Ден на възрастните хора

Oct 19th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

1 ок­том­в­ри – Де­нят на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра и та­зи го­ди­на бе от­п­ра­з­ну­ван по ху­ба­ва тра­ди­ция в ме­с­т­но­ст­та „Те­ке­то” с.Об­ро­чи­ще, до ма­на­с­ти­ра „Св.Ата­на­сий”.

До­ма­ки­ни на пра­з­ни­ка бя­ха пе­в­ци­те  от „Те­кел­с­ки на­пе­ви”, об­ле­че­ни в пъ­с­т­ри­те си но­сии и с на­ки­ти, гре­е­щи ка­то слън­ца.

Го­с­ти­те бя­ха по­с­ре­щ­на­ти пред кра­си­во ук­ра­се­на ар­ка с му­зи­ка, хляб и сол. Пра­з­ни­кът от­к­ри пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­кия съ­вет на пен­си­о­не­ри­те в Бал­чик –Ан­гел Съ­бев. Офи­ци­ал­ни го­с­ти бя­ха кме­тът на Об­щи­на Бал­чик – Ни­ко­лай Ан­ге­лов, Си­я­на Фу­ду­ло­ва /ОбС на БСП Бал­чик/, Да­на­ил Ка­ра­джов /кмет на с.Об­ро­чи­ще/ и др.

С при­ве­т­с­т­ве­ни то­п­ли ду­ми към пен­си­о­не­ри­те се обър­на кме­тът Н.Ан­ге­лов. За ак­ти­в­на об­ще­с­т­ве­на дей­ност, по слу­чай 20 го­ди­ни от съ­з­да­ва­не­то на Съ­ю­за на пен­си­о­не­ри­те – 2004, бя­ха на­г­ра­де­ни с па­ри­ч­ни на­г­ра­ди и гра­мо­ти ак­ти­ви­с­ти от раз­ли­ч­ни­те клу­бо­ве на пен­си­о­не­ри­те. След та­зи тър­же­с­т­ве­на част, пра­з­ни­кът про­дъл­жи с бо­га­та ли­те­ра­тур­но-му­зи­кал­на про­г­ра­ма, в ко­я­то взе­ха уча­с­тие мно­го съ­с­та­ви – „Те­кел­с­ки на­пе­ви” /Об­ро­чи­ще/, „Бе­ли чай­ки” /Клуб №1 Бал­чик/, със сти­хо­т­во­ре­ни­е­то си „Са­мо­та”Сул­та­на Ку­ле­ва, по­е­те­са от с.Со­ко­ло­во, по­з­д­ра­ви вси­ч­ки, а ис­тин­с­ка из­не­на­да бе му­зи­кал­ни­ят по­з­д­рав на Пла­ме­на Бо­ри­с­ла­во­ва от Бал­чик, ко­я­то бла­го­да­ри на вси­ч­ки ба­би за гри­жи­те и съ­ве­ти­те им.

Кра­ят на въл­ну­ва­щи­те из­пъл­не­ния до­й­де с три­ми­ну­т­на­та гим­на­с­ти­че­с­ка ком­по­зи­ция „Го­ле­ми­ят ко­раб ми­на­ва”, из­пъл­нен от бал­чи­ш­ки­те гим­на­с­ти­ч­ки – ве­те­ран­ки от клуб „Здра­вец”, на въз­раст от 55-до 85 г., ко­и­то спор­ту­ват „на въз­дух и мор­с­ка во­да, на­пук на въз­ра­ст­та”.

Въ­о­ду­ше­в­ле­ни­е­то на зри­те­ли­те из­ра­зи­ха и офи­ци­ал­ни­те го­с­ти с обе­ща­ни­е­то за спор­т­на за­ла за тре­ни­ро­в­ки.

Пра­з­ни­кът про­дъл­жи с ху­ба­ва му­зи­ка, тан­ци, ве­се­лие, ко­и­то ог­ла­си­ха кра­си­ва­та ме­с­т­ност в ще­д­рия ок­том­в­рий­с­ки ден.

Дим­ка МА­ЛЕ­ВА

Коментарите са затворени.