П О К А Н А за общинска сесия

Oct 12th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 14 октомври 2011 година (петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Безводица до назначаване на кметски наместник, поради освобождаване на кмета с Решение на ОИК.

Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС

2. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС

3. Предложение за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство (12 населени места), за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за сключване на Меморандум за разбирателство между община Балчик и Фондация ЛУМОС.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.544.618 по кадастралната карта на град Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Претоварна станция за твърди битови отпадъци”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

6. Предложение за обявяване на имоти публична общинска собственост – пътища с отпаднало предназначение в стопански двор с. Соколово, за частна общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

7. Предложение за вземане на решение за удължаване продължителността на изпълнение на проект “Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

Коментарите са затворени.