Промяната ще започне с теб

Oct 5th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

От дясно на ляво: Антония Костова, Симеон Симеонов, Петър Петров, Димка Малева, Каню Морянов

На­ши­те при­о­ри­те­ти за раз­ви­тие на Об­щи­на Бал­чик са :

*Про­з­ра­ч­но , от­го­вор­но и ефе­к­ти­в­но уп­ра­в­ле­ние на пу­б­ли­ч­ни­те фи­нан­си .

*По-ни­с­ки ме­с­т­ни да­нъ­ци и та­к­си за гра­ж­да­ни­те и би­з­не­са .

*От­го­вор­но уп­ра­в­ле­ние на об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност   – пу­б­ли­чен ре­ги­с­тър . От­чет на фир­ми­те с об­щин­с­ко уча­с­тие пред  об­ще­с­т­во­то .

*Мо­дер­на , удо­б­на и ефе­к­ти­в­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, по­ве­че зе­ле­ни зо­ни и ус­той­чи­ва гра­д­с­ка сре­да .

*По­до­б­ря­ва­не съ­с­то­я­ни­е­то на бол­ни­ч­ни­те за­ве­де­ния и на ма­те­ри­ал­на­та им ба­за.

*Ин­ве­с­ти­ции  в об­ра­зо­ва­ние и кул­ту­ра.

*Со­ци­ал­на ан­га­жи­ра­ност към хо­ра­та от тре­та­та въз­раст , мла­ди­те и хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния.

*Съ­з­да­ва­не на ус­ло­вия за раз­ви­тие на ма­сов спорт , по­ве­че спор­т­ни и де­т­с­ки пло­ща­д­ки .

*Ин­ве­с­ти­ции в ту­ри­с­ти­че­с­ки ат­ра­к­ции , плаж и за­ба­в­ле­ния за да се удъл­жи ту­ри­с­ти­че­с­кия се­зон . *Aк­ти­в­на ра­бо­та с ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш за съ­з­да­ва­не на раз­но­о­б­ра­з­ни ту­ри­с­ти­че­с­ки ус­лу­ги .

*Ма­к­си­мал­но ус­во­я­ва­не и про­з­ра­ч­но уп­ра­в­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та от ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве за раз­ви­ти­е­то на Об­щи­на Бал­чик .

Коментарите са затворени.