“Море от любов” за Николай Ангелов

Oct 19th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 15 ок­том­в­ри в го­ля­ма­та за­ла на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” се про­ве­де сре­ща – ин­тер­вю на кме­та Н.Ан­ге­лов и не­го­вия PR с из­ве­с­т­на­та те­ле­ви­зи­он­на жур­на­ли­с­т­ка На­та­лия Си­ме­о­но­ва, во­де­ща най-по­пу­ляр­но­то пре­да­ва­не на бТV –„Мо­ре от лю­бов”. Цел­та на сре­ща­та бе да се про­ве­де не­при­ну­ден раз­го­вор с при­съ­с­т­ва­щи­те гра­ж­да­ни, ко­и­то да за­да­дат въ­п­ро­си, да на­п­ра­вят пре­по­ръ­ки и да­дат съ­ве­ти на кме­та при не­го­во­то бъ­де­що уп­ра­в­ле­ние на Об­щи­на­та.

Сре­ща­та за­по­ч­на с про­же­к­ци­я­та на бъл­гар­с­кия филм „Love.net”за не­ве­ро­я­т­на­та Ин­тер­нет ин­ва­зия, за ком­пю­тър­но­то въз­дей­с­т­вие вър­ху хо­ра­та и най-ве­че вър­ху мла­де­жи­те.

Фил­мът на Или­ян Дже­ве­ле­ков ока­за сво­е­то въз­дей­с­т­вие. Мно­го от зри­те­ли­те не мо­жа­ха  да по­не­сат гру­бо­то по­с­ле­д­с­т­вие от ком­пю­тър­но­то вли­я­ние, по­ка­за­но на ек­ра­на, дру­ги­те оп­ти­ми­с­ти­ч­но до­ча­ка­ха края, съ­п­ри­ча­с­т­ни на ге­ро­и­те, ко­и­то не мо­гат да се ос­во­бо­дят от он­лайн ат­мо­с­фе­ра­та или я пре­о­до­ля­ват с уси­лие.

Н.Си­ме­о­но­ва на­со­чи вни­ма­ни­е­то към фил­ма ка­то към съ­в­ре­мен­на ро­ман­ти­ч­на ко­ме­дия за мо­дер­но­то об­щу­ва­не.

Хо­ра­та в за­ла­та по­ч­ти не го­во­ри­ха за фил­ма. Тях ги ин­те­ре­су­ва­ше по­ве­че за­що тол­ко­ва дъл­го гра­дът бе раз­ко­пан и ка­лен, как се е сти­г­на­ло до раз­ре­ша­ва­не­то на то­зи про­б­лем. Ко­га ще бъ­де ас­фал­ти­ран пъ­тят до Дъ­б­ра­ва. С на­ме­са­та на Н.Си­ме­о­но­ва гра­ж­да­ни­те из­ра­зи­ха сво­е­то за­до­вол­с­т­во от бо­га­та­та кул­тур­на про­г­ра­ма на Об­щи­на­та, от мно­го­то фе­с­ти­ва­ли и по­с­та­но­в­ки. PR Со­ня Мом­чи­ло­ва уме­ло на­со­чи раз­го­во­ра към бъ­де­що­то уп­ра­в­ле­ние на Об­щи­на­та, къ­де­то не­из­мен­но би се вме­с­тил ус­пе­ш­но се­га­ш­ни­ят кмет Ни­ко­лай Ан­ге­лов. Още око­ло де­се­ти­на из­ка­з­ва­ния по­т­вър­ди­ха та­зи те­за.

От по­до­б­ни сре­щи са­мо би­ха спе­че­ли­ли, не са­мо бал­чи­к­лии, но и уп­ра­в­ля­ва­щи­те. По­с­ле­д­на­та пре­по­ръ­ка бе след из­бо­ри­те Ни­ко­лай Ан­ге­лов да се сре­щ­не от­но­во с из­би­ра­те­ли­те си, ко­и­то най-вяр­но ще го на­со­чат към ре­ша­ва­не на те­ку­щи­те про­б­ле­ми.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.