Представят Албена за Сезон ‘2012

Nov 9th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Бъл­гар­с­ки­ят ку­рорт Ал­бе­на ще се пре­д­с­та­ви на из­ло­же­ния в Гер­ма­ния, Фин­лан­дия, Ру­сия, Ру­мъ­ния и др. дър­жа­ви. Пър­ва­та пре­зен­та­ция ще бъ­де на ITS в Мюн­хен от 3 до 6 но­ем­в­ри. То­зи ме­сец най-ус­пе­ш­на­та ту­ри­с­ти­че­с­ка ком­па­ния у нас ще има со­б­с­т­вен щанд и на Road show FTI и ITS Road show в Гер­ма­ния.

От 7 до 10 но­ем­в­ри Йо­в­ка Стра­ши­ло­ва – зам.-ди­ре­к­тор в от­дел „Мар­ке­тинг и про­да­ж­би”, ще по­се­ти World Travel Market в Лон­дон, а до края на го­ди­на­та ме­ни­джъ­рът за Скан­ди­на­в­с­кия па­зар Ма­рин Ко­нов ще ре­к­ла­ми­ра Ал­бе­на на ту­ри­с­ти­че­с­ка­та бор­са Jetair Roadshow и ще се сре­щ­не с на­ши пар­т­ньо­ри на МА­Т­КА в Хел­зин­ки. През фе­в­ру­а­ри Пер­ла­та на ро­д­но­то ни Чер­но­мо­рие ще се пре­д­с­та­ви в ме­ж­ду­на­ро­д­на­та ту­ри­с­ти­че­с­ка бор­са в Со­фия със сво­и­те про­ду­к­ти, ко­и­то ще пре­д­ла­га за Се­зон ‘2012. През март сле­д­ват из­ло­же­ни­я­та ITB в Бер­лин, MITT и INTOURMAR-   KET в Мо­с­к­ва и TTR в Бу­ку­рещ.

Руслан ЙОРДАНОВ

Коментарите са затворени.