни гле­дат изу­ме­ни.  При­я­те­ли съ­бу­де­те се! Гър­ци­те  при та­зи за­д­лъ­ж­ня­лост имат пен­сии по 1000 Ев­ро. У нас уп­ра­в­ля­ва­ща­та кла­са е със ев­ро­пей­с­ки до­хо­ди, а на­ро­дът, на­ро­да ку­че­та го яли! Кол­ко пъ­ти ни обе­ща­ва­ха чу­де­са, про­с­пе­ри­тет, да ви­дим те­зи ка­к­во ще на­п­ра­вят!

Два пъ­ти ев­ро­пей­с­ки­те ча­ка­ли при­по­м­ни­ха на Пре­ми­е­ра за не­го­во­то обе­ща­ние по па­к­та „Ев­ро плюс“ – Дян­ков смя­та ан­га­жи­мен­та „мо­рал­но ос­та­рял”. Ще до­й­де Ви­до­в­ден и ние ще спа­ся­ва­ме с го­лия си за­д­ник мно­го по-бо­га­ти, но за­д­лъ­ж­не­ли дър­жа­ви. А то­ва ни до­й­де на гла­ва­та, за­що­то без ман­дат от На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние  ББ е при­ел за­ро­б­ва­щи ус­ло­вия за ми­ли­ар­ди Ев­ро. Той не е учил за уп­ра­в­ле­нец, в мо­мент на еу­фо­рия е ис­кал да съ­бе­ре очи­те на Ев­ро­па­та, но про­с­ло­ву­та­та му ин­ту­и­ция му изи­г­ра ло­ша ше­га.  Си­гур­но му се ис­ка да за­б­ра­ви то­зи  ан­га­жи­мент… Пък ни­кой не е ве­чен. Ка­к­то оби­к­но­ве­но ста­ва в ми­ло­то ни оте­че­с­т­во, да му ми­с­лят сле­д­ва­щи­те…

П.С. Ка­то гле­дам све­т­ли­на­та в очи­те на Пре­ми­е­ра и ко­ле­ги­те му на бри­фин­га след По­бе­да­та си спом­ням бе­зо­чи­е­то в по­ве­де­ни­е­то на ато­ве­те от Трой­на­та ко­а­ли­ция. Хак им е се­га  да имат та­къв про­ти­в­ник, на­по­рист, бо­а­з­лия, те­пе­гъ­оз!

Дай боже, при този да  сме по-добре!

Г.Йорданов-Гого

Коментарите са затворени.