С книгата на Йовков “Албена” възраждат културния диалог на Добруджа със света

Nov 2nd, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Из­б­ра­ни твор­би на Йор­дан Йо­в­ков ще бъ­дат из­да­де­ни на де­сет ези­ка до края на 2012 го­ди­на. До ме­сец ап­рил ще бъ­дат го­то­ви из­да­ни­я­та на не­м­с­ки, ан­г­лий­с­ки, ру­с­ки, ру­мън­с­ки и френ­с­ки. В тях ще бъ­дат вклю­че­ни  „Ста­ро­п­ла­нин­с­ки ле­ген­ди”, „Пе­сен­та на ко­ле­ле­та­та” и „Ве­че­ри в Ан­ти­мо­в­с­кия хан”. Днес на спе­ци­ал­на пре­с­кон­фе­рен­ция в ку­рор­та Ал­бе­на бя­ха пре­д­с­та­ве­ни две­те пър­ви из­да­ния на но­вия том „Ал­бе­на”, ко­и­то са на бъл­гар­с­ки и на ру­с­ки език. Ини­ци­а­ти­ва­та е на „Ал­бе­на” АД, „Ал­бе­на Ин­вест Хол­динг” АД и из­да­тел­с­т­во „За­ха­рий Сто­я­нов”.

Иван Гра­ни­т­с­ки за­я­ви, че се во­дят раз­го­во­ри с кул­тур­ни­те ата­ше­та на Бра­зи­лия, Ис­па­ния и Сър­бия за пре­вод на Йо­в­ко­ви­те раз­ка­зи, а до ед­на го­ди­на се оча­к­ва Йо­в­ков да бъ­де из­да­ден и на тур­с­ки език.

Все­ки том от мно­го­е­зи­ч­но­то из­да­ние из­ли­за в ти­раж от 1000 броя с ме­ки ко­ри­ци и по 100 би­б­ли­о­фил­с­ки ек­зем­п­ля­ра с твър­да ко­ри­ца. Офор­ми­тел на кни­га­та е ху­до­ж­ни­кът Же­ко Але­к­си­ев, пре­д­го­во­рът е на акад. Ан­тон До­н­чев.

Ве­че в по­чи­в­ка­та по фор­му­ла­та ол-ин­к­лу­зив ще има вклю­че­на и бъл­гар­с­ка кул­ту­ра. То­ва за­я­ви Иван Гра­ни­т­с­ки.Има­ме идея след Йо­в­ков да из­да­дем До­ра Га­бе и Ивай­ло Пе­т­ров, за зъм в ра­йо­на на ку­рор­та Ал­бе­на, в ко­я­то ще бъ­дат при­в­ле­че­ни ка­то кон­сул­тан­ти ми­ни­с­тер­с­т­ва­та на кул­ту­ра­та, об­ра­зо­ва­ни­е­то и вън­ш­ни­те ра­бо­ти. Но­ви ту­ри­с­ти­че­с­ки мар­ш­ру­ти по стъ­п­ки­те на Йо­в­ков в До­б­ру­джа го­т­вят и ед­но­и­мен­ния  ком­п­лекс.

От ком­п­ле­к­са по­д­го­т­вят ма­ща­б­на кон­це­п­ция за раз­ви­тие на кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­кия ту­ри­зъм в ра­йо­на на ку­рор­та Ал­бе­на, в ко­я­то ще бъ­дат при­в­ле­че­ни ка­то кон­сул­тан­ти ми­ни­с­тер­с­т­ва­та на кул­ту­ра­та, об­ра­зо­ва­ни­е­то и вън­ш­ни­те ра­бо­ти. Но­ви ту­ри­с­ти­че­с­ки мар­ш­ру­ти по стъ­п­ки­те на Йо­в­ков в До­б­ру­джа го­т­вят и ед­но­и­мен­ния  ком­п­лекс.

То­ва е не­що кра­си­во, да го­во­риш за ли­те­ра­ту­ра в мо­мент на кри­за, на по­ч­ти све­то­вен ико­но­ми­че­с­ки ко­лапс”, от­бе­ля­за по вре­ме на пре­д­с­та­вя­не­то на кни­га­та друг по­д­д­ръ­ж­ник на иде­я­та, жур­на­ли­с­тът Ен­чо Го­с­по­ди­нов, ро­дом от До­б­рич, пре­ка­рал мно­го го­ля­ма част от жи­во­та си из­вън ро­ди­на­та.

Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­ре­к­тор на Ал­бе­на АД Кра­си­мир Ста­нев ад­ми­ри­ра иде­я­та за пре­съ­з­да­ва­не­то на ха­на на Са­ран­до­ви­ца, ка­то на пър­во вре­ме ще се раз­ра­бо­тят  ту­ри­с­ти­че­с­ки де­с­ти­на­ции до ме­с­та­та в ре­ги­о­на, къ­де­то Йо­в­ков е тво­рил и жи­вял – Фи­ли­по­ва­та кръ­ч­ма и учи­ли­ще­то в се­ло Кра­сен, ка­к­то и къ­ща­та, в ко­я­то два­ма­та със съ­п­ру­га­та му Де­с­пи­на са жи­ве­ли в До­б­рич.

Ангел РАДИЛОВ

Коментарите са затворени.