20 години фестивал “Процес-пространство”

Nov 2nd, 2011 | От | Category: ИЗКУСТВО

Из­ло­ж­ба­та пре­д­с­та­вя ра­бо­ти, пра­ве­ни на фе­с­ти­вал Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во през 20-те го­ди­ни на не­го­во­то съ­ще­с­т­ву­ва­не. Па­ра­лел­но с то­ва пре­д­с­та­вя­ме и ня­кои твор­би от ко­ле­к­ци­о­не­ри и ав­то­ри, ко­и­то са да­ре­ния на фе­с­ти­ва­ла, ка­к­то и ра­бо­ти от са­мо­с­то­я­тел­ни из­ло­ж­би, ор­га­ни­зи­ра­ни в рам­ки­те на Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во. Пра­к­ти­че­с­ки, не мо­жем да пре­д­с­та­вим вси­ч­ко, ко­е­то при­те­жа­ва­ме, още по­ве­че до­ку­мен­та­ци­я­та от ак­ции, пър­фор­мън­си, спе­к­та­к­ли и т. н. Всъ­щ­ност ко­ле­к­ци­я­та на фе­с­ти­ва­ла на­д­ви­ша­ва брой­ка­та от 2000 ори­ги­на­ла, а в та­зи из­ло­ж­ба са вклю­че­ни око­ло 300. На­дя­ва­ме се, че про­пу­с­ки­те ще ни бъ­дат про­с­те­ни, за­що­то в бъ­де­ще те ще бъ­дат ком­пен­сира­ни.

Първият фестивал бе организиран през 1992 година, като няколко години преди това в Балчик и в различни райони на Добруджа, бяха осъществени редица изложби, акции и пърформънси, които го подготвиха. Една от първоначалните и отстоявани до този момент идеи, е нашата колекция да послужи за основаване на музей за съвременно изкуство или за галерия, която да я съхрани.

Ос­но­в­на цел на Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во е да съ­по­с­та­ви ху­до­ж­ни­ци със съ­в­ре­мен­но ми­с­ле­не от раз­ли­ч­ни на­ции и ге­не­ра­ции, ра­бо­те­щи във вси­ч­ки по­з­на­ти на­п­ра­в­ле­ния и те­х­ни­ки.

Фе­с­ти­вал Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во тра­ди­ци­он­но се про­ве­ж­да в Бал­чик, ка­то са­мо през 2001 го­ди­на той е бил в Ру­се.

Из­ка­з­ва­ме бла­го­дар­но­с­ти на вси­ч­ки ав­то­ри, съ­ор­га­ни­за­то­ри и съ­ми­ш­ле­ни­ци.

Ху­до­ж­ни­ци, взе­ли уча­с­тие са от сле­д­ни­те стра­ни: Ав­с­т­ра­лия, Ав­с­т­рия, Ал­ба­ния, Бел­гия, Бо­с­на, Бъл­га­рия, Ве­ли­ко­б­ри­та­ния, Гер­ма­ния, Ес­то­ния, Из­ра­ел, Ис­па­ния, Ита­лия, Ка­на­да, Ко­лум­бия, Ла­т­вия, Ли­т­ва, Ма­ке­до­ния, Ру­мъ­ния, Сан Ма­ри­но, САЩ, Сър­бия, Тур­ция, Ун­га­рия, Фран­ция, Хо­лан­дия, Хър­ва­тия, Швей­ца­рия, Шве­ция, Япо­ния и др.

В ко­ле­к­ци­я­та на фе­с­ти­ва­ла съ­що та­ка има про­из­ве­де­ния на ав­то­ри от: Гру­зия, Гър­ция, Ети­о­пия, По­р­ту­га­лия, Ру­сия, Ту­нис, Ук­рай­на, Фин­лан­дия, Чи­ли и др.

Ос­но­ва­тел и гла­вен ор­га­ни­за­тор на фе­с­ти­ва­ла е Ди­ми­тър Гро­з­да­нов.

През го­ди­ни­те към ор­га­ни­за­ци­он­ния съ­с­тав се при­съ­е­ди­ни­ха и: Але­к­сан­дър Ко­с­тов, Ата­на­с­ка Пе­т­ро­ва, Бо­рис Кли­мен­ти­ев, Ве­ли­на Хри­с­то­ва, Га­ли­на Де­ко­ва, Га­ля Йо­то­ва, Дан Те­нев, Ди­а­на Ге­ор­ги­е­ва, Ди­а­на По­по­ва, Ека­те­ри­на Ак­ра­бо­ва, Еле­на Ива­но­ва, Еле­на Па­на­йо­то­ва, Ире­на Ата­на­со­ва, Ли­а­на Ди­ми­т­ро­ва, Ли­дия Ге­ор­ги­е­ва, Ми­ле­на Стам­бо­лий­с­ка, Ми­на Де­че­ва, Пен­ка Мин­че­ва, Ро­си­ца Ма­ри­но­ва, Сил­вия Бо­я­джи­е­ва, Хри­с­ти­на Бо­бо­ко­ва, Хри­с­то Го­с­по­ди­нов (Пе­ч­ка­та) и др.

Пар­т­ньо­ри на фе­с­ти­ва­ла са: СБХ, Об­щи­на Бал­чик, Га­ле­рия Бал­чик, Ло­тос ЕАД, Ди­о­ни­си­ус ЕАД и др.

Ос­но­в­ни спон­со­ри на  фе­с­ти­ва­ла са Пла­мен Бо­бо­ков и При­с­та Ойл Хол­динг ЕАД.

Пенка МИНЧЕВА

Димитър ГРОЗДАНОВ

Коментарите са затворени.