70 години летище Балчик

Oct 12th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 7 ок­том­в­ри 2011 г. се че­с­т­ва 70-го­ди­ш­ния юби­лей от съ­з­да­ва­не­то на ле­ти­ще­то в Бал­чик. Ави­о­ба­за­та,  ко­я­то па­зи не­м­с­ки при­с­т­рой­ки от да­ле­ч­на­та 1941 г., се­га има по­тен­ци­а­ла да се пре­вър­не в гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще.

На пра­з­ни­ка при­съ­с­т­ва­ха мно­го би­в­ши во­ен­ни, от­да­ли жи­во­та си в слу­ж­ба на дър­жа­ва­та пре­ди го­ди­ни. От по­л­ко­в­ни­ци и ам­ди­ра­ли до ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни слу­жи­те­ли и шо­фьо­ри, за вси­ч­ки то­ва съ­би­тие бе един съ­к­ро­вен мо­мент на връ­ща­не в ми­на­ло­то и сре­ща със ста­ри­те при­я­те­ли. Бя­ха из­ло­же­ни ня­кол­ко са­мо­ле­та, все­ки със своя ис­то­рия и те­х­ни­ка на уп­ра­в­ле­ние. Уни­фор­ме­ни­те слу­жи­те­ли офор­ми­ха блок, а вси­ч­ки ос­та­на­ли с ин­те­рес из­с­лу­ша­ха ин­те­ре­с­ни фа­к­ти от ис­то­ри­я­та на ле­ти­ще­то, пре­д­с­та­ве­ни от ма­йор Ива н То­до­ров. Ге­не­рал По­пов при­ве­т­с­т­ва при­съ­с­т­ва­щи­те, ка­то на­по­м­ни, че ави­а­то­ри­те от ле­ти­ще Бал­чик са ед­ни от най-до­б­ри­те на ни­с­ко ле­те­не, ус­пя­ва­ли са да ка­цат на вси­ч­ки ба­зи в стра­на­та, ко­е­то мо­же да на­п­ра­ви са­мо един ас. На тър­же­с­т­ве­на­та це­ре­мо­ния бя­ха про­че­те­ни по­з­д­ра­ви­тел­ни ад­ре­си, от­п­ра­ве­ни от ви­с­ши дър­жа­в­ни слу­жи­те­ли. С гра­мо­та бя­ха на­г­ра­де­ни ци­вил­ни и уни­фор­ме­ни слу­жи­те­ли от си­с­те­ма, ко­и­то са има­ли и имат осо­бе­на за­с­лу­га в раз­ви­ти­е­то на бал­чи­ш­ка­та ави­а­ция.

Про­г­ра­ма­та вклю­ч­ва­ше още по­д­на­ся­не на цве­тя пред па­ме­т­ни­ка на за­ги­на­ли­те ави­а­то­ри. Фол­кор­ни­ят  съ­с­тав при НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки” с р-л Г.Га­в­ра­и­ло­ва съ­що при­съ­с­т­ва на це­ре­мо­ни­я­та и по­з­д­ра­ви го­с­ти­те с 2 тан­ца ка­го част от „ве­се­ла­та” про­г­ра­ма. Же­ла­е­щи­те мо­же­ха да по­се­тят му­зея на ави­ци­а­та, кой­то съ­х­ра­ня­ва цен­ни сним­ки на би­в­ши ви­со­ко­по­с­та­ве­ни во­ен­ни слу­жи­те­ли, ча­с­ти от еки­пи­ро­в­ка­та на ави­а­то­ра и мно­го дру­ги све­де­ния за раз­ви­ти­е­то на ле­ти­ще­то.

Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти на съ­би­ти­е­то бя­ха кме­тът на Об­щи­на Бал­чик г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов, пре­д­се­да­те­лят на ОбС-Бал­чик г-н Сте­фан Па­в­лов, ка­к­то и д-р Све­то­мир Ми­хай­лов, на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от 41 НС и кан­ди­дат кмет за гра­да. Въ­п­рос на вре­ме е по дър­жа­вен про­ект, ле­ти­ще­то в Бал­чик да се пре­вър­не в гра­ж­дан­с­ко, кон­ку­рен­т­но на Вар­нен­с­ко­то. То­ва би би­ло го­лям плюс за гра­да, тъй ка­то ту­ри­с­ти от ця­ла Ев­ро­па би­ха мо­г­ли да ка­цат тук ди­ре­к­т­но.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Коментарите са затворени.