Обява за поставяне на банкомат

Nov 2nd, 2011 | От | Category: обяви

Процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем за поставяне на банкомат

На основание  чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с решение №238/27.02.2009г., Решение 908 от Протокол 69/ 14.10.2011г. на ОбС-Балчик и Заповед № 992/26.10.2011г. на временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Балчик.

ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от свободен нежилищен имот, публична общинска собственост:

1. Част от сградата на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Балчик с площ 1.0 м2 за поставяне на банкомат.

2.  Цел на конкурса: Отдаване под наем на описаният имоти за поставяне на банкомат.

2.1. Начална годишна наемна цена в размер на 288.00 лева, без ДДС

2. 2. Срок на договора – 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

3. Конкурсни условия:

3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон, притежаващи лиценз за извършване на банкова дейност.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.11.2011г. до 10.11.2011г. на касата на ОбА-Балчик.

Коментарите са затворени.