Световната картография избра Албена

Nov 2nd, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Бъл­гар­с­ки­ят ку­рорт Ал­бе­на ще до­ма­кин­с­т­ва на че­т­вър­та­та ме­ж­ду­на­ро­д­на кон­фе­рен­ция. Про­я­ва­та ще се съ­с­тои от 18 до 22 юни 2012 г. и ще пре­ми­не под па­т­ро­на­жа на ев­ро­ко­ми­са­ря Кри­с­та­ли­на Ге­ор­ги­е­ва.

Чер­но­мор­с­ки­ят ни ку­рорт е пре­д­по­че­тен по­ра­ди от­ли­ч­ни­те ус­ло­вия, ко­и­то пре­до­с­та­вя за про­ве­ж­да­не­то на кон­г­ре­сен и кон­фе­рен­тен ту­ри­зъм, съ­о­б­ща­ват от Ме­ж­ду­на­ро­д­ния тър­го­в­с­ки и кул­ту­рен цен­тър ГЕ­О­ПАН, Бур­гас – един от уч­ре­ди­те­ли­те на Бъл­гар­с­ка­та кар­то­г­ра­ф­с­ка асо­ци­а­ция (БКА). От там по­со­ч­ват, че ра­бо­та­та на пре­д­с­та­ви­тел­ния на­у­чен фо­рум ще бъ­де фо­ку­си­ра­на вър­ху на­у­ч­но-при­ло­ж­ни про­б­ле­ми  на кар­то­г­ра­фи­я­та при раз­ви­ти­е­то на стра­ни­те от Бал­кан­с­кия по­лу­о­с­т­ров. Го­лям  ин­те­рес пре­д­с­та­в­ля­ва дву­д­не­в­ни­ят се­ми­нар, по­с­ве­тен на уп­ра­в­ле­ни­е­то на кри­зи и бе­д­с­т­вия, ор­га­ни­зи­ран от проф. д-р Ми­лан Ко­не­ч­ни и въз­мо­ж­но­с­ти­те, ко­и­то да­ват мо­дер­ни­те ци­ф­ро­ви ге­о­г­ра­ф­с­ки си­с­те­ми за то­зи по­д­ход. Ак­ту­ал­но­ст­та на про­б­ле­ма е не­съм­не­но го­ля­ма и е от зна­че­ние за ра­йо­на не са­мо на на­ше­то Се­вер­но Чер­но­мо­рие, а и за це­лия Ев­ро­пей­с­ки съ­юз.

Пра­к­ти­че­с­ка­та на­со­че­ност на фо­ру­ма ще по­з­во­ли на бъл­гар­с­ки­те чер­но­мор­с­ки об­щи­ни да се ин­фор­ми­рат „от из­во­ра” за по­с­ле­д­ни­те по­с­ти­же­ния на кар­то­г­ра­фи­я­та – ГИС в уп­ра­в­ле­ни­е­то и опа­з­ва­не­то на об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност, об­ще­с­т­ве­ния ред, окол­на­та сре­да и здра­ве­о­па­з­ва­не­то.

Руслан ЙОРДАНОВ

Коментарите са затворени.