КЛУБ “ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК”

Oct 5th, 2011 | От | Category: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Клуб „При­я­те­ли на Бал­чик” про­ве­де сво­я­та тра­ди­ци­он­на сре­ща на 24 и 25 се­п­тем­в­ри в ка­мен­на­та за­ла на Дър­жа­вен кул­ту­рен ин­с­ти­тут – Кул­ту­рен цен­тър  „Дво­ре­ца”. Ор­га­ни­за­то­ри­те на сре­ща­та арх. Вла­ди­мир По­пов, арх. Ви­к­тор По­пов, арх. Не­й­чев, Ве­се­лин Ран­ков пре­д­с­та­ви­ха ис­то­ри­я­та на ем­б­ли­ма­ти­ч­ни­те сгра­ди на Бал­чик  и про­е­к­ти­те, свър­за­ни с тя­х­но­то въз­с­та­но­вя­ва­не.  През два­та дни в ди­с­ку­си­я­та взе­ха уча­с­тие, ка­к­то  ар­хи­те­к­ти­те  Ка­ме­но­ва, Ве­се­ла Пе­т­ко­ва, Све­т­ла Ко­ла­ро­ва, Не­л­ка Цан­ко­ва, лан­д­ша­ф­тен ар­хи­тект Ра­ди­ло­ва, та­ка и, слу­жи­те­ли на Ис­то­ри­че­с­ки му­зей Бал­чик, гра­ж­да­ни и го­с­ти на гра­да. Ин­те­ре­с­ни пре­д­ло­же­ния за опа­з­ва­не ха­ра­к­тер­ния об­лик на Бал­чик на­п­ра­ви­ха и при­съ­с­т­ва­щи­те ар­хи­те­к­ти от Ру­мъ­ния.

Вси­ч­ки се обе­ди­ни­ха око­ло иде­я­та, че за да бъ­де Бал­чик до­б­ро мя­с­то за жи­ве­е­не и да при­в­ли­ча все по­ве­че ту­ри­с­ти и го­с­ти е не­об­хо­ди­мо да се раз­ра­бо­тят и осъ­ще­с­т­вя про­е­к­ти за пар­ко­ва­та си­с­те­ма на гра­да.

Диана КОСТОВА

Коментарите са затворени.