Балканска конференция по спа и уелнес

Oct 19th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

За пър­ви път На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция по спа и уел­нес ту­ри­зъм до­ма­кин­с­т­ва на Бал­кан­с­ка спа кон­фе­рен­ция. Най-зна­чи­мо­то съ­би­тие в спа и уел­нес ин­ду­с­т­ри­я­та и ме­ди­цин­с­кия ту­ри­зъм на по­лу­о­с­т­ро­ва се про­ве­де в пе­т­з­ве­з­д­ния хо­тел в Ал­бе­на „Фла­мин­го Гранд”. Про­я­ва­та е три­д­не­в­на и за­по­ч­на на 21 се­п­тем­в­ри.  Ос­но­в­на­та цел на ор­га­ни­за­ци­он­ния и ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет е да по­ви­ши бъ­де­що­то съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во в та­зи об­ласт ме­ж­ду бал­кан­с­ки­те дър­жа­ви. Все­ки уча­с­т­ник се за­по­з­на с най-но­ви­те тен­ден­ции, ка­к­то и спо­де­ли най-до­б­ри­те пра­к­ти­ки и опит. Об­ща­та ни цел е да се сбли­жим на ре­ги­о­на­лен при­н­цип, за да ста­нем по-кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­ни. Бал­кан­с­ки­ят по­лу­о­с­т­ров при­те­жа­ва ог­ром­ни при­ро­д­ни ре­сур­си и ус­ло­вия за раз­ви­тие на та­зи ин­ду­с­т­ри­я­та и на то­зи фо­рум бе ди­с­ку­ти­ра­на тя­х­на­та спе­ци­фи­ка. Съ­би­ти­е­то пре­до­с­та­ви от­ли­ч­ни въз­мо­ж­но­с­ти за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на кон­та­к­ти и  из­г­ра­ж­да­не на би­з­нес-пар­т­ньор­с­т­ва ме­ж­ду Бал­кан­с­ки­те стра­ни в сфе­ра­та на спа и уел­нес ин­ду­с­т­ри­я­та.

Уча­с­т­ни­ци­те в съ­би­ти­е­то се вклю­чи­ха в раз­ли­ч­ни ди­с­ку­сии и се­ми­на­ри с цел по­лу­ча­ва­не на най-но­ва и по­ле­з­на ин­фор­ма­ция за на­со­ки­те и но­во­с­ти­те в раз­ви­ти­е­то на ин­ду­с­т­ри­я­та на Бал­ка­ни­те и Ев­ро­па, ка­то ос­но­в­но­то по­с­ла­ние е на­ла­га­не­то на иде­я­та за здра­во­с­ло­вен на­чин на жи­вот. Balkan Spa Summit 2011 пре­д­с­та­в­ля­ва из­ця­ло но­ва кон­це­п­ция с цел да се пре­вър­не в го­ди­ш­на сре­ща – фо­рум на пре­д­с­та­ви­те­ли­те на ин­ду­с­т­ри­и­те спа, уел­нес и ме­ди­цин­с­кия ту­ри­зъм. Съ­би­ти­е­то ще се ор­га­ни­зи­ра вся­ка го­ди­на от раз­ли­ч­ни бал­кан­с­ки стра­ни, ка­то да­ва въз­мо­ж­ност на уча­с­т­ни­ци­те да из­г­ра­ж­дат ра­бо­те­щи пар­т­ньор­с­т­ва и спо­де­лят най-до­б­ри­те пра­к­ти­ки и опит, и им пре­до­с­та­вя ин­фор­ма­ция за во­де­щи­те тен­ден­ции в би­з­не­са. Уча­с­т­ни­ци и го­с­ти на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то са: про­из­во­ди­те­ли и тър­го­в­ци на спа и уел­нес обо­ру­д­ва­не и ко­з­ме­ти­ка, спа ме­ни­джъ­ри, кон­сул­тан­ти, те­ра­пе­в­ти и опе­ра­то­ри, пре­д­с­та­ви­те­ли на Спа-хо­те­ли, ва­кан­ци­он­ни се­ли­ща, спа-сту­дия, спа ди­зай­не­ри и ар­хи­те­к­ти, фи­т­нес про­фе­си­о­на­ли­с­ти, ин­с­ти­ту­ции за здра­ве и уел­нес, ле­ка­ри и ме­ди­цин­с­ки­те спе­ци­а­ли­с­ти, ту­ро­пе­ра­то­ри, ка­к­то и пре­д­с­та­ви­те­ли на пре­са­та и ме­ди­и­те.

Съ­пъ­т­с­т­ва­ща­та 3-дне­в­на кон­фе­рен­т­на про­я­ва е ор­га­ни­зи­ра­на с цел да ста­не аван­гард в по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то и раз­про­с­т­ра­не­ни­е­то на по­с­ле­д­ни­те по­с­ти­же­ния на Бал­кан­с­ка­та спа и уел­нес ин­ду­с­т­рия ка­то обо­га­ти уча­с­т­ни­ци­те в нея с те­о­ре­ти­ч­ни и пра­к­ти­че­с­ки по­з­на­ния в об­ла­ст­та на Спа ин­ду­с­т­ри­я­та. Ви­зи­я­та и ми­си­я­та на кон­фе­рен­ци­я­та е да да­де пла­т­фор­ма, на ко­я­то во­де­щи­те ек­с­пер­ти и про­фе­си­о­на­ли­с­ти в об­ла­ст­та да по­лу­чат но­во сре­д­с­т­во-но­си­тел на идеи за из­г­ра­ж­да­не на ра­бо­те­щи пар­т­ньор­с­ки мре­жи.

Руслан ЙОРДАНОВ

Коментарите са затворени.