Накъде?…

Nov 9th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Че пар­ти­и­те са сто­ка със съ­с­тав и срок на го­д­ност не мо­гат да го раз­бе­рат по- въз­ра­с­т­ни­те хо­ра, за ко­и­то ед­но вре­ме е има­ло ед­на пар­тия – дър­жа­ва. Те про­с­то не  же­ла­ят да си про­ме­нят ми­с­ле­не­то, а от про­мя­на­та за­ви­си и гла­су­ва­не­то. При­ми­ти­в­на­та ом­ра­за е сре­д­с­т­во­то с ко­е­то ни раз­де­ля­ха, за да ни гра­бят по-ле­с­но. С вре­ме­то тя за­по­ч­на да на­ма­ля­ва и се­га от­но­во е на ли­ния. В мо­мен­та на из­бо­ри­те сме се хва­на­ли за гу­ши­те  в при­б­ли­зи­тел­но от­но­ше­ние 1: 1. И се пре­вър­на­х­ме от­но­во в най-ле­с­на­та жер­т­ва. Ина­че е мно­го опа­с­но за ку­к­ло­во­ди­те-то­ку виж сме за­с­та­на­ли ра­мо до ра­мо. Ста­ри­ят ан­г­лий­с­ки при­н­цип:  Divide and rull; e ак­ту­а­лен и днес. Как та­ка До­ган и Бо­ри­сов са уж­ким  вър­ли вра­го­ве, а во­да­чът на ли­с­та на ДПС във Ве­лин­г­рад – Де­лян Пе­е­в­с­ки. Со­ко­ла пу­с­на още в би­т­ка­та за ме­с­т­ни из­бо­ри два­ма со­фи­ян­ци, а за кме­т­с­кия стол из­ди­г­на Ан­д­рей Пре­мя­нов – хо­те­ли­ер. При­я­те­ли, по­г­ле­д­не­те зад за­ве­са­та!….. Фа­к­ти­че­с­ки До­ган пре­да­де Кал­фин  чрез въз­дър­жа­ние. Не­го­ва­та по­д­к­ре­па пър­во­на­чал­но за кан­ди­да­та на БСП на­ля во­да в мел­ни­ца­та на про­ти­в­ни­ка му.  Ли­де­рът на ДПС фа­к­ти­че­с­ки ос­ре­б­ри ом­ра­за­та към се­бе си, а не еле­к­то­рал­на­та си те­жест. Ефе­к­тът сра­бо­ти ка­к­то и на пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри през 2009- за­ра­бо­ти по­д­к­ре­па на ГЕРБ, и по­до­б­ри за­во­е­ва­ни­я­та на Со­ко­ла . Ня­кои се за­б­лу­ж­да­ват, че ви­ди­те ли за пръв път в ис­то­ри­я­та бъл­гар­с­кият пре­зи­дент  е из­б­ран без „бро­ке­ра” До­ган. Ни­с­ка­та из­би­ра­тел­на ак­ти­в­ност не би­ва да се бър­ка  със сво­бо­д­ния из­бор на ет­ни­че­с­ки­те тур­ци. Со­ко­ла про­дъл­жа­ва да дър­жи пар­ти­я­та със сто­ма­не­на  ръ­ка, об­ле­че­на в ка­ди­фе­на ръ­ка­ви­ца. Учу­д­ва­що за мно­зи­на, ед­ни и съ­щи хо­ра гла­су­ва­ха раз­ли­ч­но за „сво­и­те” и за „дру­ги­те” Стран­на­та на­г­лед „па­си­в­ност” бе ре­зул­тат на пре­ци­зен пар­ти­ен ин­с­т­ру­к­таж.    Про­с­то тур­чи­нът въ­ве­де мар­ке­тинг- убий­с­т­во чрез лю­бов, а то­ва оси­гу­ри по­бе­да­та на Пле­в­не­ли­ев. Це­на­та – про­да­ж­ба­та на „Бул­гар­та­бак”, по­ту­ле­ни­те де­ла сре­щу ми­ни­с­т­ри на ДПС. Не знам да­ли ам­би­ци­о­з­на­та съ­де­б­на ре­фор­ма, ко­я­то се ка­ни да про­ве­ж­да По­по­ва, ка­к­то и за­ко­на за не­за­кон­но при­до­би­то­то иму­ще­с­т­во, ще вклю­ч­ват в об­х­ва­та си кон­тин­ген­та на ДПС. Въ­п­ре­ки за­ка­ни­те на Пле­в­не­ли­ев ,че ще вли­за в кон­ф­ликт с на­чал­ни­ка си, Бъл­га­рия на пра­к­ти­ка  ня­ма да има дър­жа­вен гла­ва, а пъл­но­мо­щен пре­д­с­та­ви­тел на  Пре­ми­е­ра по ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те фо­ру­ми. До­б­ре е, че жи­вял в Ев­ро­па и има ха­ри­з­ма­та на ус­пял чо­век.

Ни­ка­к­ва ду­ма за ма­со­ви­те на­ру­ше­ния, ни­то за скан­дал­ния бю­джет за до­го­ди­на.

Ка­к­во е кон­цен­т­ри­ра­не­то на ця­ла­та власт в ед­на пар­тия?

Да­но не съм лош про­рок, но то­ва е на­ча­ло­то на края, за­що­то след ка­то за­гу­би ед­на пар­тия опо­зи­ци­он­ния си враг, за­тъ­ва във въ­т­ре­ш­ни ме­ж­ду­о­со­би­ци!

Во­тът тръ­ш­на БСП в те­жък но­к­да­ун. Стру­ва ми се че ако „ма­йор Де­я­нов” бе кан­ди­дат за по­с­та –  ус­пе­хът би бил по­ло­жи­те­лен.  Ама как да скър­шат ха­тъ­ра на Пър­ва­нов!

Пу­б­ли­ч­на­та ек­зе­ку­ция на Ста­ни­шев  бе пре­ди­з­ве­с­те­на смърт. Още ка­то го  ми­ро­по­ма­з­ва­ше  Пър­ва­нов вле­зе във вой­на със ста­ри­те ку­че­та в БСП. Той бе на­я­с­но че ако Р. Овч., Р. Пе­т­ков  или ня­кой друг от пар­тий­ни­те ато­ве взе­ме вла­ст­та, за не­го връ­ща­не ня­ма. За­то­ва на­ло­жи си­ло­во то­ва аг­не, и го по­д­к­ре­пя­ше през це­лия ман­дат. Бат Бой­ко де­к­ла­ри­ра но­ви­на­та че е умо­рен, и ня­ма ас­пи­ра­ции към пре­зи­ден­т­с­кия  пост. Ос­та­ва тро­и­ца­та Бо­ри­сов, До­ган и Пър­ва­нов  да е оп­ре­де­ля­ща за в бъ­де­ще!

Г. ЙОРДАНОВ – Гого

Коментарите са затворени.