Скъпи приятели и съграждани!

Oct 26th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Бла­го­да­ря на вси­ч­ки, ко­и­то по­д­к­ре­пи­ха БСП в Бал­чик! Днес все­ки един от нас оце­ня­ва из­бор­ния ден, но за нас ос­та­ва ва­ж­но­то – мо­рал­на­та по­бе­да, ко­я­то по­с­ти­г­на­х­ме в Бал­чик и Об­щи­на­та. За нас ня­ма да чу­е­те, че сме се про­да­ли, ку­пу­вай­ки чу­ж­ди гла­со­ве. За все­ки един оба­че тря­б­ва да е яс­но, че во­тът на гра­ж­да­ни­те от Бал­чик за­ви­си от две се­к­ции, ко­и­то про­да­ват не са­мо ду­ши­те си, но про­да­ват и бъ­де­ще­то на все­ки един от нас, кой­то жи­вее в гра­да, кой­то оби­ча и ис­ка да да се слу­ч­ват до­б­ри не­ща в не­го. Ние от БСП спе­че­ли­х­ме сър­ца­та на мно­го хо­ра. Бла­го­да­рим на вси­ч­ки !

Играхме честно, играхме почтено и съм сигурна, че това няма да бъде забравено.

В не­де­ля ни пре­д­с­тои по­ре­д­на­та би­т­ка и вяр­вам, че ще по­д­к­ре­пим пра­во­то на мо­же­щи­те, пра­во­то на зна­е­щи­те и ин­те­ли­ген­т­ни хо­ра, ко­и­то за­с­лу­жа­ват по­бе­да!

Да си изберем кмета и президента!

Нямате съмнение за кого говоря – нашият президент е Ивайло Калфин, а нашият кмет е Николай Ангелов!

Не се страхувайте да гласувате, защото само заедно можем да спрем лъжата, защото заедно можем да се изправим срещу престъплението купуване на гласове!

Сияна ФУДУЛОВА

Председател на ОбС БСП Балчик

Коментарите са затворени.