Цветан Цветанов: Д-р Михайлов е най-добрият бъдещ кмет на Балчик

Oct 5th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Пре­д­се­да­те­лят на На­ци­о­нал­ния пре­ди­з­бо­рен щаб на ГЕРБ за­я­ви пъл­на по­д­к­ре­па за кан­ди­да­та за кмет на Об­щи­на Бал­чик д-р Све­то­мир Ми­хай­лов

„Д-р Ми­хай­лов има ре­ал­ния шанс и мо­же да на­п­ра­ви то­ва, ко­е­то вси­ч­ки ние оча­к­ва­ме и се стре­мим, а имен­но да спе­че­ли из­бо­ри­те, и да е сле­д­ва­щи­ят кмет на Об­щи­на Бал­чик”, ка­за при по­се­ще­ни­е­то си в Бал­чик пре­д­се­да­те­лят на На­ци­о­нал­ния пре­ди­з­бо­рен щаб на ГЕРБ Цве­тан Цве­та­нов. Той се сре­щ­на с кан­ди­да­та на ГЕРБ за кмет на об­щи­на­та д-р Све­то­мир Ми­хай­лов, кан­ди­да­ти­те за об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци и кме­то­ве на на­се­ле­ни ме­с­та. Пре­ди то­ва той по­се­ти се­ло Об­ро­чи­ще, а хо­ра­та там бя­ха ка­те­го­ри­ч­ни, че за пръв път дър­жа­в­ник от та­ко­ва ви­со­ко ни­во ид­ва в се­ло­то им през по­с­ле­д­ни­те 20 го­ди­ни.

„Д-р Ми­хай­лов е чо­век с мно­го ли­ч­ни и про­фе­си­о­нал­ни ка­че­с­т­ва. Той се до­ка­за ка­то до­бър по­ли­тик, две го­ди­ни е в бъл­гар­с­кия пар­ла­мент”, ка­за Цве­тан Цве­та­нов. Той по­д­чер­та, че кан­ди­да­тът на ГЕРБ за кмет на Об­щи­на Бал­чик д-р Све­то­мир Ми­хай­лов е съ­з­дал мно­го кон­та­к­ти, ко­и­то ще бъ­дат по­ле­з­ни за Бал­чик и има ну­ж­на­та на един об­щин­с­ки кмет ко­му­ни­ка­ция с де­пу­та­ти­те от бъл­гар­с­кия пар­ла­мент. „Той е мно­го все­о­т­да­ен, че­с­тен, по­ч­тен. И смя­там, че Бал­чик за­с­лу­жа­ва да има кмет с по­до­бен про­фил и по­до­б­ни ка­че­с­т­ва. Не­ка да му по­же­ла­ем ус­пех в пре­д­с­то­я­ща­та кам­па­ния, въ­п­ре­ки спе­ку­ла­ци­и­те от до­се­га­ш­ния кмет, кой­то за мен е един про­ва­лен кмет, кой­то не е за­щи­тил ин­те­ре­си­те на об­щи­на Бал­чик”, ка­за Цве­та­нов. Спо­ред не­го „д-р Ми­хай­лов има по­тен­ци­а­ла, има ка­че­с­т­ва­та и е най-до­б­ри­ят кан­ди­дат и бъ­дещ  кмет за об­щи­на Бал­чик”.

Бю­дже­тът на об­щи­на Бал­чик е око­ло 20 ми­ли­о­на ле­ва и по­ч­ти тол­ко­ва са при­в­ле­че­ни­те сре­д­с­т­ва от ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве, ко­е­то е слаб ре­зул­тат, за­я­ви Цве­тан Цве­та­нов. За сра­в­не­ние той по­со­чи Га­б­ро­во, къ­де­то бю­дже­тът е 60 ми­ли­о­на ле­ва, а спе­че­ле­ни про­е­к­ти за це­лия во­ден ци­къл са за 127 ми­ли­о­на ев­ро. „Бал­чик е пер­ла­та на Чер­но­мо­ри­е­то ни. За­то­ва мно­го е ва­ж­но, ко­га­то има при­о­ри­тет ту­ри­зъм, той да се пра­ви по ев­ро­пей­с­ки стан­дар­ти и да се пре­д­ла­га до­б­ра ус­лу­га”, ка­за още Ц. Цве­та­нов. И уве­ри кан­ди­да­ти­те на ГЕРБ, че ще имат пъл­на по­д­к­ре­па.

Той спо­де­ли и сво­я­та идея да се про­ве­ж­дат из­не­се­ни за­се­да­ния на Ми­ни­с­тер­с­ки съ­ве­ти в ре­ги­о­ни­те. „Та­ка ще има въз­мо­ж­ност след то­ва ми­ни­с­т­ри­те да се сре­щ­нат с вси­ч­ки кме­то­ве или съ­о­т­ве­т­ни­те ше­фо­ве на ад­ми­ни­с­т­ра­ции, ко­и­то са свър­за­ни с ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве, за да се ди­с­ку­ти­рат въ­п­ро­си­те, ко­и­то са при­о­ри­те­т­ни от на­ци­о­нал­на гле­д­на то­ч­ка, ка­к­то и да се тър­сят ме­с­т­ни­те при­о­ри­те­ти. То­ва ще да­де въз­мо­ж­ност за ин­те­г­ри­ран по­д­ход за раз­ви­ти­е­то на ре­ги­о­ни­те. За­що­то за Бал­чик, на­при­мер, е ва­ж­но да има пъ­ти­ща, по ко­и­то да мо­гат да ид­ват ту­ри­с­ти­те. В мо­мен­та има го­лям при­ток от ру­мън­с­ки ту­ри­с­ти и тря­б­ва пъ­т­на­та ар­те­рия от Ру­мъ­ния да е пре­к­ра­с­на. Дру­го­то ва­ж­но е ма­ги­с­т­ра­ла, ко­я­то да свър­з­ва Бал­чик с Вар­на, Бур­гас, а за 20 го­ди­ни ни­кой ни­що не е на­п­ра­вил”, по­д­чер­та още Ц. Цве­та­нов.

Коментарите са затворени.