Докога?

Oct 19th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Жи­вея в ма­лък,ки­тен град на мо­ре­то и мно­го от про­б­ле­ми­те ко­и­то има­ме в дър­жа­ва­та  ре­ф­ле­к­ти­рат и при нас. Го­ди­ни на­ред аз , и мно­го око­ло мен мъл­чим , псу­ва­ме на­ум но ни­що не ка­з­ва­ме, за­що­то сме уве­ре­ни, че гла­сът ни ня­ма да се чуе, че го­ле­ми­те пра­вят не­ща­та, а за нас ос­та­ва на­де­ж­да­та, че при из­бо­ри по – мал­ко­то зло ще на­д­де­лее. И вси­ч­ко от­но­во се по­в­та­ря! Пре­ди­з­бор­на­та аги­та­ция на ед­ни­те  е срам, срам от то­ва че съ­ще­с­т­ву­ва­ме, а дру­ги­те пре­д­с­та­вят не­ща­та та­ка ся­каш ут­ре ще бъ­дем Швей­ца­рия. Удър­жа­ме не­ща­та с ли­ше­ния , с уси­ли­я­та на ця­ло по­ко­ле­ние. Ня­къ­де бях пи­сал, че ма­кар да не сме пре­жи­ве­ли вой­на ще упо­т­ре­бя ду­ми­те на Г. Стайн- Lost   Generation.   Ви­ж­да­ме, че ви­с­ши ин­те­ре­си ка­рат ЕС да на­ли­ва ми­ли­ар­ди в Гър­ция, за да се за­дър­жат те­х­ни­те пен­сии и за­п­ла­ти де­сет пъ­ти по- го­ле­ми от бъл­гар­с­ки­те. Как се чу­в­с­т­ва на­ше­не­цът ка­то са­мо за ток, во­да  и хляб  му сти­гат па­ри­те , и то не ви­на­ги. Има­ме ум­ни хо­ра, ко­и­то са  из­т­ла­с­ка­ни от ре­ал­на­та власт- мно­го е впе­ча­т­ля­ващ не­по­з­на­ти­ят ни  до­с­ко­ро  Ат. Се­мов- умен,зна­ещ . Но ние не сме уз­ре­ли да гла­су­ва­ме още ма­жо­ри­тар­но, ста­д­но­то е не­из­ко­ре­ни­мо. Не знам къ­де, в коя бя­ла дър­жа­ва би ви­рял пре­с­тъ­п­ник ,от ко­го­то до­ка­за­но са про­пи­ще­ли не един и два­ма, да бъ­де кан­ди­дат за пре­зи­дент. Яв­но  ня­кой тря­б­ва да си скъ­са опа­ш­ка­та и мно­го хо­ра да вля­зат на то­п­ло. Ве­с­т­ни­ка­ри­те имат из­раз’” Ня­ма по­ли­ти­че­с­ка во­ля”. Та­ка ще бъ­де, до­ка­то има ов­це за стри­га­не. Пре­жи­вя­х­ме чу­до­ви­щ­ни из­ма­ми, си­гур­но и те­зи не­ка­дър­ни­ци ще пре­г­лъ­т­нем, но се опа­ся­вам, че ве­че ня­ма­ме вре­ме, мо­е­то по­ко­ле­ние ми­на шей­сет­те.

А кол­ко е кра­си­во ут­ро­то, как чо­век ди­ша с пъл­ни гър­ди све­жия въз­дух. Бог ни е на­да­рил с го­ри , цве­тя, пло­до­ро­д­на зе­мя. Во­дих гру­па из­ра­ел­с­ки офи­це­ри из Дво­ре­ца на ру­мън­с­ка­та кра­ли­ца. Еди­ни­ят бе  от бъл­гар­с­ки про­из­ход. Ка­то се­д­на­х­ме, чо­ве­кът ме по­пи­та а­дже­ба знам ли  аз на ка­к­ва по­ч­ва те от­г­ле­ж­дат зе­лен­чу­ци. Очи­те му се на­пъл­ни­ха със съл­зи и два­ма­та млъ­к­на­х­ме. Той про­с­то бе от­ча­ян. Не­що не ни до­с­ти­га, но се сра­му­ва­ме да си го при­з­на­ем. По­ли­ти­ци­те ни при­г­лу­ши­ха уши­те, че тря­б­ва­ло да има во­ля, но ми­с­ля че тря­б­ва и акъл. Коя дър­жа­ва не си из­по­л­з­ва по­тен­ци­а­ла. Ка­то взе­мем вла­ст­та, ние ве­д­на­га се  за­о­би­ка­ля­ме със съ­ми­ш­ле­ни­ци /ни­що, че са тъ­пи, но в за­мя­на са по­с­лу­ш­ни/, при­я­те­ли, ла­с­ка­те­ли. Пра­вим пар­тия, стре­мим се да спе­че­лим, за­що­то сме си­гур­ни, че ще си на­пъл­ним джо­ба Ка­то спе­че­лим из­бо­ри­те за­по­ч­ва­ме да се стра­ху­ва­ме от вла­ст­та- ка­к­во ще на­п­ра­ви тя с нас. Има­ше и че­ши­ти, ко­и­то обя­ви­ха, че вре­ме­то е тя­х­но, но те бър­зо, бър­зо си оти­до­ха!. Не дър­жим да сме по­с­то­ян­но в ед­на фор­ма­ция. Сме­ня­ме си убе­ж­де­ни­я­та, до­го­ва­ря­ме се, уча­с­т­ва­ме в пре­да­тел­с­т­ва, но на пла­ка­ти­те из­г­ле­ж­да­ме не­по­к­ла­ти­ми и уве­ре­ни.Ви­на­ги сме би­ли на тъм­но, и се­га ко­га­то спо­ра­ди­ч­но из­ли­зат дъл­го скри­ва­ни ис­ти­ни, ви­ж­да­ме, че на­ши­те во­да­чи са ни има­ли за ста­до. Напр. пре­з­ре­ни­е­то, ко­е­то из­пи­т­ва ‘Сто­па­ни­нът на дър­жа­ва­та’ към ‘Еле­к­то­ра­та’ се ви­ж­да в стъ­к­ле­ния му по­г­лед и ми­с­ля, че вси­ч­ки от не­го­во­то ко­ти­ло са по­до­б­ни. Ока­за се, че за­мен­ки­те  не ос­та­на­ха скри­ти за све­та. Кал­фин ис­ка да ста­не пре­зи­дент, но как ще пре­г­лъ­т­не фа­к­та че ЕК ис­ка да ни  гло­би   8 млд.а вси­ч­ки зна­ят  че и той е бър­кал в ме­да. То­ва бе  най-го­ля­ма­та да­ла­ве­ра на­по­с­ле­дък. Ти­мо­шен­ко бе осъ­де­на 7 год., без да е сло­жи­ла не­що в джо­ба,  са­мо пре­ви­ши­ла пра­во­мо­щи­я­та си. А на­ши­те ай­ду­ци?  Ня­ма един в за­т­во­ра, ня­ма и да има, за­що­то след Вас сме Ние. Съ­дът се чу­в­с­т­ва оби­ден и се от­д­ръ­п­на, по­ли­ца­и­те ста­ч­ку­ват,/да сте ви­ж­да­ли та­ко­ва чу­до/. Все­ки се чу­в­с­т­ва още­тен, но ни­кой не пи­та те­зи 2 млн. пен­си­о­не­ри как жи­ве­ят с  под 100 ев­ро.Във вла­ст­та се пре­вър­тя­ха вси­ч­ки пар­тии. Ви­дя­х­ме до­къ­де сти­г­на­х­ме. И мо­же би тря­б­ва да по­с­тъ­пим ка­то Ла­т­вия ко­я­то все за­па­ден ме­ни­джър да и уп­ра­в­ля­ва раз­хо­ди­те. Но ми­с­ля че то­ва ня­ма да ста­не. При нас за­по­ч­ват да при­с­ти­гат па­ри от ЕС  -си­реч, мо­жем още да от­к­ра­д­нем! На­в­ся­къ­де се ре­жат лен­ти са­мо от Пре­ми­е­ра. Пък мо­же­ше и да си по­чи­не…. тол­ко­ва  дру­ги ис­кат да вър­шат та­зи дей­ност.От­бе­ля­зах че си­но­дал­ни­те стар­ци от БАН то­тал­но са иг­но­ри­ра­ни, осо­бе­но фи­нан­со­во. Ня­ма пла­но­вост в про­из­во­д­с­т­во­то на ка­д­ри. Ико­но­ми­с­ти бол, не до­с­ти­гат ин­же­не­ри, хва­лим се със сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во, а на го­ди­на из­ли­зат по-мал­ко от три­де­се­ти­на аг­ро­но­ми. А в съ­що­то вре­ме по­ло­ви­на­та ви­с­ши­с­ти не ра­бо­тят по спе­ци­ал­но­ст­та си, за­ра­ди ни­с­ки   за­п­ла­ти. Спом­ням си пре­ди мно­го, мно­го го­ди­ни, ка­то сту­ден­ти, ве­ро­я­т­но в ня­ка­къв друг жи­вот скан­ди­ра­х­ме “Сво­бо­да”, ко­га­то и да пе­еш бе­ше пре­с­тъ­п­ле­ние. Мла­де­ж­ки­те ни въ­ж­де­ле­ния по­тъ­на­ха дъл­бо­ко във все­ки­д­не­ви­е­то, ко­е­то се ока­за най- го­ле­ми­ят чо­ве­ш­ки по­рок, вър­вящ сре­щу са­мия чо­век. Жи­во­тът ни тръ­г­на с на­де­ж­ди и по­с­те­пен­но за­ви към тъ­ж­ни­те ис­ти­ни. Ду­ми­те вър­вят след  же­ла­ни­я­та, ко­и­то но­сят об­ре­че­но­ст­та- ве­д­нъж из­ре­че­ни, ни­ко­га да не се сбъ­д­нат.

Г.ЙОРДАНОВ – Гого

Коментарите са затворени.