Съобщение от ВиК

Oct 19th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

ВиК на­по­м­ня на  сво­и­те або­на­ти, че е не­об­хо­ди­мо да из­вър­шат за­зи­мя­ва­не на во­до­мер­ни­те ша­х­ти в имо­ти­те си. Пре­по­ръ­ч­ва­ме ви къ­де­то не се кон­су­ми­ра во­да да бъ­дат из­п­ра­з­не­ни тръ­би­те от въз­мо­ж­но най-ни­с­ка­та то­ч­ка и да се из­то­чи во­да­та от во­до­ме­ра от из­пу­с­ка­те­ля на кра­на /ако има та­къв/ с цел пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на за­м­ръ­з­ва­не на ос­та­на­ла­та во­да.

По­ка­за­ни­я­та на во­до­ме­ри­те ня­ма да бъ­дат за­си­ча­ни от ин­ка­са­то­ри­те, а ще се на­чи­с­ля­ва кон­су­ми­ра­на во­да на ба­за­та на ми­нал пе­ри­од. През про­лет­та след раз­к­ри­ва­не­то на во­до­мер­ни­те ша­х­ти ще бъ­де на­п­ра­ве­но из­ра­в­ня­ва­не.

Началник ВиК Бакчик – инж. Касабов

Коментарите са затворени.