Бе отбелязан тържествено Европейският ден на поезията – 1 октомври

Oct 5th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Пър­ви ок­том­в­ри е ев­ро­пей­с­ки ден на по­е­зи­я­та, на му­зи­ка­та, да­же и на аро­ма­т­но­то ка­фе. Ден, кой­то при­об­ща­ва хо­ра­та с по­д­чер­та­ни ду­хо­в­ни по­т­ре­б­но­с­ти, с пи­е­тет към из­ку­с­т­во­то да тър­сят фор­ми на изя­ва, на съ­п­ри­ча­с­т­ност към та­зи „жа­ж­да на ду­ша­та” /спо­ред Ви­к­тор Юго за по­е­зи­я­та/. Ето за­що бал­чи­ш­ки­те твор­ци от Ли­те­ра­ту­рен клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” към НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик ор­га­ни­зи­ра­ха ли­те­ра­тур­но ут­ро в ре­с­то­рант „Ста­ра­та ло­д­ка”, раз­по­ло­жен ар­ти­с­ти­ч­но под го­ле­мия стар ка­вак до бре­га на мо­ре­то. На ча­ша ка­фе и тор­та.

Ос­вен чле­но­ве­те на ли­те­ра­тур­ния клуб, при­съ­с­т­ва­ха и мно­го те­х­ни при­я­те­ли, ро­д­ни­ни и по­чи­та­те­ли, ко­и­то с ви­ди­мо удо­вол­с­т­вие из­с­лу­ша­ха сти­хо­ве­те на бал­чи­ш­ки­те по­е­ти. Та­зи при­я­т­на сре­ща бе от­к­ри­та с кра­т­ко сло­во от ръ­ко­во­ди­те­ля на клу­ба Н.Мир­чев, кой­то за­щи­ти със свои ду­ми те­за­та на Дан­те, че са­мо на чо­ве­ка е да­де­но сло­во­то, за да от­к­ри­ва на дру­ги­те про­с­т­ран­с­т­ва­та на своя ум.

Ка­то во­де­ща се изя­ви по­е­те­са­та Сте­ф­ка Кер­че­ва, по­з­на­та­та ав­тор­ка на те­к­с­та на хим­на на Бал­чик. С кра­т­ки анон­си за спе­ци­фи­ч­ни­те от­ли­ки на от­дел­ни­те по­е­ти, тя им да­де ду­ма­та да про­че­тат сти­хо­ве­те си – Ге­ор­ги Йо­в­чев, кой­то ”пи­ше та­ка, ка­к­то чу­в­с­т­ва”/ А.Ми­ц­ке­вич/; Све­т­ла­на Ива­но­ва, ка­к­то ви­на­ги пре­ди­з­ви­ка въз­хи­ще­ние, не са­мо с чу­де­с­ни­те си сти­хо­ве, но и с ар­ти­с­ти­ч­но­то им из­пъл­не­ние; На­дя Ми­те­ва при­по­м­ни ча­ра на ста­ри­те къ­щи; Ва­лен­тин Шал­тев пре­ди­з­ви­ка ин­те­ре­с­ни раз­ми­с­ли за по­е­та, ху­до­ж­ни­ка и чо­ве­ка в „Край­б­ре­ж­ни со­не­ти” – „Пе­съ­чин­ка съм ед­на в стъ­п­ки­те на бо­го­ве­те”; Сте­ф­ка Кер­че­ва с уди­ви­тел­но стил­но из­ра­зе­ни­те ми­с­ли на по­мъ­д­ре­лия чо­век, с тъ­га­та и ле­ка­та на­с­ме­ш­ка; Цон­ка Си­в­ко­ва про­че­те пре­к­ра­с­но­то си сти­хо­т­во­ре­ние за Бал­чик, ста­на­ло текст на ху­ба­ва пе­сен, из­пъл­ня­ва­на в ця­ла Бъл­га­рия от гру­па­та „Не­с­по­кой­ни въл­ни” към клуб „Хи­нап”; Ге­ор­ги Йор­да­нов – Го­го с фи­ло­со­ф­с­ко­то есе за сво­бо­да­та с по­е­ти­чен при­в­кус – „къ­щи­те, опу­ше­ни от ран­на ут­рин­на мъ­г­ла”.  И след те­зи въл­ну­ва­щи ми­го­ве мно­го на­с­т­ро­е­ние и смях вне­со­ха два­ма­та са­ти­ри­ци  – До­б­ри Ге­ор­ги­ев с кра­т­ки­те си афо­ри­з­ми, по­с­ве­те­ни та­ка уме­ло и с не­з­ло­б­лив ху­мор на чо­ве­ш­ки­те не­до­с­та­тъ­ци; Иван Ста­тев  – с по-ос­тър ана­лиз на об­ще­с­т­ве­ния жи­вот и по­ря­д­ки.

Сре­ща­та про­дъл­жи с пре­д­с­та­вя­не­то на д-р Све­то­мир Ми­хай­лов, де­пу­тат в НС и кан­ди­дат – кмет на Об­щи­на Бал­чик от ПП „ГЕРБ”, кой­то из­ра­зи за­до­вол­с­т­во­то си, че в ро­д­ния му град му­за­та на по­е­зи­я­та има мно­го по­к­лон­ни­ци и пре­д­ло­жи два­та ме­с­т­ни ве­с­т­ни­ка да из­да­ват спе­ци­ал­ни бро­е­ве, от­ра­зя­ва­щи по­е­ти­ч­ни­те изя­ви на твор­ци­те. Към д-р Ми­хай­лов бя­ха от­п­ра­ве­ни въ­п­ро­си за ак­ту­ал­ни про­б­ле­ми на гра­да – не­об­хо­ди­мост от гра­д­с­ки парк, ре­монт на оп­ре­де­ле­ни ули­ци и др. От­го­ва­ряй­ки д-р Ми­хай­лов за­к­лю­чи, че „Ху­ба­ви­те не­ща за Бал­чик мо­гат да до­й­дат от ев­ро­п­ро­е­к­ти”.

Та­ка за­ду­ше­в­на­та сре­ща по­т­вър­ди из­ве­с­т­на­та идея на Ви­к­тор Юго за очи­те на по­е­та – ед­но­то ви­ж­да при­ро­да­та, дру­го­то – об­ще­с­т­во­то. И от на­б­лю­де­ни­е­то и въ­о­б­ра­же­ни­е­то се ра­ж­дат най-пре­к­ра­с­ни­те не­ща. Да­но! За­що­то Бал­чик ги за­с­лу­жа­ва.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.