Клуб “Хинап” твори красота

Nov 10th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

На 8 но­ем­в­ри в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия се от­к­ри ин­те­ре­с­на из­ло­ж­ба. Чле­но­ве­те на клуб „Хи­нап” от на­шия град, хо­ра със спе­ци­фи­ч­ни ну­ж­ди, с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми, по­ка­за­ха сво­и­те уме­ния, май­с­тор­лък, ес­те­ти­че­с­ки вкус, стре­меж към кра­со­та и изя­ще­с­т­во в би­та.

„Твор­че­с­т­во и кра­со­та” – та­ко­ва би мо­г­ло да бъ­де мо­то­то на из­ло­ж­ба­та, от­к­ри­та в 15.00 ч. тър­же­с­т­ве­но от Дим­ка Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел­ка на клуб „Хи­нап”, а го­с­ти­те по­с­ре­щ­на­ти с вку­с­на и кра­си­ва по­га­ча от До­н­ка Ди­ми­т­ро­ва.

В из­ло­ж­ба­та уча­с­т­ват по­ве­че от 15 же­ни и един мъж (Ко­льо Мо­нев с кар­ти­на вър­ху ка­мък) с пле­ти­ва на ед­на и две ку­ки, раз­ли­ч­ни ви­до­ве бро­де­рии, го­б­ле­ни, ори­га­ми и др. Не мо­же да се из­б­рои бо­га­т­с­т­во­то от идеи, ре­а­ли­зи­ра­ни в пле­ти­ва­та – ша­п­ки, ша­ло­ве, блу­зи, ръ­ка­ви­ци, цве­тя; в уши­ти­те пре­д­ме­ти за би­та – въз­г­ла­в­ни­ци, по­с­та­в­ки, ку­х­нен­с­ки при­на­д­ле­ж­но­с­ти; ори­га­ми­те в кар­ти­ч­ки, бу­ке­ти, стен­ни кар­ти­ни и др. Гра­б­ват вни­ма­ни­е­то два­та го­б­ле­на – ико­ни от мъ­ни­с­та на Ири­на Ге­ор­ги­е­ва, въз­хи­ща­ват де­т­с­ки­те дре­ш­ки на До­ра Три­фо­но­ва и Пен­ка Ан­ге­ло­ва, кра­си­ви­те дам­с­ки по­н­чо и блу­зи, ка­к­то и мно­го­б­рой­ни­те ори­га­ми на Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва, ша­п­ки­те и чан­ти­ч­ки­те на Ро­сан­ка Йор­да­но­ва и До­б­рин­ка Кир­че­ва, пре­к­ра­с­ни­те дам­с­ки ша­п­ки и пле­ти­ва на ед­на ку­ка на Не­ли Ара­ба­джи­е­ва, мно­го­б­рой­ни­те кра­си­ви ек­с­по­на­ти на Дим­ка Ма­ле­ва и Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва, ори­ги­нал­но ек­с­по­ни­ра­ни, ар­ти­с­ти­ч­но пре­д­с­та­ве­ни, до­ри и са­мо­т­на­та ли­ла­ва кър­па за сте­на на Рю­г­зан Сю­лей­ма­но­ва те на­ве­ж­да на ми­съл­та за кра­си­во­то.

И кол­ко още въз­хи­ти­тел­ни пре­д­ме­ти на мно­го же­ни, уча­с­т­ва­ли в из­ло­ж­ба­та, по­с­ве­те­на на Се­д­мия кон­г­рес на Съ­ю­за на ин­ва­ли­ди­те в Бъл­га­рия (СИБ), кой­то пре­д­с­тои.

Из­ло­ж­ба­та е ед­но по­т­вър­ж­де­ние, че с та­лант, упо­ри­тост, тру­до­лю­бие и во­ля мо­же да се на­п­ра­вят ако не чу­де­са, то мо­же да се съ­з­да­де мно­го.

Че чо­ве­кът, кой­то е съ­т­во­рен от Съ­з­да­те­ля ка­то хар­мо­ния от тя­ло, ха­ра­к­тер и дух, мо­же да по­бе­ди не­съ­вър­ше­на­та фи­зи­ка със си­ла­та на дру­ги­те две. Та­ка­ва ду­ше­в­ност и дух по­ка­з­ват и чле­но­ве­те на клуб „Хи­нап” от на­шия град и из­ра­зя­ват сво­я­та бла­го­дар­ност към кме­т­с­ка­та уп­ра­ва и ли­ч­но към г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов за­то­ва, че от­к­ли­к­ва на ну­ж­ди­те им, а съ­що че ува­жа­ва пра­з­ни­ци­те и тър­же­с­т­ва­та им.

Ес­те­с­т­ве­но, че хо­ра­та със спе­ци­ал­ни ну­ж­ди оча­к­ват по­ве­че и от дру­ги­те ин­с­ти­ту­ции. И е до­б­ре да се знае, че по­д­с­тъ­пи­те с гра­па­ви пло­ч­ки са по-удо­б­ни и по-си­гур­ни, не са­мо ко­га­то се из­ка­ч­ваш на­го­ре към вхо­до­ве­те, но и ко­га­то сли­заш на­до­лу, за да сти­г­неш пра­вия и ши­рок път, по кой­то вър­вят вси­ч­ки.

И ум­ни­те, и не тол­ко­ва, и до­б­ри­те, и не тол­ко­ва, и здра­ви­те, и не тол­ко­ва – чо­ве­ци­те, хо­ра­та, най-съ­вър­ше­ни­те Бо­жии съ­з­да­ния.

 Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.