Изборите – голямата веселба

Nov 2nd, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Не­об­хо­ди­мо ли е да се про­ве­ж­дат по та­къв тер­тип? А как  ще си из­бе­рем хо­ра­та, ко­и­то ще ни кра­дат и лъ­жат? Ако ня­ма из­бо­ри, кой ще оп­ре­де­ли кои да при­с­во­я­ват  сре­д­с­т­ва от Ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве? А кон­т­ра­бан­д­ни­те ка­на­ли?  На­ли тря­б­ва по де­мо­к­ра­ти­чен на­чин  да из­бе­рем бо­со­ве­те  на пре­с­тъ­п­ни­те гру­пи  във все­ки бъл­гар­с­ки град, ама във все­ки, са­кън да не про­пу­с­нем ня­кой, че е жи­ва за­гу­ба!

Избори- еееее……х, радост.

По­з­на­вам  вси­ч­ки ци­га­ни от мо­е­то по­ко­ле­ние. Чу­д­но ми е как  из­дър­жат, ка­то мно­го  от тях ря­д­ко се хра­нят. В де­т­с­т­во­то ми  Бал­чик бе ма­лък град, а ние иг­ра­е­х­ме до сре­д­нощ с то­п­ка­та. Се­га ка­то ги сре­щ­на и се раз­при­ка­з­ва­ме, ви­ж­дам, че и те са до­вол­ни от из­бо­ри­те. Е…не е мно­го, но дру­го си  е да спе­че­лиш 20 -30 лв.- ка­з­ва ми Юмер, мой съ­у­че­ник .А Хю­се­ин, по-въз­ра­с­т­ния му брат, хи­т­рец, ка­з­ва ;- В ма­ха­ла­та да­ва­ха по 50 лв., но ние ще гла­су­ва­ме до­ве­че­ра пре­ди за­т­ва­ря­не, за­що­то обе­ща­ха още по 100 лв., ако не­що се обър­ка. Пък ще е по-до­б­ре та­ка да ста­не! Чу­ва­ме, че вой­во­ди­те здра­во ще ша­рят ман­ги­зи то­ку  пре­ди края!  Вси­ч­ко е на пе­дал по из­бор­но вре­ме. Фир­ми­те  пе­ча­тат ре­к­лам­ни ма­те­ри­а­ли, жур­на­ли­с­ти­те се опа­ри­ч­ват, чал­га­джии и ка­ра­гъ­о­з­чии  за­ря­з­ват кръ­ч­ми­те и за­по­ч­ват да се изя­вя­ват на пре­ди­з­бор­ни ме­ро­п­ри­я­тия. Въз­ду­хът се на­си­ща с ми­ри­з­ма на ке­ба­п­че­та, би­ра и звон­ко­ви. Пък и ку­пу­ва­не­то на  съ­ве­с­ти  не сме  го из­ми­с­ли­ли ние, я ! Из­мам­ни­те  ви­с­ши дър­жа­в­ни чи­но­в­ни­ци /жал­ко за по­ч­те­ни­те/тръ­п­нат в сла­до­с­т­но оча­к­ва­не- дай Бо­же те­х­ни­ят фе­о­дал да е на власт, а то­ва е по­ве­че гю­веч, по­ве­че ру­ш­ве­ти.

Ня­ма де­ба­ти, ня­ма сблъ­сък на идеи. Уп­ра­в­ля­ва­щи­те се стра­ху­ва­ха, че те­х­ни­те кан­ди­да­ти и за пре­зи­дент, и за кмет на Со­фия мо­гат са­мо да за­гу­бят в от­к­рит де­бат, и ги скри­ха от еха­ле­то. Ко­га­то все пак ги по­ка­за­ха за мал­ко, пре­д­с­та­ви­те­ли­те на опо­зи­ци­я­та ве­д­на­га се от­к­ро­и­ха. Опи­тът не бе по­в­то­рен! За ка­къв дя­вол го­ле­ми­те те­ле­ви­зии бя­гат от по­ли­ти­ка­та в то­зи мо­мент. Си­гу­рен съм, че  при­чи­на­та за то­ва по­ве­де­ние е страх! А се стра­ху­ва он­зи, кой­то има не­чи­с­та съ­вест. Ни­кой не кри­ти­ку­ва пра­ви­тел­с­т­во­то , вла­ст­та и пре­зи­ден­та. Те­зи из­бо­ри ще бъ­дат за­по­м­не­ни с то­ва , че не се раз­б­ра кой сре­щу ко­го се бо­ри, ка­къв ис­ка да ста­не и ка­к­во ис­ка да на­п­ра­ви. Бя­ха по­д­б­ра­ни ин­те­ли­ген­т­ни кан­ди­да­ти, ГЕРБ да­же жер­т­ва най пре­с­ти­ж­ния си ми­ни­с­тър. Чу­до е , че в Бъл­га­рия има 300  пар­тии- вся­ка смя­та се­бе си за на­ци­о­нал­но от­го­вор­на, но ела я виж, ако не и да­дат су­б­си­ди­я­та. Со­ци­о­ло­зи­те ожи­вя­ват- ло­шо е са­мо, че из­бо­ри­те са тол­ко­ва ря­д­ко, тря­б­ва да са по­не през три ме­се­ца. Ме­ч­та­та им е без­к­рай­на из­бор­на кам­па­ния. Вси­ч­ки ста­ват бой­ци, хо­ра­та се ка­рат, плю­ят се, на­м­ра­з­ват се. Но  ком­п­ро­ма­ти­те  оз­д­ра­вя­ват на­ци­я­та, чу­ва­ме  стро­го па­зе­ни тай­ни. Ако не бя­ха из­бо­ри­те ще­ше ли  Тра­к­то­рът да по­пи­та Пре­ми­е­ра  да­ли е по­с­та­вил бом­ба­та? И за­то­ва аз ка­з­вам- из­бо­ри без край-из­бо­ри до ду­п­ка- ока­з­ва се, че са по­ле­з­ни! Мал­ко от ме­ди­и­те ос­та­на­ха не­по­д­ку­п­ни. Не ува­жа­ва­ме пре­зи­ден­т­с­ка­та ин­с­ти­ту­ция- жъл­ти­те се за­ни­ма­ват са­мо с ли­ч­ни­те ис­то­рии на г-н Пър­ва­нов. Да­ли е най-ва­ж­но за стра­на­та  къ­де е стре­лял, на  кол­ко еш­ме­де­ме­та е при­съ­с­т­ву­вал, че оби­ча же­ни­те. А по-до­б­ре ли ще­ше да бъ­де, ако оби­ча­ше мъ­же­те? Ни­кой не ак­цен­ту­ва, че то­ва е Гла­в­но­ко­ман­д­ва­щи­ят и квин­те­сен­ци­я­та на дър­жа­в­на­та  власт. Яв­но и той има ви­на за то­ва съ­с­то­я­ние на не­ща­та! Как пък то­зи “со­ци­а­лен” чо­век ни­то ве­д­нъж не из­ле­зе да обя­с­ни за­що е та­зи со­ци­ал­на но­жи­ца. Мно­го от нас са ни­хи­ли­с­ти и яро­ст­та им е ос­кър­би­тел­на. На ме­с­т­на по­ч­ва  кан­ди­да­тът на ГЕРБ  бе оп­лют ка­то не­ка­дър­ник от сво­и­те, да­же и в пре­са­та.   На­с­то­я­щия кмет – кан­ди­дат за вто­ри ман­дат бе по­ка­зан в не­ли­це­п­ри­я­т­на си­ту­а­ция. За­що не ви­дя­х­ме  до­б­ро­то у те­зи хо­ра и то­ва, ко­е­то са на­п­ра­ви­ли за гра­ж­да­ни­те? Ни­ма се ома­ло­ва­жа­ват та­ка без­бо­ж­но уси­ли­я­та им?

Фа­к­ти­те и  об­с­то­я­тел­с­т­ва­та ка­те­го­ри­ч­но раз­к­ри­ват, че за 20 год. “де­мо­к­ра­ти­чен пре­ход” об­ще­с­т­во­то се раз­па­д­на на два вра­ж­ду­ва­щи ла­ге­ра. Еди­ни­ят е на пар­тий­ни­те фе­о­да­ли- пре­вър­на­ли се в оли­гар­си. Дру­ги­ят е на из­лъ­га­ни­те и ос­кър­бе­ни бе­д­ня­ци, ко­и­то пар­ца­ле­но­то зна­ме на “един­с­т­во­то”  пре­вър­на в кре­по­с­т­ни се­ля­ни, a без­за­ко­ни­е­то на ви­со­ко ни­во се пре­х­вър­ли и в ни­зи­ни­те. Вну­ша­ва­не­то у хо­ра­та на мне­ни­е­то, че мо­жеш да ста­неш бо­гат са­мо по пре­с­тъ­пен на­чин  раз­бо­ля об­ще­с­т­во­то. Въз­ра­с­т­ни­те не мо­гат да пре­г­лъ­т­нат гле­д­ка­та  и си оти­ват от то­зи свят оби­де­ни, а мла­ди­те гла­су­ват с кра­ка­та си, из­би­рай­ки да на­пу­с­нат стра­на­та, за да не де­фи­ли­рат ка­то глу­па­ци за при­с­мех на “ та­ри­ка­ти­те’’.

Ние, Бъл­га­ри­те , до­б­ро­вол­но се от­ка­за­х­ме от пра­ва­та си, ка­то де­ле­ги­ра­х­ме съ­щи­те на един тран­с­на­ци­о­на­лен, по­ли­ти­че­с­ки и во­е­нен съ­юз. То­га­ва ка­к­во бе­ше за нас  23.10 2011 год.- хи­ме­ра, не­т­ре­з­ви иде­а­ли, или  но­с­тал­гия по ую­т­ния про­вин­ци­а­ли­зъм? Днес ние свър­з­ва­ме на­де­ж­ди­те си за бла­го­ден­с­т­вие и си­гур­ност с при­на­д­ле­ж­но­ст­та към ед­но не­бъл­гар­с­ко по­ли­ти­че­с­ко про­с­т­ран­с­т­во.

А  из­бо­ри­те? Слу­чай­но ви­дя­х­ме как се про­ве­ж­дат в Швей­ца­рия по съ­що­то вре­ме. Ти­хо,мир­но, по Ин­тер­нет, ня­ма раз­хо­ди, по­д­ку­пи. То­ва е ве­лик Акт, ако не е из­п­ра­з­нен от съ­дър­жа­ние!А на­ше­то в то­зи си вид е без­с­ми­с­ле­но раз­то­чи­тел­с­т­во- ка­то пе­рал­ня за из­п­ла­к­ва­не на мо­зъ­ци, за от­ми­ва­не на гра­ж­дан­с­ки ре­ф­ле­к­си, за ли­п­са на еле­мен­тар­но  при­ли­чие!

П.С. Че­с­ти­то на Пре­зи­ден­та, Бог да да­ва си­ла на Кме­та да за­вър­ши за­по­ч­на­то­то!

Г.ЙОРДАНОВ-Гого

Коментарите са затворени.