Кандидати за кмет на Община Балчик

Oct 12th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

Мирена Протич – независим кандидат за кмет на община Балчик, подкрепена от политическа партия “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”:

“Моята партия са хората от Oбщина Балчик”

– Го­с­по­жо Про­тич, за­що се кан­ди­да­ти­ра­х­те за кмет на об­щи­на Бал­чик?

– Смя­там, че хо­ра­та в Бал­чик и се­ла­та от об­щи­на­та за­с­лу­жа­ват по-до­б­ро и ра­зум­но уп­ра­в­ле­ние. Аз съм чо­век с гра­ж­дан­с­ка по­зи­ция – имам но­ви идеи, ко­и­то знам как да ре­а­ли­зи­рам. Про­ве­ж­дам мно­го сре­щи с хо­ра­та, за да мо­га ли­ч­но да чуя про­б­ле­ми­те и въ­п­ро­си­те ми. Раз­ка­з­вам за тях от­к­ро­ве­но и във Фей­с­бук, къ­де­то имам ре­ги­с­т­ра­ция. Без­ра­бо­ти­ца­та, те­ж­ки­те ме­с­т­ни да­нъ­ци и та­к­си, не­у­ре­ди­ци с еле­к­т­ро­с­на­б­дя­ва­не­то и ВиК, с озем­ля­ва­не­то, ме­ди­цин­с­ка­та по­мощ, об­ра­зо­ва­ни­е­то – то­ва са те­ми от тя­х­но­то еже­д­не­вие. Вслу­ш­вам се в ду­ми­те и пре­д­ло­же­ни­я­та им, спо­де­лям мо­и­те идеи за ре­ше­ние на про­б­ле­ми­те и ди­а­ло­гът се по­лу­ча­ва. Тръ­г­вам от ре­ша­ва­не­то на про­б­ле­ма на от­дел­ния чо­век, за да има ре­зул­тат за мно­го хо­ра.

– Сло­ган на ва­ша­та кам­па­ния е “Да ус­пе­ем за­е­д­но”! На ка­к­ва по­д­к­ре­па раз­чи­та­те?

– Мо­я­та пар­тия са хо­ра­та от Бал­чик, Дро­п­ла, Зме­е­во, Кре­ме­на, Гур­ко­во, Се­но­кос, Дъ­б­ра­ва, Ро­га­че­во, Кра­не­во и вси­ч­ки ос­та­на­ли се­ла. Имам по­д­к­ре­па и от ак­ти­ва на пар­тия “Бъл­гар­с­ки со­ци­ал­де­мо­к­ра­ти”, тъй ка­то спо­де­ля­ме иде­я­та, че в ус­ло­ви­я­та на кри­за най-ва­ж­на е со­ци­ал­но ори­ен­ти­ра­на­та ме­с­т­на власт, на­со­че­на към хо­ра­та в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние, бе­д­ни­те, бол­ни­те, пен­си­о­не­ри­те, де­ца­та, мла­де­жи­те. Ис­кам да мо­ти­ви­рам обе­з­ве­ре­ни­те и ра­зо­ча­ро­ва­ни­те да пу­с­нат бю­ле­ти­на № 24, за­що­то все­ки глас има зна­че­ние за ис­ка­на­та про­мя­на.

– Ка­к­ва е ви­зи­я­та ви за бъ­де­ще­то на Бал­чик?

– При­н­ци­пи­те, ко­и­то ме во­дят, са про­з­на­ч­ност, от­го­вор­ност, ефе­к­ти­в­ност, про­фе­си­о­на­ли­зъм и ди­а­ло­ги­ч­ност. Не­ка не зву­чат па­те­ти­ч­но – за мен то­ва са ду­ми, из­пъл­не­ни със съ­дър­жа­ние. Пър­ва­та ва­ж­на за­да­ча, ко­я­то си по­с­та­вям, е оси­гу­ря­ва­не на ра­бо­т­ни ме­с­та. То­ва мо­же да ста­не ка­то об­ле­к­чим би­з­не­са, ка­то съ­з­да­дем про­з­ра­ч­на и ра­бо­те­ща об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция – ус­лу­ги на ед­но ги­ше, из­г­ра­ж­да­не на си­с­те­ма за уп­ра­в­ле­ние на ин­фор­ма­ци­он­на­та си­гур­ност въз ос­но­ва на изи­с­к­ва­ни­я­та на ме­ж­ду­на­ро­д­ния стан­дарт ISO/IES 27001:2005, бър­за об­ра­т­на връ­з­ка ме­ж­ду кли­ен­ти и чи­но­в­ни­ци. Ле­сен до­с­тъп на гра­ж­да­ни­те до стро­и­тел­ни раз­ре­ше­ния, об­ще­с­т­ве­ни по­ръ­ч­ки, ре­ги­с­т­ри и др.

Втората спешна мярка е намаление на местните данъци и такси, което ще е глътка въздух в кризата и за гражданите, и за фирмите.

– Ка­к­ви са ос­но­в­ни­те ак­цен­ти в со­ци­ал­на­та ре­фор­ма, ко­я­то пла­ни­ра­те?

– Тря­б­ва да бъ­де раз­ра­бо­те­на спе­ци­ал­на про­г­ра­ма за хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния! Оби­д­но е чо­век в ин­ва­ли­д­на ко­ли­ч­ка да се чу­в­с­т­ва без­си­лен по ули­ци­те на Бал­чик! Гра­д­с­ка­та сре­да тря­б­ва да ста­не аде­к­ва­т­на за въз­мо­ж­но­с­ти на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, да има асан­сьо­ри и пла­т­фор­ми във вси­ч­ки об­ще­с­т­ве­ни сгра­ди, в гра­д­с­кия тран­с­порт. Об­щи­на­та мо­же да въ­ве­де да­нъ­ч­ни об­ле­к­че­ния за ра­бо­то­да­те­ли, ко­и­то на­е­мат хо­ра с ув­ре­ж­да­ния. Мо­гат да се тър­сят въз­мо­ж­но­с­ти за ра­бо­та от вкъ­щи, да бъ­де въ­ве­де­но гъ­в­ка­во ра­бо­т­но вре­ме. Ис­кам да съ­з­да­дем со­ци­а­лен па­т­ро­наж в гра­да и се­ла­та, кой­то ще об­ле­к­чи въз­ра­с­т­ни­те и са­мо­т­ни­те хо­ра. Про­г­ра­ма­та ми е от­во­ре­на и по­с­то­ян­но я обо­га­тя­вам с раз­ли­ч­ни пре­д­ло­же­ния, ко­и­то по­лу­ча­вам от хо­ра­та по вре­ме на пре­ди­з­бор­ни­те ни сре­щи.

– Ка­к­ва пре­ди­з­бор­на кам­па­ния оча­к­ва­те?

– Аз во­дя по­зи­ти­в­на кам­па­ния – пре­д­ла­гам но­ви идеи и но­ви ли­ца за но­во уп­ра­в­ле­ние на об­щи­на­та. Раз­би­рам, че част от про­г­ра­ма­та ми е за­ин­т­ри­гу­ва­ла ня­кои от опо­нен­ти­те ми, ко­е­то при­е­мам ка­то ком­п­ли­мент. Ис­к­ре­но се на­дя­вам на по­ч­те­но съ­с­те­за­ние на идеи по вре­ме на кам­па­ни­я­та, без уда­ри под кръ­с­та и за­п­ла­хи.

Павел Петров издигнат от РЗС

Грижа за хората! Внимание за всеки!

Биографични данни:

Павел Иванов Павлов  –  кандидат  за   кмет   и   водач   на  листата

Роден на 06.05.1963г  в гр.Варна

Живее в гр.Балчик от 1991г.

Завършил Висше Морско училище в гр.Санкт-Петербург Русия

Специалност – Електрически машини и автоматизация на корабите

Специализирал 1984г в Гданската корабостроителница в Полша

1985г в гр.Хюстън щата Тексас САЩ

Говори: руски, полски, френски и английски

Работа: БМФ и в пристанище Варна – ел.механик

Пристанище Балчик – спедиция и контрол

от 2004 до 2010 началник на ВиК  Балчик

от 2010 до сега  КК “Албена” Ръководител ВиК – Албена

Женен, една дъщеря

С иде­я­та за но­ва кон­с­ти­ту­ция, за но­во на­ро­д­но съ­б­ра­ние и то­ва, ко­е­то най-пря­ко и бли­з­ко ни ка­сае – иде­я­та за ед­но но­во ме­с­т­но са­мо­у­п­ра­в­ле­ние, къ­де­то об­щин­с­ки­те съ­ве­ти ще за­щи­та­ват ин­те­ре­си­те на гра­ж­да­ни­те и ще мо­гат да се раз­по­ре­ж­дат пря­ко със съ­б­ра­ни­те сре­д­с­т­ва от да­нъ­ци­те, къ­де­то кме­та и об­щин­с­кия съ­вет ще ра­бо­тят съ­в­ме­с­т­но за бла­го­то на хо­ра­та; гра­ж­да­ни­те да мо­гат по вся­ко вре­ме да от­зо­ва­ват вся­ка из­бор­на длъ­ж­ност  – ето та­ка се ра­ж­да на­де­ж­да­та , че най-по­с­ле след 20 го­ди­ни ще се ус­та­но­ви ед­на ис­тин­с­ка де­мо­к­ра­ция в Бъл­га­рия

Аз жи­вея в Бал­чик ве­че от 20 го­ди­ни и до та­ка­ва сте­пен съм се иден­ти­фи­ци­рал с то­зи град, че на­в­ся­къ­де, къ­де­то ме пи­тат от къ­де съм ,  аз се пре­д­с­та­вям „Аз съм от Бал­чик”

Про­е­к­та за во­до­с­на­б­дя­ва­не и ка­на­ли­за­ция на град Бал­чик, по­ка­за ка­к­ви го­ле­ми въз­мо­ж­но­с­ти има­ме да по­л­з­ва­ме ев­ро­пей­с­ки сре­д­с­т­ва , но съ­що та­ка по­ка­за кол­ко без­по­мо­щ­на мо­же да бъ­де об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция пред ев­ро­пей­с­ка­та бю­ро­к­ра­ция. По­ка­за кол­ко скъ­па и бо­ле­з­не­на мо­же да бъ­де ев­ро­пей­с­ка­та по­мощ.

През се­дем­те го­ди­ни ра­бо­та във ВиК – Бал­чик, по­ка­зах, че мо­га да ра­бо­тя, че ува­жа­вам вси­ч­ки хо­ра, не­за­ви­си­мо от ет­ни­че­с­ка и со­ци­ал­на при­на­д­ле­ж­ност

Ед­на за­ко­но­да­тел­на про­мя­на в по­со­ка по­ве­че пра­во­мо­щия на об­щин­с­кия съ­вет и кме­та би да­ла в ръ­це­те им ин­с­т­ру­мент за кон­т­рол вър­ху из­пъл­не­ни­е­то на по­до­б­ни про­е­к­ти.

Бал­чик е ту­ри­с­ти­че­с­ки град, мор­с­ки град, а ня­ма ху­бав плаж. Край­б­ре­ж­на­та алея „Дам­ба­та” е от­но­во за­с­т­ра­ше­на от опу­с­то­ша­ва­не и опу­с­тя­ва­не. Не се на­сър­ча­ва ре­с­то­ран­тьор­с­т­во­то и хо­те­ли­ер­с­т­во­то.

Мор­с­ки ку­рорт ка­то Бал­чик се ну­ж­дае от пъл­но бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на пла­жа, але­я­та и край­б­ре­ж­ни­те бу­ни. Ще се из­г­ра­дят стъл­би и пло­ща­д­ки, ще се по­д­но­ви мо­с­та на Мор­с­ка га­ра, ще се по­д­но­вят „ста­рия” и „но­вия” плаж. В ус­ло­ви­я­та на пу­б­ли­ч­но-ча­с­т­но пар­т­ньор­с­т­во ще се на­ме­ри до­бър сто­па­нин на те­зи пла­жо­ве. Ще се въз­с­та­но­ви връ­з­ка­та ме­ж­ду Бал­чик и Ал­бе­на . Вси­ч­ко то­ва ще уд­вои, да­же и ще ут­рои ту­ри­с­ти­че­с­кия по­ток в гра­да.

Осо­бен­но вни­ма­ние ще се обър­не към со­ци­ал­но сла­би­те, бол­ни и ну­ж­да­е­щи се от ле­кар­с­т­ва и ме­ди­цин­с­ки гри­жи.

Ще се оси­гу­рят без­п­ла­т­ни кар­ти за пен­си­о­не­ри и уче­ни­ци от ця­ла­та об­щи­на

Ос­но­в­на­та по­т­ре­б­ност на хо­ра­та от по­с­то­ян­на ра­бо­та и до­б­ри до­хо­ди , мо­же да бъ­де обе­з­пе­че­на с по­мо­щ­та на ев­ро­пей­с­ки­те про­г­ра­ми за ре­кон­с­т­ру­к­ция на на­се­ле­ни­те ме­с­та. Вся­ко се­ло се ну­ж­дае от по­д­но­вя­ва­не на пъ­ти­ща­та, во­до­п­ро­во­ди­те , от ка­на­ли­за­ция. Вси­ч­ко то­ва мо­же да се из­г­ра­ди и ще се на­п­ра­ви със си­ли­те (ра­бо­т­на­та ръ­ка) на хо­ра­та, жи­ве­е­щи в об­щи­на Бал­чик.

Работа има за повече от 10 години напред!

Хо­ра­та ис­кат спо­кой­с­т­вие и уве­ре­ност за да мо­гат да пла­ни­рат дъл­го­с­ро­ч­ни ин­ве­с­ти­ции в би­з­не­са си. Ето то­ва се ан­га­жи­рам да на­п­ра­вя – да им оси­гу­ря  спо­кой­на и уве­ре­на ра­бо­та през сле­д­ва­щи­те 4 го­ди­ни.

На­ши­ят град е пре­к­ра­сен, има пре­к­ра­с­ни въз­мо­ж­но­с­ти, има при­ро­да, има ис­то­рия, от нас за­ви­си да има и пре­к­ра­с­но бъ­де­ще.

Коментарите са затворени.