Кандидати за кмет на Балчик

Oct 19th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

Кметът, който направи всичко за Балчик

Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то при­съ­с­т­ва на вси­ч­ки офи­ци­ал­ни пра­з­ни­ци и тър­же­с­т­ва в клуб „Хи­нап”, ува­жи и то­зи път по­ка­на­та на Д. Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на клу­ба и осъ­ще­с­т­ви на 14 ок­том­в­ри пре­ди­з­бор­на сре­ща, ко­я­то пре­ми­на мно­го ак­ти­в­но, с мно­го въ­п­ро­си от би­та и еже­д­не­ви­е­то на хо­ра­та в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние. На сре­ща­га при­съ­с­т­ва­ха об­щин­с­ки­ят съ­ве­т­ник от БСП Ата­нас Же­чев,  д-р Иво Вой­чев, член на ОбС на БСП  и съ­п­ру­га­та на кме­та – д-р Ру­мя­на Мал­че­ва.  Ни­ко­лай Ан­ге­лов обе­ща, ако ос­та­не кмет, да ре­ши про­б­ле­ма за по-по­д­хо­дя­що по­ме­ще­ние за клуб, ка­к­то и да от­к­ли­к­ва и по­ма­га и в бъ­де­ще спо­ред пра­во­мо­щи­я­та си.

ДВА ИЗБОРА – ДВЕ ПОБЕДИ – С БЮЛЕТИНА №2

Д-р Св. Михайлов: “Явявам се на изборите, за да ги спечеля.”

Ще ра­бо­тя за фи­нан­со­ва ста­бил­ност на Об­щи­на Бал­чик, за пре­д­п­ри­е­ма­не на спе­ш­ни мер­ки за га­ран­ти­ра­не на ус­пе­ш­но при­к­лю­ч­ва­не на фи­нан­со­ва­та 2011 го­ди­на и по-ле­ко по­на­ся­не от да­нъ­ко­п­ла­т­ци­те на те­же­ст­та от из­те­г­ле­ния ин­ве­с­ти­ци­о­нен кре­дит. Ще ра­бо­тя за на­ма­ля­ва­не на да­нъ­ч­на­та те­жест за жи­те­ли­те на Об­щи­на Бал­чик и уве­ли­ча­ва­не на при­хо­ди­те чрез по­до­б­ря­ва­не на съ­би­ра­е­мо­ст­та. Ще ра­бо­тя за ефе­к­ти­в­ност при раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност, за про­з­ра­ч­но уп­ра­в­ле­ние на об­щи­на­та и не­до­пу­с­ка­не на ко­ру­п­ция, за пъл­на про­з­ра­ч­ност при раз­хо­д­ва­не­то на сре­д­с­т­ва­та от ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве и про­г­ра­ми.

Кандидати за общински съветници /изтегли/

“Искам да Ви служа, да работя за Вас –  Когато влезете в Община Балчик , да се чувствате работодатели на общинските служители, а не молители”

За­що се кан­ди­да­ти­ра­те за кмет на об­щи­на Бал­чик?

Пре­ди вси­ч­ко ис­кам да ка­жа, че мно­го тру­д­но сти­г­нах до ре­ше­ни­е­то да се кан­ди­да­ти­рам за кмет на об­щи­на Бал­чик. По­о­щ­ри­ха ме и ме оку­ра­жи­ха те­зи, ко­и­то ме по­з­на­ват. Мно­го хо­ра ме сре­щ­на­ха, още пре­ди да съм по­дал до­ку­мен­ти­те в из­би­ра­тел­на­та ко­ми­сия и ми ка­за­ха “Ня­мах на­ме­ре­ние изо­б­що да гла­су­вам, но за­ра­ди те­бе ще оти­да и ще гла­су­вам за теб”  Бла­го­да­ря на те­зи мои при­я­те­ли.

Пър­во­то не­що , ко­е­то ис­кам да на­п­ра­вя, е да про­ме­ня от­но­ше­ни­е­то на чи­но­в­ни­ци­те в об­щи­на­та към гра­ж­да­ни­те на Бал­чик. Най-по­с­ле тря­б­ва да се раз­бе­ре, че гра­ж­да­ни­те са те­х­ни­те ра­бо­то­да­те­ли и ко­га­то има ну­ж­да от един пе­чат, от един еле­мен­та­рен до­ку­мент, спра­в­ка или съ­г­ла­су­ва­не, да не се ча­ка две се­д­ми­ци , а да се свър­ши ус­лу­га­та в ми­ни­мал­ни сро­ко­ве. С ня­кол­ко ду­ми, ще оп­ти­ми­зи­рам ра­бо­та­та на все­ки от­дел и на ця­ла­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. Ще на­ме­ря на­чин та­ка да ор­га­ни­зи­рам при­ем­но­то вре­ме­то, че все­ки по­и­с­кал да има сре­ща с кме­та на об­щи­на­та, да бъ­де удо­в­ле­т­во­рен.

Още през пър­вия ден ще по­и­с­кам пъл­на ре­ви­зия на фи­на­со­ви­те де­ла на об­щи­на­та. Ще сви­кам пре­с­кон­фе­рен­ция и ще дам пу­б­ли­чен от­чет на за­ва­ре­но­то, за да се знае от­п­ра­в­на­та то­ч­ка, от ко­я­то за­по­ч­вам.

Вто­ро­то не­що, ко­е­то ще на­п­ра­вя, ще бъ­де план-про­г­ра­ма за по­д­го­то­в­ка­та на про­е­к­ти­те за при­в­ли­ча­не на па­ри от ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве. Ако е не­об­хо­ди­мо, ще пре­на­со­ча част от слу­жи­те­ли­те от и без то­ва раз­ду­тия щат към то­зи от­дел, за да мо­жем да при­в­ле­чем фи­нан­сов ре­сурс, а не са­мо да про­да­ва­ме, да про­да­ва­ме и да про­да­ва­ме.

Тре­то­то не­що е оси­гу­ря­ва­не на но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та, ко­е­то ще се ба­зи­ра на по­ли­ти­ка­та на въз­ла­га­не на из­пъл­не­ни­е­то на про­е­к­ти­те за по­до­б­ря­ва­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та в град Бал­чик и на се­ла­та в об­щи­на Бал­чик са­мо и при­о­ри­те­т­но на фир­ми от об­щи­на­та.

Бал­чик е ту­ри­с­ти­че­с­ки град, мор­с­ки град, а ня­ма ху­бав плаж. Край­б­ре­ж­на­та алея „Дам­ба­та” е от­но­во за­с­т­ра­ше­на от опу­с­то­ша­ва­не и опу­с­тя­ва­не. Не се на­сър­ча­ва ре­с­то­ран­тьор­с­т­во­то и хо­те­ли­ер­с­т­во­то. Мор­с­ки ку­рорт ка­то Бал­чик се ну­ж­дае от пъл­но бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на пла­жа, але­я­та и край­б­ре­ж­ни­те бу­ни. Ще се из­г­ра­дят стъл­би и пло­ща­д­ки, ще се по­д­но­ви мо­с­тът на Мор­с­ка га­ра, ще се по­д­но­вят „ста­ри­ят” и „но­ви­ят” плаж. В ус­ло­ви­я­та на пу­б­ли­ч­но-ча­с­т­но пар­т­ньор­с­т­во ще се на­ме­ри до­бър сто­па­нин на те­зи пла­жо­ве. Ще се въз­с­та­но­ви връ­з­ка­та ме­ж­ду Бал­чик и Ал­бе­на . Вси­ч­ко то­ва ще уд­вои, да­же и ще ут­рои ту­ри­с­ти­че­с­кия по­ток в гра­да.

Три­го­ди­ш­на­та са­га на раз­ру­ша­ва­не­то на гра­да под фор­ма­та на ка­на­ли­за­ция и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не вър­ви с удар­ни пре­ди­з­бор­ни тем­по­ве. Ка­то спе­ци­а­лист , ка­к­во ми­с­ли­те за то­ва , ко­е­то ста­на с гра­да ни?

Об­щи­на­та, ка­то ор­га­ни­за­ция, не бе­ше по­д­го­т­ве­на за та­ка­ва анар­хия. Има­ха ед­но иде­а­ли­с­ти­ч­но от­но­ше­ние към “ев­ро­пей­с­ки­те про­г­ра­ми”.

Об­щи­на­та ка­то “бе­ни­фи­ци­ент” на про­е­к­та за во­до­с­на­б­дя­ва­не и ка­на­ли­за­ция ня­ма­ше ре­ша­ва­ща­та ду­ма за из­бор на из­пъл­ни­тел, не и бя­ха да­де­ни да­же и ми­ни­мал­ни пра­ва за кон­т­рол на из­пъл­не­ни­е­то и за­то­ва ре­зул­та­ти­те бя­ха по­ве­че от пла­че­в­ни. Про­е­к­тът не бе­ше съ­о­б­ра­зен с ну­ж­ди­те на хо­ра­та, ня­ма­ше яс­на пре­д­с­та­ва за пра­ва­та и за­дъл­же­ни­я­та на все­ки по от­но­ше­ние на при­съ­е­ди­ня­ва­не­то към но­во­и­з­г­ра­ж­да­щи­те се ка­на­ли­за­ция и во­до­п­ро­вод.

Лъ­жа е, че е из­вън пра­во­мо­щи­я­та на кме­та да кон­т­ро­ли­ра из­пъл­не­ни­е­то на по­до­б­ни про­е­к­ти.

Про­е­к­тът за ас­фал­ти­ра­не­то на ули­ци­те, по­д­мя­на­та на тро­то­а­ри­те, ос­ве­т­ле­ни­е­то в кв. „Ле­в­с­ки” не са съ­о­б­ра­зе­ни със спе­ци­фи­ч­ни­те ус­ло­вия на гра­да и всле­д­с­т­вие на то­ва има­ме кра­си­ви, но не­фун­к­ци­о­нал­ни ули­ци, с не­е­фе­к­ти­в­но ос­ве­т­ле­ние.

На­ма­ли се пло­щ­та на пар­ко­ме­с­та­та ме­ж­ду бло­ко­ве­те в ж.к.”Ба­лик” и по ули­ци­те в кв.Ле­в­с­ки. При ед­на нор­мал­на тен­ден­ция на уве­ли­ча­ва­не на броя на ав­то­мо­би­ли­те в гра­да, се на­ма­ли мя­с­то­то за те­зи ав­то­мо­би­ли, ко­е­то си е пре­д­по­с­та­в­ка за про­из­ше­с­т­вия.

Как ще съ­че­та­е­те гри­жи­те за кул­ту­ра­та, за со­ци­ал­но сла­би­те, ну­ж­да­е­щи­те се от ме­ди­цин­с­ки гри­жи и ле­кар­с­т­ва с на­ма­ля­ва­щи­те при­хо­ди в бю­дже­та?

На­ма­ля­ват сре­д­с­т­ва­та, за­що­то об­щи­на­та е на­то­ва­ре­на с из­п­ла­ща­не­то на кре­ди­та за та­ка на­ре­че­ния “тър­го­в­с­ки цен­тър” в с.Кра­не­во. За то­зи цен­тър е те­г­лен кре­дит в раз­мер на 5 200 000 лв.за де­се­т­го­ди­шен пе­ри­од на ра­в­ни вно­с­ки, ко­и­то с ли­х­ви­те на­ра­с­т­ват до 7 500 000 лв.

Пре­д­с­та­вя­те ли си те­зи па­ри да оти­ва­ха за кул­ту­ра и со­ци­ал­на дей­ност?

Факт е, че за­с­та­ря­ва­що­то на­се­ле­ние в об­щи­на­та, ка­к­то и в ця­ла­та стра­на, има ну­ж­да от мно­го по­ве­че гри­жи и по­мощ, за да оце­ля­ва. Слу­ж­ба­та за со­ци­а­лен па­т­ро­наж тря­б­ва да раз­по­ла­га с мно­го по­ве­че сре­д­с­т­ва, за­що­то не­до­с­та­тъ­ч­ни­те гри­жи за те­зи хо­ра, по­д­дър­жа­не­то на аб­со­лю­тен жи­з­нен ми­ни­мум на гра­ни­ци­те на ми­зе­ри­я­та е по-ло­шо от ли­п­са­та на ка­к­ви­то и да е гри­жи. По­мо­щ­та тря­б­ва да е аде­к­ва­т­на и до­с­та­тъ­ч­но пъл­на за нор­ма­лен жи­вот, а не за по­д­дър­жа­не на ми­зер­но съ­ще­с­т­ву­ва­не.

Ако мо­я­та кам­па­ния бъ­де ус­пе­ш­на и бъ­да из­б­ран за кмет на об­щи­на­та, ще пре­д­ло­жа сре­д­с­т­ва­та за та­зи цел да бъ­дат уве­ли­че­ни ня­кол­ко пъ­ти, а сре­д­с­т­ва­та ще до­й­дат от раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма и уве­ли­ча­ва­не­то на тру­до­ва­та за­е­тост по ев­ро­пей­с­ки­те про­г­ра­ми.

Не е за пре­не­б­ре­г­ва­не и про­б­ле­мът с ор­га­ни­за­ци­я­та на об­ще­с­т­ве­ния тран­с­порт. Смя­там, че най-мал­ко до 2230 тря­б­ва да има по­с­то­ян­на ав­то­бу­с­на ли­ния от пл.Ри­бар­с­ки до кв.Ле­в­с­ки и  ще сле­дим за спа­з­ва­не­то на раз­пи­са­ни­я­та.

Друг въ­п­рос, кой­то ис­кам да за­се­г­на, е свър­зан с озе­ле­ня­ва­не­то на гра­да. Тро­то­а­ри­те и но­ви­ят ас­фалт в кв.”Ле­в­с­ки” съ­з­да­ват един мо­де­рен вид, но не да­ват жи­вот на на­се­ле­но­то мя­с­то. Ис­тин­с­ки при­ве­т­лив ще ста­не гра­дът при за­са­ж­да­не­то на хи­ля­ди дър­ве­та по вся­ка ед­на ули­ца, аран­жи­ра­не­то на тре­в­ни пло­щи и гра­дин­ки. То­ва е ин­ве­с­ти­ция в бъ­де­ще­то и здра­ве­то на на­ши­те де­ца и вну­ци. Имам идея, жи­те­ли­те,  уча­с­т­ва­щи в про­це­са на трай­но­то озе­ле­ня­ва­не на гра­да (на­се­ле­но­то мя­с­то) да бъ­дат сти­му­ли­ра­ни с па­ри­ч­ни на­г­ра­ди за най-до­б­ре офор­ме­но пре­д­б­ло­ко­во про­с­т­ран­с­т­во на­при­мер.

Сле­д­ва­щия про­б­лем, кой­то ис­кам да за­се­г­на, е про­б­ле­мът със сти­му­ли­ра­не­то на та­ка на­ре­че­ни­те “ин­ди­ви­ду­ал­ни” спор­то­ве в Бал­чик. Има­ме мно­го до­бър от­бор по хвър­ля­не на чук. Мом­че­та­та ни са све­то­в­ни и ев­ро­пей­с­ки шам­пи­о­ни, а тре­ни­рат при ми­зер­ни ус­ло­вия. Из­г­ра­ж­да­не­то на спор­тен ком­п­лекс по ле­ка ат­ле­ти­ка, би оси­гу­рил мя­с­то за спор­ту­ва­не на мла­де­жи­те, но е и пре­д­по­с­та­в­ка за при­в­ли­ча­не­то на до­пъл­ни­те­лен ту­ри­с­ти­че­с­ки по­ток при ор­га­ни­зи­ра­не­то на съ­с­те­за­ния и дру­ги спор­т­ни съ­би­тия – ла­гер-шко­ли, спар­та­ки­а­ди, пър­вен­с­т­ва и т.н.

Бал­чик е мор­с­ки град и е мно­го ва­ж­но раз­ви­ти­е­то на мор­с­ки­те спор­то­ве. Ще дам пъл­на по­д­к­ре­па на мал­ки­те и го­ле­ми ве­т­ро­хо­д­ци.

Вси­ч­ко то­ва мо­же да из­г­ле­ж­да за ня­кои ка­то ме­ч­та.

Аз имам сме­ло­ст­та да ме­ч­тая и во­ля­та да по­с­ти­гам ме­ч­ти­те си за­е­д­но с Вас, гра­ж­да­ни­те на об­щи­на Бал­чик и за Вас.

Гла­су­вай­те с бю­ле­ти­на № 14 за мен и ня­ма да сбър­ка­те!

Няма да ви подведа!

Първи пакет от  реформи: “Антикорупционни и превантивни мерки за борба с корупцията”


Ко­ру­п­ци­я­та  в  ме­с­т­на­та власт – из­к­ри­вя­ва па­зар­ни и де­мо­к­ра­ти­ч­ни при­н­ци­пи, раз­ру­ша­ва до­ве­ри­е­то и де­фор­ми­ра об­ще­с­т­во­то .Гра­до­ве­те за­се­г­на­ти от ко­ру­п­ция са об­ре­че­ни на бе­д­ност и обе­з­лю­дя­ва­не . Фа­к­тът ,че ко­ру­п­ци­я­та об­ла­го­де­тел­с­т­ва хо­ра във вла­с­та ,я пра­ви в тру­ден за спра­вя­не про­б­лем . Ко­ру­п­ци­я­та ви­на­ги за­по­ч­ва на по­ли­ти­че­с­ко ни­во , след то­ва  се пре­х­вър­ля вър­ху са­ма­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция , а на­к­рая об­х­ва­ща и ця­ло­то об­ще­с­т­во . Ко­га­то об­х­ва­не об­ще­с­т­во­то сим­п­то­ми­те са : ку­пу­ва­не на гла­со­ве ; пар­ти­и­ни и ро­д­нин­с­ки на­з­на­че­ния в ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та ,за­ви­си­мо­с­ти на оп­ре­де­ле­ни гру­пи от об­ще­с­т­во­то ( мал­цин­с­т­ва ,со­ци­ал­но сла­би и др.) от вла­с­та .Ко­рум­пи­ра­ни гра­ж­да­ни из­би­рат ко­рум­пи­ра­ни по­ли­ти­ци .След се­бе си ко­ру­п­ци­я­та от­ва­ря ши­ро­ка вра­та за на­в­ли­за­не на мръ­с­ни па­ри и ор­га­ни­зи­ра­на пре­с­тъ­п­ност , ко­я­то ов­ла­дя­ва вла­с­та и на­з­на­ча­ва по­ли­ти­ци . Ор­га­ни­з­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност пре­в­зе­ма ико­но­ми­че­с­ка­та и по­ли­ти­че­с­ка­та власт . Пра­во­то на гра­ж­да­ни­те да из­би­рат се пре­в­ръ­ща във фор­мал­ност . За да не сти­г­нем до дъ­но­то  –  тря­б­ва да взе­мем мер­ки пре­ди да е ста­на­ло пре­ка­ле­но къ­с­но . За то­ва ще очер­тая на пър­во мя­с­то  ос­но­в­ни­те се­к­то­ри  от ме­с­т­на­та власт ,къ­де­то има пре­д­по­с­та­в­ки да се ге­не­ри­ра ко­ру­п­ция :

I.Об­щин­с­ки съ­вет – взе­ма­не на ре­ше­ния ,из­ра­бо­т­ва­не на пра­вил­ни­ци и на­ре­д­би

II.Об­ще­с­т­ве­ни по­ръ­ч­ки

III.Уп­ра­в­ле­ние на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност , фир­ми с из­ця­ло об­щин­с­ко уча­с­тие или сме­се­ни фир­ми

I .При­ме­ри от ре­ше­ния на об­щин­с­кия съ­вет , ко­и­то по­ра­ж­дат съм­не­ния за ко­ру­п­ция

-Ис­то­ри­я­та око­ло Спа цен­тър Кра­не­во и це­на­та за дя­ло­ве­те на дру­же­с­т­во­то из­чи­с­ле­ни към це­на­та за ква­д­ра­тен ме­тър за­с­т­ро­е­на площ .

– На­ма­ле­ние на  та­к­си­те за стро­и­тел­с­т­во на ве­т­ро­ге­не­ра­то­ри са­мо за ед­на фир­ма  и съ­о­т­ве­т­но за­що за гра­ж­да­ни­те и би­з­не­са не се на­ма­лят да­нъ­ци и та­к­си

-Скан­да­ли­те око­ло фи­нан­си­ра­не­то на фу­т­бол­ния клуб .

Мо­гат да се да­дат  при­ме­ри и от пре­д­хо­д­ни уп­ра­в­ле­ния

Зна­ят ли гра­ж­да­ни­те как са гла­су­ва­ли из­б­ра­ни­те от тях съ­ве­т­ни­ци ?

Об­щин­с­кия съ­вет е ко­ле­к­ти­вен ор­ган и не­го­ви­те чле­но­ве не но­сят на­ка­за­тел­на  от­го­вор­ност за сво­и­те ре­ше­ния .Зад вси­ч­ки ре­ше­ния сто­ят един и съ­щи тип хо­ра ( ста­ри и но­ви  ли­ца )  от раз­ли­ч­ни по­ли­ти­че­с­ки пар­тии , ко­и­то се­га ня­ма да се афи­ши­рат как са гла­су­ва­ли то­га­ва и за по­ре­ден път ще се бо­рят за до­ве­ри­е­то на гра­ж­да­ни­те .Бе­зо­т­го­вор­но­с­та  при взе­ма­не­то на ре­ше­ния в об­щин­с­кия съ­вет и кри­е­не­то на от­дел­ни съ­ве­т­ни­ци зад ед­но об­що ре­ше­ние  „Ко­ле­к­ти­в­на от­го­вор­ност – об­ща бе­зо­т­го­вор­ност ”  , съ­з­да­ват пре­д­по­с­та­в­ки и ус­ло­вия за ко­ру­п­ция .

II . Об­ще­с­т­ве­ни по­ръ­ч­ки

Зна­ят ли гра­ж­да­ни­те кое кол­ко стру­ва и има ли ус­ло­вия по бърз и ле­сен на­чин  да про­ве­рят ?

При­мер : Кол­ко стру­ва ре­мон­та на ед­на ули­ца  ( за­пъл­ва­не на ду­п­ки и  ас­фал­ти­ра­не , по­с­та­вя­не на бор­дю­ри , пло­чи , це­на­та на тру­да и т.н. ) ?

III. Уп­ра­в­ле­ние на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност , фир­ми с из­ця­ло или ча­с­ти­ч­но об­щин­с­ко уча­с­тие .

Зна­ят ли гра­ж­да­ни­те ка­к­ва со­б­с­т­ве­ност има об­щи­на Бал­чик и как тя се уп­ра­в­ля­ва Зна­ят ли гра­ж­да­ни­те ка­к­ви до­хо­ди по­лу­ча­ва об­щи­на Бал­чик за все­ки свой имот ( зе­ме­дел­с­ка зе­мя , сгра­да и т.н. ) ? Ко­га ,ка­к­во , на ка­к­ва це­на е про­да­ла или за­ме­ни­ла об­щи­на Бал­чик ?  Зна­ят ли гра­ж­да­ни­те  как се уп­ра­в­ля­ват фир­ми­те  об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност или фир­ми­те със сме­се­но уча­с­тие ? Пър­ви па­кет от мер­ки на ДЕ­МО­К­РА­ТИ ЗА СИЛ­НА БЪЛ­ГА­РИЯ  за про­ве­ж­да­не на ре­фор­ма за бор­ба с ко­ру­п­ци­я­та в уп­ра­в­ле­ни­е­то на об­щи­на Бал­чик :

Ня­ма про­б­лем ,ко­и­то да е бил ре­шен пре­ди да е бил осъ­з­нат . За да се спра­вим с про­б­ле­ма ко­ру­п­ция тря­б­ва да ос­ве­тим  оне­зи се­к­то­ри от уп­ра­в­ле­ни­е­то ,къ­де­то има пре­д­по­с­та­в­ки за за­ра­ж­да­не­то й. I .Да  се въ­ве­де от­че­т­ност и про­з­ра­ч­ност в ра­бо­та­та на об­щин­с­кия съ­вет : – Ви­део за­пис от се­си­и­те на об­щин­с­кия съ­вет и за­се­да­ния  на ко­ми­си­и­те му . Пу­б­ли­чен ар­хив със съ­о­т­ве­т­ни­те ви­део за­пи­си. –             Пре­ди про­ве­ж­да­не на се­сия на об­щин­с­кия  съ­вет за­е­д­но с пу­б­ли­ку­ва­не на дне­в­ни­ят ред , на сай­та на об­щи­на Бал­чик да се ка­ч­ва до­пъл­ни­тел­на  ин­фор­ма­ция за вся­ка от то­ч­ки­те , ко­и­то ще бъ­дат гла­су­ва­ни . II. На ба­за на про­ве­де­ни­те об­ще­с­т­ве­ни по­ръ­ч­ки да се пу­б­ли­ку­ва ин­фор­ма­ция : кои фир­ми са уча­с­т­ва­ли и ка­к­ви офер­ти са пре­д­ло­жи­ли, съ­о­т­ве­т­но след по­д­пи­с­ва­не на до­го­вор да се пу­б­ли­ку­ват и до­пъл­ни­тел­ни­те ане­к­си (  че­с­та пра­к­ти­ка през до­пъл­ни­тел­ни ане­к­си да се за­ви­ша­ва це­на­та ). III. Пу­б­ли­чен ре­ги­с­тър с об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност – ка­к­во при­те­жа­ва об­щи­на Бал­чик , как се сто­па­ни­с­ва , ка­к­во про­да­ва и ка­к­во при­до­би­ва вклю­чи­тел­но ос­вен за пе­ри­о­да на на­с­то­я­ще­то уп­ра­в­ле­ние да се от­ра­зи и дви­же­ни­е­то на об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност от ми­на­ли пе­ри­о­ди  .Вси­ч­ко при­д­ру­же­но със съ­о­т­ве­т­на­та до­ку­мен­та­ция . Дру­же­с­т­ва с пъл­на или ча­с­ти­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност  да пу­б­ли­ку­ват : фи­нан­со­ви от­че­ти , ре­ше­ния на уп­ра­ви­тел­ни съ­ве­ти , кой кон­к­ре­т­но пре­д­с­та­в­ля­ва об­щи­на Бал­чик , ка­к­во въз­на­г­ра­ж­де­ние по­лу­ча­ва за то­ва , ка­к­ви ре­ше­ния взе­ма и как за­щи­та­ва ин­те­ре­си­те на об­щи­на Бал­чик .

IV. Пре­д­с­та­ви­тел­ни раз­хо­ди : от­че­т­ност при­д­ру­же­на със съ­о­т­ве­т­ни­те до­ку­мен­ти и вси­ч­ко пу­б­ли­ку­ва­но на сай­та на об­щи­на Бал­чик . V. В края на все­ки ме­сец пу­б­ли­ку­ва­не на от­чет за дви­же­ни­е­то на фи­нан­со­ви­те сре­д­с­т­ва с по­д­ро­б­но обя­с­не­ние по съ­о­т­ве­т­ни­те пе­ра . VI. Спи­сък от ре­мон­т­ни­те дей­но­с­ти на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик при­д­ру­же­ни от по­д­ро­б­но опи­са­ние на из­пъл­ни­те­ли , сро­ко­ве , дей­но­с­ти , це­ни и пъл­ни­ят ком­п­лект до­ку­мен­ти . Ко­га­то бъ­де обе­щан ре­монт на ули­ца гра­ж­да­ни­те да мо­гат да про­ве­рят ко­га ще за­по­ч­не и ко­га ще  за­вър­ши ,ка­к­ви ще са не­у­с­той­ки­те за за­ба­вя­не в сро­ко­ве­те ,ка­к­ви ще са га­ран­ци­и­те за ка­че­с­т­во , кол­ко ще стру­ва и вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми по­д­ро­б­но­с­ти .

VII. От­че­т­ност при­мер : кол­ко бо­к­лук се ге­не­ри­ра на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик  – в кои ра­йо­ни и в ка­къв обем, кол­ко стру­ва сме­то­и­з­во­з­ва­не­то на 1 тон , ка­к­ви са при­хо­ди­те от съ­б­ра­на­та та­к­са смет за съ­о­т­ве­т­ни­ят ра­йон .Съ­що­то да ва­жи за вси­ч­ки пу­б­ли­ч­ни ус­лу­ги : в ка­къв обем , за кол­ко вре­ме , при ка­к­ви раз­хо­ди се из­вър­ш­ват . Ко­га­то се во­ди от­че­т­ност за вси­ч­ко ще мо­жем да  пре­с­ле­д­ва­ме на­ма­ля­ва­не на вре­ме , це­на и по­ви­ша­ва­не на ка­че­с­т­во­то на съ­о­т­ве­т­на­та ус­лу­га . VIII. При ко­ман­ди­ро­в­ки в чу­ж­би­на да се пу­б­ли­ку­ват  це­ли и за­да­чи  на по­се­ща­ни­е­то ,спи­съ­кът на уча­с­т­ни­ци­те в де­ле­га­ци­я­та, про­г­ра­ма за це­ли­ят пе­ри­од , от­чет за по­с­ти­г­на­ти­те ре­зул­та­ти  и  раз­хо­ди­те при­д­ру­же­ни с не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти .Ос­та­на­ло­то е ек­с­кур­зия пла­те­на с па­ри­те на да­нъ­ко­п­ла­т­ци­те . IX Пре­к­ра­тя­ва­не на пра­к­ти­ка­та да се  ре­жат  лен­ти по вре­ме на из­бо­ри .Кон­цер­ти , фе­с­ти­ва­ли и дру­ги ме­ро­п­ри­я­тия пла­те­ни със сре­д­с­т­ва на да­нъ­ко­п­ла­т­ци­те да се из­по­л­з­ват по вре­ме на из­бо­ри за пре­ди­з­бор­на аги­та­ция . Про­з­ра­ч­но­с­та и от­че­т­но­с­та  са  мо­щ­ни  ин­с­т­ру­мен­ти  за кон­т­рол  в  ръ­це­те  на гра­ж­дан­с­ко­то об­ще­с­т­во , ме­ди­и­те и опо­зи­ци­я­та . До­ри кон­т­рол­ни­те ор­га­ни  да си за­т­ва­рят очи­те , да бъ­дат ко­рум­пи­ра­ни , спла­ш­ва­ни –  при на­ли­чие на про­з­ра­ч­ност и от­че­т­ност  ис­ти­на­та ви­на­ги ще из­ли­за на све­т­ло. Ри­с­ко­ве­те от пар­ти­и­ни до­го­вор­ки и вза­им­ни же­с­то­ве ще бъ­дат из­бе­г­на­ти .Власт ,ко­я­то да­де на гра­ж­да­ни­те ин­с­т­ру­мент за кон­т­рол ви­на­ги пе­че­ли до­ве­рие , да­ва ясен си­г­нал ,че ще уп­ра­в­ля­ва по­ч­тен­но . За­що по­ли­ти­ци­те но­ви и ста­ри ,ко­и­то днес се бо­рят за до­ве­рие  не да­до­ха в ръ­це­те на гра­ж­да­ни­те  ин­с­т­ру­мен­ти­те за кон­т­рол на вла­с­та ? Стра­ху­ват ли се  от ис­ти­на­та ? Кои от тях гла­су­ва­ха от­го­вор­но ? По гла­су­ва­не­то ще ги по­з­на­е­те . При­зо­ва­вам по­ч­тен­ни­те и от­го­вор­ни  гра­ж­да­ни    да се  при­съ­е­ди­нят към нас , ос­та­на­ли­те  зна­ем кои кан­ди­да­ти  ще по­д­к­ре­пят .

Пе­тър ПЕТРОВ – кан­ди­дат за кмет на об­щи­на Бал­чик и во­дач на ли­с­та на ДЕ­МО­К­РА­ТИ ЗА СИЛ­НА БЪЛ­ГА­РИЯ

№ 11

Балчик се нуждае от развитие, а не от запазване на статуквото.

Д-р Урал Бекиров, кандидат-кмет за Община Балчик

Роден съм в град Балчик. Завършил съм балчишката гимназия с отличен успех и бях един от петимата  кандидатстващи от Балчик за лекари приет в МУ гр.Варна. Имам две специалности- вътрешни болести и обща медицина. Специализация по ехографска диагностика. Курсове за повишаване на квалификацията. В момента съм общопрактикуващ лекар в с.Оброчище, вече 20 години.

За­що се кан­ди­да­ти­ра­х­те за кмет?

Пър­ви ДПС из­ди­г­на в Об­щи­на­та кан­ди­да­ту­ри­те за кмет и об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци. То­ва е ед­но нор­мал­но по­ве­де­ние на по­ли­ти­че­с­ка пар­тия, уча­с­т­ва­ща в уп­ра­в­ле­ни­е­то на об­щи­на­та. Ка­к­то се знае, има­ме 5 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци и Къй­мет Тур­гут ка­то пре­д­с­та­ви­тел в ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та, кой­то ра­бо­ти мно­го ус­пе­ш­но.

Иде­я­та е, че все пак то­зи град се ну­ж­дае от раз­ви­тие, а не от за­па­з­ва­не на ста­ту­к­во­то. Има до­с­та­тъ­ч­но да­де­но­с­ти ка­то раз­по­ло­же­ние и ка­то тип об­щи­на – мор­с­ка и гра­ни­че­ща с об­ла­с­тен цен­тър Вар­на и До­б­рич. На­ли­чи­е­то на мно­го сел­с­ко­с­то­пан­с­ки пло­щи пре­д­по­ла­га раз­ви­тие и в об­ла­ст­та на сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во. Бли­зо­ст­та на к.к.” Ал­бе­на” е мно­го ва­ж­на, ка­к­то  и на­с­ко­ро вър­на­та­та „Ту­з­ла” за сто­па­ни­с­ва­не от Бал­чик пре­д­по­ла­га раз­ви­ти­е­то и на бал­не­о­ло­ж­кия ту­ри­зъм.

Ка­к­ви ще бъ­дат пър­ви­те Ви дей­с­т­вия, ако бъ­де­те из­б­ран за кмет?

Тря­б­ва да бъ­дат за­вър­ше­ни ре­мон­ти­те по ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та, и то в опе­ра­ти­вен по­ря­дък, пред вид на­с­то­я­щия зи­мен се­зон, за да не се ком­п­ро­ме­ти­ра ве­че за­по­ч­на­то­то. Да не се до­пу­с­не на­ру­ша­ва­не на нор­мал­но­то дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, ко­е­то се е до­пу­с­ка­ло в ми­на­ло­то, т.е ОбА (Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция) и БКС да бъ­дат на мя­с­то­то си през зим­ния се­зон.

Бал­чик има не са­мо гла­в­ни ули­ци. Има ме­с­та, ко­и­то не са пи­па­ни от мо­е­то де­т­с­т­во в са­мия град, а да не го­во­рим за се­ла­та. Вяр­но е, че за­по­ч­на­ха ре­мон­ти към на­с­то­я­щия мо­мент , и то удар­но, но не мо­же то­ва да бъ­де пра­ве­но ве­д­нъж на 4 го­ди­ни. Ме­с­та­та за от­дих са пре­не­б­ре­г­на­ти, за съ­жа­ле­ние. Са­мо ед­но бе­ше оп­ра­ве­но. Те тря­б­ва да бъ­дат раз­ви­ти и ум­но­же­ни. Ня­ма да спо­ме­на­вам не­за­кон­ни­те сме­ти­ща. Те се ви­ж­дат от вси­ч­ки нас.

Най-пър­во тря­б­ва да се ви­ди ка­к­во е фи­нан­со­во­то съ­с­то­я­ние на Об­щи­на­та, за да мо­же да сме аде­к­ва­т­ни при взе­ма­не­то на ре­ше­ния, при по­д­д­ръ­ж­ка­та на са­ма­та об­щи­на.

Как ще по­д­хо­ди­те към раз­ду­тия щат на Об­щи­на­та?

Жи­ве­ем в 21 век. Не­до­пу­с­ти­мо е хо­ра­та да бъ­дат раз­хо­ж­да­ни от ги­ше на ги­ше за ус­лу­ги, пре­д­ла­га­ни от ОбА , чи­и­то за­дъл­же­ния са да оп­ти­ми­зи­ра об­с­лу­ж­ва­не­то на гра­ж­да­ни­те. То да бъ­де уле­с­не­но и в кра­т­ки сро­ко­ве.

Ще впре­г­на еле­к­т­ро­ни­ка­та в по­л­за на гра­ж­да­ни­те и то­ва ще ре­ф­ле­к­ти­ра вър­ху тях. Вси­ч­ко, ко­е­то мо­же да бъ­де по­да­ва­но и при­е­ма­но он­лайн,  да ста­не факт.

В ОбА ще ра­бо­тят мо­же­щи и зна­е­щи хо­ра. По от­но­ше­ние на ме­с­т­ни­те да­нъ­ци и та­к­си – те за­дъл­жи­тел­но тря­б­ва да бъ­дат на­ма­ле­ни. Не е въз­мо­ж­но и Об­щи­на­та да се вжи­вя­ва в ро­ля­та на го­лям бир­ник.

Об­щи­на­та тря­б­ва да бъ­де от­во­ре­на за гра­ж­да­ни­те. А не гра­ж­да­ни­те да и се чу­в­с­т­ват длъ­ж­ни.

Ка­к­ви це­ли си по­с­та­вя­те по от­но­ше­ние на ця­ла­та Об­щи­на?

През два­та ман­да­та, през ко­и­то съм бил в ОбС, се­ла­та ос­та­ват на по-за­ден план. Там съ­що жи­ве­ят хо­ра. Те са по-не­до­вол­ни гра­ж­да­ни от раз­ви­ти­е­то на Об­щи­на­та в ико­но­ми­че­с­ки  и со­ци­а­лен план. Тря­б­ва да има оп­ти­ми­за­ция на тран­с­пор­т­ни­те връ­з­ки ме­ж­ду се­ла­та и гра­да. Да бъ­де да­де­на въз­мо­ж­ност въз­ра­с­т­ни­те съ­що да по­л­з­ват в раз­ши­рен обем без­п­ла­т­ни пъ­ту­ва­ния от на­се­ле­но­то мя­с­то до гра­да. Бал­чик е не­до­раз­вит ка­то ту­ри­с­ти­че­с­ки цен­тър. Не­до­с­та­тъ­чен е до­пи­рът до ев­ро­фон­до­ве­те. На­при­мер Ев­ро­фонд  „Дже­ре­ми” пре­до­с­та­вя за раз­ви­тие на мал­кия и сре­ден би­з­нес до­с­та по-ни­с­ка ли­х­ва от та­зи на бан­ки­те. Той тря­б­ва да сти­г­не до зна­ни­е­то на вси­ч­ки за­ин­те­ре­су­ва­ни. Об­щи­на­та мо­же да бъ­де по­ле­з­на пред вид ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ния ка­па­ци­тет на от­де­ла за ра­бо­та с ев­ро­фон­до­ве­те, кой­то да из­го­т­вя про­е­к­ти и по­д­го­т­вя кан­ди­да­т­с­т­ва­не­то на мал­ки­те и сре­д­ни фир­ми. „ Ли­дер” – мал­ки­те и сре­д­ни фир­ми в сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во, къ­де­то ОбА съ­що мо­же да бъ­де по­ле­з­на. До­с­та хо­ра не сти­гат до те­зи фон­до­ве,  по­ра­ди не­з­на­ние как да из­го­т­вят те­зи про­е­к­ти и как да ги пре­д­с­та­вят. От­де­лът да бъ­де раз­ши­рен и още ак­ти­ви­зи­ран, не­за­ви­си­мо от ус­пе­ш­на­та му ра­бо­та до то­зи мо­мент. Гра­дът има по­тен­ци­ал да бъ­дат при­в­ле­че­ни чу­ж­ди ин­ве­с­ти­то­ри, ко­и­то ко­га­то си до­не­сат па­ри­те и про­е­к­ти­те, ще до­не­сат ра­бо­т­ни ме­с­та, ко­е­то е бол­на те­ма за ця­ла­та об­щи­на.

Какво ще кажете за здравеопазването?

По­ре­д­на­та бол­на те­ма. Не тър­пи по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие в на­ци­о­на­лен ма­щаб. Хо­ра­та са сви­де­те­ли и по­тър­пе­в­ши все­ки ден. ОбА пра­ви мно­го и ще про­дъл­жи до­ти­ра­не­то на Общ.бол­ни­ца, за да мо­же ма­к­си­ма­лен брой хо­ра да имат до­с­тъп до здра­в­на по­мощ. Има­ме ба­за ка­то сгра­ден фонд. Ако ус­пе­ем да ре­а­ли­зи­ра­ме про­е­к­та за об­но­вя­ва­не на мед.апа­ра­ту­ра, ще тър­сим и на­ми­ра­ме спе­ци­а­ли­с­ти, ко­и­то да ра­бо­тят с нея. Об­щи­на­та мо­же да бъ­де по­ле­з­на с пре­до­с­та­вя­не на би­то­ви ус­ло­вия, за да мо­гат те­зи спе­ци­а­ли­с­ти да ра­бо­тят.За съ­жа­ле­ние не мо­гат да бъ­дат ре­ше­ни вси­ч­ки про­б­ле­ми , тъй ка­то си­с­те­ма­та, по ко­я­то ра­бо­ти на­ша­та дър­жа­ва – фон­до­во здра­ве­о­па­з­ва­не, не пре­до­с­та­вя до­с­та­тъ­ч­но фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва.

По отношение на културата?

Та­зи го­ди­на бя­х­ме сви­де­те­ли как за мал­ко не про­ва­ли­х­ме „Бал­чик кла­сик дейс”. На­дя­вам се то­ва по­ве­че да не се слу­ч­ва. Вси­ч­ки култ. ме­ро­п­ри­я­тия, про­ве­ж­да­ни на ме­с­т­но ни­во, тря­б­ва да бъ­дат из­пъл­не­ни със съ­дър­жа­ние и из­пъл­ня­ва­ни пред мно­го хо­ра. Бал­чик има да­де­ност за та­ки­ва ме­ро­п­ри­я­тия. Пък и да не за­б­ра­вя­ме, че бал­чи­ш­ка­та об­ще­с­т­ве­ност имат пре­д­с­та­ви­те­ли и на по-ви­со­ко ни­во в об­ла­ст­та на кул­ту­ра­та. Те­х­ни­те идеи, спо­ред мен, тря­б­ва да бъ­дат ре­а­ли­зи­ра­ни в об­щи­на­та.

Няколко думи за образованието?

Об­ра­зо­ва­ни­е­то не мо­же да бъ­де при­о­ри­тет на об­щи­на­та. То е дър­жа­в­на по­ли­ти­ка. Об­щи­на­та мо­же да по­д­по­ма­га и да бъ­де пар­т­ньор с учи­ли­ща­та и вси­ч­ки, ан­га­жи­ра­ни в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то, за да мо­гат и тря­б­ва де­ца­та да по­лу­чат ма­к­си­мал­ни по обем и ка­че­с­т­во зна­ния и об­ра­зо­ва­ние .

Спорт.

Фу­т­бо­лът в де­т­с­ко-юно­ше­с­ка­та му част тря­б­ва да бъ­де раз­ви­ван, а що се ка­сае за мъ­ж­кия от­бор, там раз­ви­ти­е­то му тря­б­ва да има две ча­с­ти. Ед­но­то е на об­щи­на­та, да по­д­по­мо­г­не и с фи­нан­си­ра­не, раз­би­ра се, а дру­го­то е уси­лие на са­мия фу­т­бо­лен клуб, за да мо­гат да бъ­дат на­ме­ре­ни спон­со­ри, т.е пра­к­ти­ка­та на ед­но­ли­ч­но фи­нан­си­ра­не от стра­на на ОбА да бъ­де пре­к­ра­те­но, ка­к­то и ста­на. До 30 се­п­тем­в­ри бя­ха из­хар­че­ни 1 млн. и то­ва е ви­д­но от ре­ше­ни­е­то на ОбС.

Тря­б­ва да бъ­де раз­ви­ван не са­мо фу­т­бо­лът. Ние ня­ма­ме ед­на аде­к­ва­т­на спор­т­на за­ла за дру­ги­те спор­то­ве – во­лей­бол, ба­с­ке­т­бол. А ка­то мор­с­ки град ня­ма­ме и един ба­сейн за спор­т­ни це­ли. То­ва смя­там, че ще мо­га да ре­а­ли­зи­рам ка­то кмет. То­ва е сра­мо­та, ка­то си по­ми­с­лиш. Ами мор­с­ки­те спор­то­ве. И там ня­ма ба­за.А мо­же­ше да има.

Кол­ко об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци се на­дя­ва­те да има­те в но­вия ОбС?

Вся­ка ед­на пар­тия , явя­ва­ща се на из­бо­ри, има за цел да има по­ве­че общ. съ­ве­т­ни­ци от пре­д­хо­д­ния ман­дат.

Ка­к­ви пре­ди­з­бор­ни ме­ро­п­ри­я­тия про­ве­ж­да­те?

Про­дъл­жа­ва­ме да се сре­ща­ме с хо­ра от об­щи­на­та, ка­то по­с­ле­д­на­та се­д­ми­ца ще ста­нат по-ак­ти­в­ни.

Интервю: Маруся КОСТОВА

—————————————————————————————————

———————————————————————————————-

Ли­с­та­та на ко­а­ли­ця “Един­ни за об­щи­на Бал­чик” е из­ця­ло гра­ж­дан­с­ка, да­леч от пар­тий­ни­те цен­т­ра­ли. Вси­ч­ки ние, кан­ди­да­ти­те за об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, сме хо­ра в ак­ти­в­на въз­раст, с до­с­той­на ли­ч­на и про­фе­си­о­нал­на био­г­ра­фия. Вси­ч­ки ние сме уве­ре­ни, че с по­ч­те­ност и ди­а­лог е въз­мо­ж­но да бъ­де чут гла­са на гра­ж­да­ни­те, да бъ­дат по­д­ре­де­ни при­о­ри­те­ти­те в об­щи­на­та. Най-ва­ж­ни­те ан­га­жи­мен­ти за нас са: -Аде­к­ва­т­ни и ре­до­в­ни връ­з­ки на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци с жи­те­ли­те на об­щи­на Бал­чик.

– Про­мя­на в от­но­ше­ни­е­то към па­ри­те на да­нъ­ко­п­ла­т­ц­ти­те, ва­ши­те па­ри, за да до­с­ти­г­нат бю­дже­т­ни­те сре­д­с­т­ва до въз­мо­ж­но най-ши­рок кръг жи­те­ли на об­щи­на­та.

– По­до­б­ря­ва­не на ус­ло­ви­я­та за раз­к­ри­ва­не на но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та –  чрез ко­ри­ги­ра­не на ме­с­т­ни­те да­нъ­ци и та­к­си спря­мо ак­ту­ал­на­та ико­но­ми­че­с­ка об­с­та­но­в­ка- за при­в­ли­ча­не на но­ви ин­ве­с­ти­то­ри, чрез стар­ти­ра­не на но­ви про­г­ра­ми. Чу­ва­е­мост към про­б­ле­ми­те и ну­ж­ди­те на мла­ди­те хо­ра, по­о­щ­ря­ва­не на по­с­ти­же­ни­я­та им.

Пре­в­ръ­ща­не на об­щи­на Бал­чик в УНИ­КАЛ­НА  ту­ри­с­ти­че­с­ка де­с­ти­на­ция чрез  трай­на и   по­с­ле­до­ва­тел­на по­ли­ти­ка.

За­па­з­ва­не и на­д­г­ра­ж­да­не на до­б­ри­те по­с­ти­же­ния и пра­к­ти­ки на об­щи­на Бал­чик във вси­ч­ки об­ла­с­ти. Ние сме ед­ни от ва­си ни въл­ну­ват ед­ни и съ­щи про­б­ле­ми. Все­ки един от нас е до­ка­зал,че мо­же да ра­бо­ти по­ч­те­но,  от­го­вор­но и ус­пе­ш­но. Ние сме го­то­ви да чу­ем и за­щи­тим ва­ше­то мне­ние без пар­тий­ни ло­зун­ги и кам­па­ний­ност. Кан­ди­да­ти за об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци: Кра­си­ми­ра Лю­бе­но­ва,    Сла­вян­ка Ста­мо­ва,   Ва­лен­тин Ми­шев,  Сла­в­ка Ма­ри­но­ва, Да­ри­на Ко­с­та­ди­но­ва,  инж.Сте­фан Пе­т­ров,  Еле­на Мал­че­ва,  Пе­т­ран­ка Ко­ле­ва, Га­ли­на Ди­ми­т­ро­ва,  Еню Ста­нев,  инж.Ва­сил Ли­по­ван­с­ки,  Ва­сил Ди­ков

—————————————————————————————–


Коментарите са затворени.