Пилците се броят на есен

Oct 19th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

По ини­ци­а­ти­ва на пре­д­се­да­те­ля на За­па­с­но­то войн­с­т­во в Бал­чик – подп.о.р. Ст.Ян­чев в мал­ка­та за­ла на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик на 10 ок­том­в­ри 2011 г. се про­ве­де пре­ди­з­бор­на сре­ща с на­с­то­я­щия кмет на на­ша­та об­щи­на –Ни­ко­лай Ан­ге­лов. Тук бя­ха и об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци Е.Ди­ков и Ат.Же­чев, ко­и­то в по­с­ле­д­с­т­вие за­я­ви­ха, че сто­ят зад кан­ди­да­ту­ра­та на Н.Ан­ге­лов да про­дъл­жи ман­да­та си.Тук бе­ше и пре­д­се­да­те­лят на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва.

То­ч­но в оп­ре­де­ле­ния час и про­ве­де­на­та ре­ко­г­ни­с­це­ро­в­ка  Ст.Ян­чев ни за­по­з­на с „об­с­та­но­в­ка­та”, а Ни­ко­лай Ан­ге­лов, без да из­по­л­з­ва из­ли­ш­ни ду­ми на­со­чи вни­ма­ни­е­то ни към до­ку­мен­та­лен филм, в кой­то с кон­к­ре­т­ни фа­к­ти е раз­ка­за­но как не­го­ви­ят екип е ра­бо­тил през из­те­к­ли­те 4 го­ди­ни, въ­п­ре­ки гло­бал­на­та ико­но­ми­че­с­ка кри­за.

Във фил­ма ви­дя­х­ме от­вън и от­въ­т­ре об­но­ве­на­та де­т­с­ка гра­ди­на „Бра­тя Мор­ма­ре­ви” и още 3 де­т­с­ки гра­ди­ни, ос­но­в­ния ре­монт на ОУ „Ан­тим $”, на­у­чи­х­ме, че ве­че е оп­ре­де­лен из­пъл­ни­тел за смя­на на до­г­ра­ми и са­ни­ра­не на вси­ч­ки учи­ли­ща и де­т­с­ки гра­ди­ни. Об­щи­на­та има ве­че ня­кол­ко но­ви де­т­с­ки и спор­т­ни пло­ща­д­ки. Въ­ве­де­но е сто­ло­во хра­не­не във вси­ч­ки учи­ли­ща и фи­нан­си­ра­не на вси­ч­ки из­вън­к­ла­с­ни фор­ми. Ко­га­то ста­нал кмет на 7 но­ем­в­ри 2007 г. е на­с­ле­дил 2.6 млн. лв. и се учу­дил за­що те­зи сре­д­с­т­ва не са ус­во­е­ни, не са вло­же­ни по­не в ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та на на­шия град.  Кме­тът по­д­чер­та, че на­ша­та Об­щи­на не е бан­ка и вси­ч­ко тря­б­ва да се ин­ве­с­ти­ра, за да се из­пъл­нят вси­ч­ки изи­с­к­ва­ния във вси­ч­ки об­ла­с­ти на об­ще­с­т­ве­ния жи­вот.

За­по­з­на­х­ме се на­г­ле­д­но със съ­с­то­я­ни­е­то на ром­с­ки­те ма­ха­ли, ре­п­ли­ки­те на те­х­ни­те жи­те­ли, че са до­вол­ни от свър­ше­но­то и вси­ч­ко то­ва тря­б­ва да се дви­жи с по­с­то­ян­на ско­рост, но на­пред.

Ка­то ва­ж­но до­пъл­не­ние кме­тът съ­о­б­щи, че мно­го­п­ро­фил­на­та бол­ни­ца е в спи­съ­ка на де­вет­те  об­щин­с­ки бол­ни­ч­ни за­ве­де­ния, ко­и­то ще бъ­дат мо­дер­ни­зи­ра­ни с ев­ро­пей­с­ки па­ри, а за Бал­чик са ут­вър­де­ни 3 380 000 лв.

Н.Ан­ге­лов по­д­чер­та, че са да­де­ни 16 про­е­к­та, тол­ко­ва са и одо­б­ре­ни от по-ви­с­ши ин­с­тан­ции.

Има­ме още 18 млн. лв., ко­и­то тря­б­ва да бъ­дат из­по­л­з­ва­ни по пре­д­на­з­на­че­ние. Хро­но­ло­ги­я­та про­дъл­жи за ус­пе­хи­те в об­ла­ст­та на раз­ли­ч­ни­те ви­до­ве спорт – ле­ка ат­ле­ти­ка, ве­т­ро­хо­ден и во­до­мо­то­рен спорт, ки­к­бокс, но­ви­те се­к­ции по во­лей­бол и ба­с­ке­т­бол…

Кол­ко­то до фу­т­бо­ла ис­кам да ка­жа от свое име, че са ну­ж­ни иг­ра­чи – ро­ж­би на „Чер­но­мо­рец”, а не ле­ги­о­не­ри и гур­бе­т­чии, с тре­ньо­ри от съ­ща­та чер­та.

Ху­ба­ви бя­ха фе­с­ти­ва­ли­те – де­т­с­ки­те, му­зи­кал­ни­ят „Бал­чик кла­сик дейс”, фил­мо­ви­ят „Ин па­лас”, те­а­т­рал­ни­ят „Виа по­н­ти­ка”. До­б­ре, че ги за­па­зи­х­ме.

От­к­ри се но­ва­та пре­чи­с­т­ва­тел­на стан­ция, гол­фи­г­ри­ща­та са съ­що факт, во­ен­но­то ле­ти­ще ще ста­не и гра­ж­дан­с­ко, ка­то ге­не­рал­ни­ят ре­монт пре­д­с­тои в най-ско­ро вре­ме.

Бе­ше ни съ­о­б­ще­но, че Об­щи­на­та не дъл­жи су­ми на до­с­та­в­чи­ци и е с ви­сок кре­ди­тен рей­тинг. Н.Ан­ге­лов на­по­м­ни, че Бал­чик е имал над 400 000 ак­ции в „Ал­бе­на” АД и че ед­на че­т­върт от тях са про­да­де­ни на без­це­ни­ца и се­га стру­ват над 6 млн. Обя­с­ни ни на­к­ра­т­ко и за кал­на­та оди­сея с тур­с­ка­та фир­ма „Ил­джи хи­д­ро­тек” по про­г­ра­ма „ИС­ПА”, раз­ка­за ни по­д­ро­б­но за за­дъл­жи­тел­ния акт 15, от­на­сящ се за га­ран­ци­он­но­то об­с­лу­ж­ва­не.

По­х­вал­но е, че пен­си­о­не­ри­те са оси­гу­ре­ни с кар­ти за гра­д­с­кия тран­с­порт, че фир­ма­та „Пъ­т­ни пре­во­зи” гр.До­б­рич с пре­зи­дент В.Ва­си­лев е оси­гу­ри­ла ре­до­в­но дви­же­ние на оп­ре­де­лен ин­тер­вал./ Кол­ко­то до спа­з­ва­не­то на раз­пи­са­ни­е­то, по не­го мо­жем да си све­рим ча­со­в­ни­ци­те./.

На­с­то­я­щи­ят кмет ни ра­зя­с­ни ка­к­во пре­д­с­тои пред на­ша­та Об­щи­на на ба­за сра­в­не­ние ка­к­во е на­п­ра­ве­но от пре­д­ни­те уп­ра­в­ле­ния.

Бя­ха за­да­де­ни въл­ну­ва­щи въ­п­ро­си от офи­це­ри­те от о.р. Ив.Апо­с­то­лов, Ив.Кал­чев, Ст.Ян­чев, В.Йор­да­нов, В.По­пов и др. Кме­тът про­я­ви гъ­в­ка­вост при от­го­во­ри­те, на­п­ра­ви обе­ща­ния, за из­пъл­не­ни­е­то на ко­и­то ще ви­дим „На есен”, т.е. след че­ти­ри го­ди­ни, ко­га­то из­ка­ра и то­зи ман­дат.

Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.