Протокол №69 от заседанието на ОбС, проведено на 14.10.2011г.

Nov 2nd, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Т.1.Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Безводица до назначаване на кметски наместник, поради освобождаване на кмета с Решение на ОИК.

Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 899: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 461 от 27.09.2011година от г-н Митко Петров – зам.-кмет на община Балчик, общински съвет -Балчик избира Съби Крумов Василев за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Безводица до края на настоящия мандат.

Решението е гласувано със “За” -19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.2. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 900: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 469 от 06.10.2011година, общински съвет – Балчик избира Митко Стелиянов Петров – зам.-кмет на общината за временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решението е гласувано със “За” -19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.3. Предложение за повторно приемане на Решение894, прието по Протокол № 68 от заседание на Общински съвет – Балчик на20.09.2011 година.

Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 901: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, приема повторно Решение 894, прието по протокол №68 от заседанието на Общински съвет – Балчик, проведено на 20.09.2011 г.

Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.4. Предложение за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство (13 населени места), за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

Вносител:Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 902: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, като взе предвид предстоящите избори за общински съветници и кметове и кандидатурите на кметове на кметства на територията на община Балчик за кметове и общински съветници и регистрацията им като такива,както и законноустановеното правомощие на общинския съвет в изпълнение разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от Закона местното самоуправление и местната администрация да избере в 7-дневен срок преди края на мандата с решение на общинският съвет временно изпълняващ длъжността кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на долу посочените населени места, находящи се в Община Балчик в община Балчик, както следва:

За кметство с. Бобовец – Ажда Шукри Шакир

За кметство с. Гурково – Ася Чавдарова Попова

За кметство с. Дропла – Гюлтен Февзи Нофелова

За кметство с. Змеево – Николинка Георгиева Стойкова

За кметство с. Кранево – Надя Куртева Димитрова

За кметство с. Ляхово – Мирал Мералова Осман

За кметство с. Оброчище – Димитричка Петрова Николова

За кметство с. Рогачево – Недялка Николова Димитрова

За кметство с. Соколово – Анка Димитрова Колева

За кметство с. Сенокос – Емилия Канева Станева

За кметство с. Стражица – Елена Желева Ковачева

За кметство с. Църква – Светла Атанасова Туканова

За кметство с. Кремена – Марияна Асенова Инджева

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение.

Решението е гласувано със “За” -19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.5. Предложение за сключване на Меморандум за разбирателство между община Балчик и Фондация ЛУМОС.

Вносител:Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 903: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23,във връзка с т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със „Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик за периода 2011 – 2015 година”, приета с решение на ОбС Балчик№ 793 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г., Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи Меморандум за разбирателство с Фондация Лумос – Клон България- партньор на МРРБ и „Държавната агенция за закрила на детето” в процеса за деинституционализация за обединяване на усилията и в подкрепа на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на Децата в Република България” и Плана за действие към нея.

2. Възлага на кмета или упълномощено от него лице да подпише Меморандум за разбирателство и други документи, необходими за осъществяване на сътрудничеството.

Решението е гласувано със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Начало на формуляра

Край на формуляра

Т.6. Предложение за вземане на решение за удължаване продължителността на изпълнение на проект “Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик”.

Вносител:Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 904: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предложение трето и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с решение № 568 по протокол № 47 от заседание на Общински съвет, проведено на 17.05.2010, решение № 860 по протокол № 66 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.07.2011 и изпълнение на проект„Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик” по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.1-09/2010„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик, дава съгласие да бъде удължен срокът на изпълнение на проекта „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик”, по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма”Регионално развитие 2007 – 2013″, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” с 12 месеца, като общата продължителност на проекта е 24 месеца, от 13.12.2010 до 13.12.2012 г.

2. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор №BG161РО001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект”Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”:

2.1. в размер до 1 001 769,32 лева (един милион хиляда седемстотин шестдесет и девет лева и 32 ст.), представляваща35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОПРР на бенефициента, съставляваща 85 % от общите допустими разходи по проекта;

2.2. за срок до 13.02.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с удължаване срока на договора за безвъзмездна финансова помощ и получаване на авансово плащане по Договор № BG161РО001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г.

4. Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проектното предложение.

Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.7. Предложение за даване съгласие за сключване на договори за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД.

Вносител:Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 905: На основание чл. 21, ал. 2 във вр.с чл. 21 ал. 1, т.10 от ЗМСМА, и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение№ 511 от 29.01.2010 г. на Общински съвет – Балчик, Общински съвет – Балчик не дава съгласието си за сключване на договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: “Д-р Златко Петков”, “Иван Вазов”, “Г.Бенковски”, “Христо Ботев”, “Дунав”; рехабилитация на два паркинга в страни от улици “Д-р Златко Петков” и”Георги Бенковски”, и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Георги Бенковски” в гр.Балчик”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г, приоритетна ос «Устойчиво и интегрирано градско развитие», схема BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска».

Решението е гласувано поименно със “За” – 7, “Против” – 0, “Въздържал се” – 12

Т.8. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.544.618 по кадастралната карта на град Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Претоварна станция за твърди битови отпадъци”.

Вносител:Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 906: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. ІІ от ЗМСМА ,чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.544.618 по кадастралната карта на местност “Момчил”, гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Претоварна станция за твърди битови отпадъци”.

ІІ. Задължава Кмета па общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”

Решението е гласувано със “За” -18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.9. Предложение за обявяване на имоти публична общинска собственост – пътища с отпаднало предназначение в стопански двор с.Соколово, за частна общинска собственост.

Вносител:Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 907: На основание чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6 ал. 1 от ЗОС чл. 14, ал. 3, т. 3 от Правилника за приложение на закона за пътищата; чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и заявление вх. № 39-03-2/10.08.2011 г. от ЗКПУ “Сокол” с. Соколово,представлявана от Председателя Деньо Цонев Попов:

1. Общински съвет -Балчик обявява имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение, представляващи пътища в”Стопански двор” с. Соколово, община Балчик, както следва:

1.1. ПИ №67951.501.1031 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 2 224 м2;

1.2. ПИ №67951.501.1030 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 788 м2.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се

Т.10. Предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на банкомати.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 908: 1. На основание чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14,ал. 2 от НОРПСУРОИ, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да бъдат отдавани под наем за поставяне на банкомати, части от следните имоти – публична общинска собственост:

1.1. Част от сградата на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”;

1.2. Част от сградата на “Медицински център І” ЕООД гр. Балчик;

2. Частите от имоти -публична общинска собственост да бъдат отдавани под наем за срок до 5 /години/и след провеждане на публично оповестен конкурс с цел на конкурса: поставяне на банкомати;

3. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 288.00 лв. за банкомат /1 м2/, без ДДС,съгласно НОАМТЦУТ на Община Балчик.

Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.11. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ.

Вносител: д-р Урал Бекиров – общински съветник

РЕШЕНИЕ 909: На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молби от граждани,общински съвет – Балчик отпуска еднократна финансова помощ, както следва:

1. Атанаска Колева Златева от град Балчик, за оперативна интервенция, в размер на 1000.00 (хиляда) лева;

Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

2. Юсеин Мустафов Изетов от с. Ляхово, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева

Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Коментарите са затворени.