Гаф – връчиха удостоверение за съветник на кмета

Nov 9th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

Гаф съ­п­ро­во­ди пър­ва­та се­сия на но­во­и­з­б­ра­ния Об­щин­с­ки съ­вет в Бал­чик. В тър­же­с­т­ве­на об­с­та­но­в­ка и в при­съ­с­т­ви­е­то на об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Же­ля­з­ко Же­ля­з­ков пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ка­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия Ге­ор­ги Ка­ров връ­чи удо­с­то­ве­ре­ни­я­та на но­во­и­з­б­ра­ния кмет на об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и кме­то­ве­те на на­се­ле­ни ме­с­та. Ока­за се оба­че, че в до­ку­мен­ти­те е до­пу­с­на­та гре­ш­ка, спо­ред ко­я­то кме­то­ве­те са из­б­ра­ни за съ­ве­т­ни­ци. След ка­то Ан­ге­лов от­ка­за до­ку­мен­та, му бе­ше връ­чен нов, кой­то от­но­во бе­ше сгре­шен. Кме­то­ве­те на на­се­ле­ни ме­с­та при­е­ха на ше­га гре­ш­ка­та на ОИК, ка­то ко­мен­ти­ра­ха, че ме­с­т­ни­ят пар­ла­мент е пре­х­вър­лил за­кон­ни­те 21 чле­на.

Ка­то пре­д­ва­ри­тел­но уго­во­рен бе при­ет из­бо­рът на би­з­не­с­ме­на Ви­к­тор Лу­чи­я­нов за пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­кия съ­вет от при­съ­с­т­ва­щи­те де­се­т­ки бал­чи­к­лии в за­ла­та. Кре­х­ко мно­зин­с­т­во от 12 гла­са да­де път на мла­дия съ­ве­т­ник към пре­д­се­да­тел­с­ко­то мя­с­то, след ка­то 4 от пли­ко­ве­те в ур­на­та при тай­но­то гла­су­ва­не бя­ха пра­з­ни, а дру­ги 4 не­ва­ли­д­ни. Са­мо един бал­чи­ш­ки съ­ве­т­ник да­де гла­са си за Ата­нас Ата­на­сов, кой­то бе пре­д­ло­жен от име­то на ВМРО.

Ви­к­тор Лу­чи­я­нов е 37 го­ди­шен, за­вър­шил ико­но­ми­ка във Вар­на. Той е съ­со­б­с­т­ве­ник на 4-зве­з­д­ния спа хо­тел „Ре­джи­на Ма­рия”. Пре­ди 4 го­ди­ни в-к „Но­ва до­б­ру­джан­с­ка три­бу­на” го обя­ви за ми­ли­о­нер.

Балчик Инфо

Коментарите са затворени.