Вълнуващ ден на клуб “Хинап”

Oct 12th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми, чле­но­ве на клуб „Хи­нап” от на­шия град, не ску­ча­ят – пра­з­ни­ци, ек­с­кур­зии, уча­с­тия в пре­г­ле­ди и фе­с­ти­ва­ли раз­но­о­б­ра­зя­ват жи­во­та им. След фе­с­ти­ва­ла в Пер­ник и ек­с­кур­зи­я­та в Ма­ке­до­ния, след по­се­ще­ни­е­то на Фе­с­ти­ва­ла на ки­се­ло­то мля­ко в Раз­г­рад, след мно­го­к­ра­т­ни­те по­с­ре­ща­ния на ле­т­ни го­с­ту­ва­ния от по­до­б­ни клу­бо­ве от стра­на­та, пе­в­че­с­ки­те гру­пи „Не­с­по­кой­ни въл­ни” и „Бя­ло цве­те” бя­ха по­ка­не­ни да уча­с­т­ват на фе­с­ти­ва­ла в с.Ишир­ко­во. пъ­ту­ва­не­то се пре­вър­на в ед­на при­я­т­на и мно­го на­си­те­на ек­с­кур­зия.

Гру­па­та, по­ве­че от 50 чле­на на клуб „Хи­нап”, пър­во по­се­ти ре­зер­ва­та ”Сре­бър­на”, къ­де­то бе по­с­ре­щ­на­та лю­бе­з­но с до­ма­ш­ни сла­д­ки от до­ма­ки­ни­те, а по­с­ле раз­г­ле­да­ха му­зея с по­д­ро­б­на бе­се­да за пти­че­то бо­га­т­с­т­во и раз­но­о­б­ра­зие на ре­зер­ва­та.

Пъ­ту­ва­не­то про­дъл­жи до ма­на­с­ти­ра „По­к­ров Бо­го­ро­ди­чен”, мно­го­к­ра­т­но по­се­ща­ван от бал­чи­ш­ки­те хи­на­п­ци, за ко­и­то бе от­с­лу­же­на пра­з­ни­ч­на ли­тур­гия за ху­ба­вия хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник Вя­ра, на­де­ж­да и Лю­бов и май­ка им Со­фия; раз­г­ле­да­ха ори­ги­нал­на­та сбир­ка от ико­ни в стъ­к­ле­ни съ­до­ве, съ­би­ра­на от оби­ч­на­та май­ка Йо­а­на, дъл­го­го­ди­ш­на при­я­тел­ка на клуб „Хи­нап”.

Кра­сив мо­мент в то­зи го­рещ се­п­тем­в­рий­с­ки ден бе­ше ед­но­ча­со­ва­та раз­хо­д­ка с ко­ра­б­че по „Ти­ха бя­ла Ду­на­ва”, ог­ла­се­на от пе­с­ни­те на бал­чи­к­лии – по­з­д­рав от мо­ре­то и ре­пе­ти­ция за пре­д­с­то­я­що­то уча­с­тие във фе­с­ти­ва­ла на Ишир­ко­во.

Из­пъл­не­ни­я­та на две­те пе­в­че­с­ки гру­пи бя­ха по­с­ре­щ­на­ти с жив ин­те­рес  – по­д­б­ра­ни­те иг­ри­ви пе­с­ни на „Бя­ло цве­те”, по­е­ти­ч­ни­те те­к­с­то­ве и кра­си­ви­те ме­ло­дии на „Не­с­по­кой­ни въл­ни” с ори­ги­нал­на­та им ви­зия, ком­пе­тен­т­но­то и усър­д­но ръ­ко­во­д­с­т­во на ръ­ко­во­ди­тел­ка­та Не­ве­ли­на Ни­ко­ло­ва бя­ха ви­со­ко оце­не­ни от пу­б­ли­ка­та с про­дъл­жи­тел­ни ръ­ко­п­ля­с­ка­ния, а от жу­ри­то – с гра­мо­ти за две­те гру­пи и спе­ци­ал­на гра­мо­та за Не­ве­ли­на.

Пре­с­то­ят в ки­т­но­то се­ло Ишир­ко­во, къ­де­то го­с­под е на­с­по­рил та­зи зе­мя с изо­би­лие от пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, а есен­та ще­д­ро по­га­ли­ла, про­дъл­жи с го­с­то­п­ри­ем­с­т­во­то на до­б­ру­джан­ки /дру­ж­ба­та с клу­ба на с.Ишир­ко­во за­по­ч­на със за­по­з­нан­с­т­во на обяд в ре­с­то­рант край До­й­ран­с­ко­то езе­ро в Ма­ке­до­ния/, ко­и­то по­ка­ни­ха бал­чи­к­лии в ста­ра ишир­ко­в­с­ка къ­ща, с ог­ро­мен двор и гра­ди­на, със ста­ро­в­рем­с­ки ве­ран­ди, къ­де­то по­д­не­со­ха ба­ни­ци, па­ла­чин­ки, гро­з­де и пра­с­ко­ви, сла­д­ко от кай­сии и раз­би­ра се най-аро­ма­т­на­та кай­си­е­ва ра­кия.

Го­с­ту­ва­не­то про­дъл­жи с го­ща­в­ка в ме­с­тен ре­с­то­рант, с мно­го му­зи­ка, по­е­зия, хо­ра и ве­се­лие, с раз­мя­на на по­да­ръ­ци, с про­чу­в­с­т­ве­ни ре­чи от пре­д­се­да­тел­ки­те на два­та клу­ба…

И „че­ре­ш­ка­та на тор­та­та” бя­ха бъл­гар­с­ки на­ро­д­ни пе­с­ни, из­пе­ти с кра­сив зву­чен глас от пре­ле­с­т­но аме­ри­кан­с­ко мо­ми­че от Ва­шин­г­тон, влю­бе­но в бъл­гар­с­кия фол­к­лор, до­ш­ло да гре­бе с пъл­ни ше­пи от из­во­ра, в то­ч­но­то вре­ме, на то­ч­но­то мя­с­то.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.