Парадокс

Nov 16th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

В дни­те ко­га­то Бъл­га­рия из­би­ра­ше своя пре­зи­дент се на­ди­г­на об­що не­до­вол­с­т­во сре­щу НОИ. При­чи­на­та бе обя­ве­но­то вди­га­не на ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та и раз­п­ра­те­ни­те пи­с­ма със за­дъл­же­ния на май­ки, за­пи­са­ли де­ца­та си на де­т­с­ка яс­ла пре­ди из­ти­ча­не на 2 г. на де­ца­та им. Ро­ди­те­ли­те смя­тат, че след ка­то са на­ме­ре­ни сре­д­с­т­ва  за вди­га­не раз­ме­ра на ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та е ло­ги­ч­но да се оси­гу­ри и вди­га­не на де­т­с­ки­те на­д­ба­в­ки, но вла­с­ти­ма­щи­те не смя­тат та­ка. На 28 ок­том­в­ри ед­на от про­те­с­ти­ра­щи­те май­ки пред пар­ла­мен­та спо­де­ля: „ Мо­ят син съм го пу­с­на­ла на яс­ла на го­ди­на и осем ме­се­ца. Зна­чи за 4 ме­се­ца тря­б­ва да вър­на хи­ля­да и ня­кол­ко ле­ва на НОИ. Три го­ди­ни по-къ­с­но ме уве­до­ми­ха, че тря­б­ва да вър­на 800лв. и ли­х­ви 400лв. Не зна­ех, че ня­мам пра­во да за­пи­ша де­те­то си на яс­ла, тъй ка­то май­чин­с­т­во­то си го по­лу­ча­вах от ра­бо­то­да­те­ля.”

Раз­би­ра се, про­те­с­ти­ра­щи­те за­се­г­на­ха и дру­ги бол­ни про­б­ле­ми ка­то ни­що­ж­ни­те обе­з­ще­те­ния на без­ра­бо­т­ни­те и са­мо­т­ни ро­ди­те­ли, та­к­си­те  в де­т­с­ки­те за­ве­де­ния и скъ­по­с­т­ру­ва­щи­те уче­б­ни­ци и уче­ни­че­с­ки по­со­бия на де­ца­та.

След мно­го ре­пор­та­жи по те­ле­ви­зи­я­та и пре­са­та по те­ма­та, май­ки­те, чи­и­то за­дъл­же­ния ви­ся­ха с ли­х­ви на НОИ бя­ха оп­ро­с­те­ни , а дру­ги­те про­б­ле­ми си ос­та­на­ха про­б­ле­ми ка­к­то пре­ди, но без ре­ше­ние. Ис­ти­на­та е, че не­я­с­но­та­та в за­ко­на и ли­п­са­та на гла­с­ност са при­чи­на вси­ч­ки те­зи ро­ди­те­ли да про­те­с­ти­рат, за­що­то ни­къ­де в за­ко­на не се пра­ви раз­ли­ка ме­ж­ду май­ки, за­пи­са­ли де­ца­та си на де­т­с­ка яс­ла и та­ки­ва, изо­с­та­ви­ли де­ца­та си в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ин­с­ти­ту­ции, из­ця­ло на гри­жи­те и из­д­ръ­ж­ка­та на дър­жа­ва­та.

Па­ра­до­к­сал­но е, че по­се­ще­ни­е­то на де­те в де­т­с­ка яс­ла се счи­та за от­г­ле­ж­да­не. Па­ра­до­к­сал­но е, че де­т­с­ки на­д­ба­в­ки от 35лв. в дър­жа­ва, къ­де­то хля­бът и мля­ко­то са по ле­в­че и се смя­тат за до­с­та­тъ­ч­ни. Па­ра­до­к­сал­но е на фо­на на 240лв. , а от ско­ро и 270 лв. мин.ра­бо­т­на за­п­ла­та уче­б­ни­ци­те по ан­г­лий­с­ки за ос­ми клас да стру­ват 120лв. , а та­к­си­те в де­т­с­ки­те гра­ди­ни са ня­къ­де и по 60-80лв. та­ва­на. На вси­ч­ко­то от­го­ре в го­ле­ми­те гра­до­ве мно­го май­ки са при­ну­де­ни да от­г­ле­ж­дат де­ца­та си в къ­щи и да не ра­бо­тят, за­що­то ме­с­та в де­т­с­ки­те гра­ди­ни  ня­ма. Па­ра­до­к­сал­но е, па­ра­до­к­сал­но е, па­ра­до­к­сал­но е ….па­ра­до­к­си, кол­ко­то щеш по те­ма­та, но най-го­ле­ми­ят е, че сред вси­ч­ки тях ние ис­ка­ме про­с­то да от­г­ле­ж­да­ме нор­мал­но де­ца­та си.

Ге­ор­ги  Зл. Ге­ор­ги­ев

Коментарите са затворени.