Откриване на обновената сграда на ОДК-Балчик

Oct 5th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 19 се­п­тем­в­ри се съ­с­тоя от­к­ри­ва­не на об­но­ве­на­та сгра­да на Об­щин­с­ки де­т­с­ки ком­п­лекс – Бал­чик. Г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кмет на Об­щи­на Бал­чик и г-жа Тин­ка Си­в­ри­е­ва, дъл­го­го­ди­шен ди­ре­к­тор на ком­п­ле­к­са, пре­ря­за­ха лен­та­та с по­же­ла­ния за мно­го ус­пе­хи за та­лан­т­ли­ви­те де­ца в бъ­де­щи­те го­ди­ни. Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти на съ­би­ти­е­то бя­ха и зам.-кме­то­ве­те на об­щи­на­та М.Пе­т­ров, Ст.Же­ле­зов и К. Тур­гут, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, об­ще­с­т­ве­ни­ци, би­з­не­с­ме­ни и би­в­ши пре­по­да­ва­те­ли.

По­з­д­рав, по­с­лу­чай от­к­ри­ва­не­то от­п­ра­ви­ха ма­жо­ре­т­ни­ят съ­с­тав при ОДК и мла­дия бал­чи­ш­ки „фе­но­мен” Але­к­сан­дър Та­нев. По­с­ле­д­ва кра­т­ка раз­хо­д­ка в ка­би­не­ти­те на об­но­ве­на­та сгра­да, а на­к­рая уче­ни­ци, уча­с­т­ни­ци в три­те на­п­ра­в­ле­ния – „На­у­ка и те­х­ни­ка”; „Из­ку­с­т­во” и „Спорт” пре­д­с­та­ви­ха по­от­дел­но сво­и­те клу­бо­ве чрез пре­зен­та­ция, из­го­т­ве­на от клуб „Ком­пю­тър”.  Г-жа Си­в­ри­е­ва вър­на лен­та­та по­ве­че от по­ло­вин век на­зад, със сним­ки от от­к­ри­ва­не­то на Пи­о­нер­с­кия дом в Бал­чик до ден дне­шен. Мно­го от го­с­ти­те се по­з­на­ха на сним­ки­те, а дру­ги – сво­и­те де­ца и вну­ци. То­ва го­во­ри по­ло­жи­тел­но за ОДК ка­то ин­с­ти­ту­ция, чи­и­то ко­ре­ни са да­леч в ми­на­ло­то, а тра­ди­ци­и­те се пре­да­ват с по­ко­ле­ни­я­та. През на­с­то­я­ща­та го­ди­на се на­вър­ш­ват 56 го­ди­ни от на­ча­ло­то на из­вън­к­ла­с­на­та дей­ност в град Бал­чик. В то­зи дъ­лъг пе­ри­од де­ца­та са де­мон­с­т­ри­ра­ли раз­но­о­б­ра­з­но твор­це­с­т­во и ак­ти­в­на изя­ва на ме­с­т­ни, об­ла­с­т­ни и на­ци­о­нал­ни фо­ру­ми. Пър­во­на­чал­ни­те кръ­жо­ци сил­но се раз­ли­ча­ват от дне­ш­ни­те. Сред тях са: акор­де­о­нен ор­ке­с­тър, уро­ци по пи­а­но, кон­с­т­ру­и­ра­не, гим­на­с­ти­ка и  др. Осо­бе­но мя­с­то има раз­ви­ти­е­то на фол­к­ло­ра, по­с­ре­д­с­т­вом съ­с­та­ва за на­ро­д­ни тан­ци, въз­ни­к­нал още в 1970 г. По-къ­с­но Пи­о­нер­с­ки­ят дом се пре­и­ме­ну­ва в ЦРД (цен­тър за ра­бо­та с де­ца). Тук въз­ни­к­ват и но­ви за­ни­ма­ния. Съ­з­да­ден е пър­ви­ят ком­пю­тъ­рен ка­би­нет с  ком­пю­т­ри „Пра­вец”. Ва­ж­но мя­с­то за­е­ма и те­а­т­рал­ния съ­с­тав, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Г.Ане­щев. Въз­ни­к­ва и клу­ба „Ке­ра­ми­ка”, кой­то ве­че има тра­ди­ции в на­ци­о­нал­ни­те кон­кур­си.

През 1995 г. за пръв път се при­е­ма име­то Об­щин­с­ки де­т­с­ки ком­п­лекс. В не­го ра­бо­тят ква­ли­фи­ци­ра­ни пре­по­да­ва­те­ли с дъл­го­го­ди­шен опит, ко­и­то оби­чат ра­бо­та­та с де­ца, чий­то брой на­д­х­вър­ля 800. Стре­ме­жи­те и ус­пе­хи­те са кра­с­но­ре­чи­ви. ОДК ста­ва пър­ва­та ин­с­ти­ту­ция в гра­да с мо­дер­ни за вре­ме­то си ком­пю­т­ри, спе­че­ле­ни по про­ект, а не по-къ­с­но се сдо­би­ва с ин­тер­нет връ­з­ка. Ра­бо­та­та с два­ма­та до­б­ро­вол­ци от Кор­пу­са на ми­ра – Ро­бърт Гал­б­райт и Сти­вън Ел­мор да­ва ог­ро­мен тла­сък на ком­п­ле­к­са в не­го­во­то раз­ви­тие и про­с­пе­ри­тет. Дей­но­ст­та в ОДК ус­ло­в­но мо­же да се раз­де­ли на 3 на­п­ра­в­ле­ния – „На­у­ка и те­х­ни­ка”, „Из­ку­с­т­во” и „Спорт”. В пър­ва­та се­к­ция се при­чи­с­ля­ват клу­бо­ве­те: „Еко­ло­гия”, „Жур­на­лист”, „Ком­пю­тър”, „Де­ба­ти”, но­во­у­ч­ре­де­ния уче­ни­че­с­ки пар­ла­мент и не­дел­но­то учи­ли­ще за пра­во­с­ла­в­но ве­ро­у­че­ние. В на­п­ра­в­ле­ние из­ку­с­т­во вли­зат: ТФ „Ри­тъм”, ма­жо­ре­тен съ­с­тав, шко­ла „Изо­б­ра­зи­тел­но и при­ло­ж­но из­ку­с­т­во”, во­кал­на гру­па „Мор­с­ки пер­ли” и те­а­т­рал­но­то сту­дио. Сред спор­т­ни­те дей­но­с­ти са клуб „Ша­х­мат” и клуб „Ска­у­ти”.

Най-го­ля­ма гор­дост и ра­дост  за ком­п­ле­к­са са де­ца­та, ко­и­то не­пре­къ­с­на­то са го­то­ви да се изя­вят и пре­д­с­та­вят сво­и­те клу­бо­ве до­с­той­но. Част от тях имат дъл­го­го­ди­ш­ни тра­ди­ции и мно­го при­зо­ви ме­с­та от уча­с­ти­я­та си.

Из­вън­к­ла­с­на­та дей­ност сту­му­ли­ра пъл­но­цен­но­то раз­ви­тие на де­ца­та и те­х­ни­те та­лан­ти. Мно­го от тях дей­с­т­ви­тел­но се ре­а­ли­зи­рат в спе­ци­ал­но­с­ти, свър­за­ни с дъл­го­го­ди­ш­ния им труд в ком­п­ле­к­са. За­то­ва съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на по­до­б­на ин­с­ти­ту­ция е ог­ро­мен плюс за гра­да и не­го­ви­те „мал­ки гра­ж­да­ни”. Еки­път на в-к „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” по­же­ла­ва на ОДК дъл­ги го­ди­ни ус­пе­ш­на и по­л­зо­т­вор­на ра­бо­та. Не­ка при­ка­з­ка­та, чи­е­то на­ча­ло е по­с­та­ве­но пре­ди по­ве­че от век, про­дъл­жи и се раз­ви­ва през го­ди­ни­те. Не­ка ус­пе­хи­те и гра­мо­ти­те ни­ко­га не свър­ш­ват, за да мо­же не­у­мор­на­та ра­бо­та на мла­ди­те та­лан­ти да бъ­де по­о­щ­ре­на.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Коментарите са затворени.