“Балканът, ханът, чифликът” от Светослав Игов

Nov 2nd, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

В тре­та­та от по­ре­ди­ца­та ли­те­ра­тур­ни ве­че­ри, по­с­ве­те­ни на 1 но­ем­в­ри – Ден на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли в Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „До­ра Га­бе” се съ­с­тоя пре­ми­е­ра на кни­га­та на Све­т­ло­зар Игов „Бал­ка­нът, ха­нът и чи­ф­ли­кът”, из­да­ние на из­да­тел­с­т­во „Ли­те­ра­ту­рен фо­рум”, съ­о­б­ща­ват от би­б­ли­о­те­ка­та.

Проф. дфн Све­т­ло­зар Игов по­лу­чи през 2010 г. на­ци­о­нал­на­та на­г­ра­да „Йор­дан Йо­в­ков” за на­у­ч­ни из­с­ле­д­ва­ния и по­пу­ля­ри­зи­ра­не на Йо­в­ко­во­то ли­те­ра­тур­но на­с­ле­д­с­т­во. Ор­га­ни­за­то­ри на про­я­ва­та са Об­щи­на град До­б­рич, Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – До­б­рич, Сдру­же­ние на пи­са­те­ли­те – До­б­рич и Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „До­ра Га­бе”.

„Бал­ка­нът, ха­нът и чи­ф­ли­кът” от Све­т­ло­зар Игов пре­д­с­та­ви доц. Ан­то­ния Вел­ко­ва-Гай­дар­жи­е­ва от ВТУ „Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”. Ли­те­ра­тур­на­та сре­ща во­ди д-р Кре­ме­на Ми­те­ва – гла­вен уре­д­ник в дом-па­ме­т­ник “Й. Йо­в­ков” – До­б­рич.

По­с­ле­д­на­та кни­га на Све­т­ло­зар Игов „Бал­ка­нът, ха­нът и чи­ф­ли­кът” – При­ви­д­ни­ят ре­а­ли­зъм на Йор­дан Йо­в­ков е из­да­де­на със съ­дей­с­т­ви­е­то на Об­щи­на град До­б­рич. Из­да­ни­е­то е спе­че­ли­ло кон­курс на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та. Ре­да­к­тор на кни­га­та е Ма­рин Ге­ор­ги­ев, а ху­до­же­с­т­ве­но­то оформ­ле­ние е де­ло на Яна Ле­ви­е­ва.

Проф. дфн Све­т­ло­зар Игов (1945) е ли­те­ра­ту­рен ис­то­рик и кри­тик, по­ет, ро­ма­нист, есе­ист, пре­во­дач, уни­вер­си­те­т­с­ки пре­по­да­ва­тел. За­вър­ш­ва сла­вян­с­ка фи­ло­ло­гия в Со­фий­с­кия Уни­вер­си­тет (1966). Спе­ци­а­ли­зи­ра в За­г­реб и Бел­г­рад (1967-1968). Аси­с­тент в Со­фий­с­кия Уни­вер­си­тет (1967-1969), Ре­да­к­тор във в. „Ли­те­ра­ту­рен фронт” (1969-1970) и сп. „Съ­в­ре­мен­ник” (1971-1976). На­у­чен и стар­ши на­у­чен съ­т­ру­д­ник в Ин­с­ти­ту­та за из­ку­с­т­во­з­на­ние и Ин­с­ти­ту­та за ли­те­ра­ту­ра при БАН (1976-2010 ). Пре­по­да­ва­тел в Пло­в­ди­в­с­кия Уни­вер­си­тет (1978-). Гла­вен ре­да­к­тор на сп. „Език и ли­те­ра­ту­ра” (1994-2005). Из­дал е 40 кни­ги, сред ко­и­то „Ис­то­рия на бъл­гар­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра”, мо­но­г­ра­фия за Иво Ан­д­рич, сту­дии и мо­но­г­ра­фии за кла­си­че­с­ки и съ­в­ре­мен­ни бъл­гар­с­ки пи­са­те­ли, две кни­ги кри­ти­ка „Гро­з­ни­те па­те­та”, три кни­ги с фра­г­мен­ти „При­зо­ри”, сти­хо­с­бир­ки­те „От­съ­с­т­вие”, „Tragelaphos и дру­ги сти­хо­т­во­ре­ния” и „Там”, ро­ма­ни­те „Еле­ни­те”, „Там, на Бал­ка­ни­те” и др.

Ангел РАДИЛОВ

Коментарите са затворени.