ДВА ИЗБОРА – ДВЕ ПОБЕДИ – С БЮЛЕТИНА №2

Oct 5th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Д-р Све­то­мир Ми­хай­лов e кан­ди­дат за кмет на Об­щи­на Бал­чик от пар­тия ГЕРБ

Той е ро­ден на 15 ок­том­в­ри 1960 г. Же­нен с две де­ца. За­вър­шил е Ме­ди­цин­с­кия уни­вер­си­тет във Вар­на. Дъл­ги го­ди­ни е ра­бо­тил ка­то ле­кар, спе­ци­ал­но­ст­та му е не­в­ро­ло­гия. Бил е на­чал­ник на от­де­ле­ни­е­то по не­в­ро­ло­гия в Об­щин­с­ка­та бол­ни­ца в Бал­чик. Об­щин­с­ки ли­дер на ГЕРБ в Бал­чик. През 2007 г. е из­б­ран за об­щин­с­ки съ­ве­т­ник от ГЕРБ в Бал­чик. Бил е пре­д­се­да­тел на по­с­то­ян­на ко­ми­сия в ме­с­т­ния пар­ла­мент. От две го­ди­ни де­пу­тат от 41-ото На­ро­д­но съ­б­ра­ние от пар­тия ГЕРБ.

В пар­ла­мен­та е член на ко­ми­си­и­те по тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка и по здра­ве­о­па­з­ва­не. Сред вне­се­ни­те за­ко­но­п­ро­е­к­ти, в ко­и­то е уча­с­т­вал, са те­зи за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на За­ко­на за здра­ве­то и за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на Кон­с­ти­ту­ци­я­та.Въ­п­ре­ки мно­го­б­рой­ни­те си ан­га­жи­мен­ти ка­то на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел, той вся­ка се­д­ми­ца е в Бал­чик, за да се сре­щ­не с из­би­ра­те­ли­те от об­щи­на­та. На­ми­ра вре­ме и за па­ци­ен­ти­те си.

ЯВЯ­ВА СЕ НА ИЗ­БО­РИ­ТЕ ЗА КМЕТ НА ОБ­ЩИ­НА БАЛ­ЧИК, ЗА ДА ГИ СПЕ­ЧЕ­ЛИ.

УСПЯЛ Е: Ка­то де­пу­тат е съ­дей­с­т­вал „МБАЛ-Бал­чик” да е сред де­вет­те одо­б­ре­ни об­щин­с­ки бол­ни­ци, ко­и­то ще по­лу­чат ев­ро­пей­с­ко фи­нан­си­ра­не по ОП „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие”, ка­то тя е одо­б­ре­на за са­ни­ра­не и за­ку­пу­ва­не на ме­ди­цин­с­ка апа­ра­ту­ра. За­е­д­но с ко­ле­ги­те си – де­пу­та­ти от ГЕРБ от До­б­ри­ч­ка об­ласт, съ­дей­с­т­ват и за пре­в­ръ­ща­не­то на би­в­ше­то во­ен­но ле­ти­ще в Бал­чик в гра­ж­дан­с­ко, ко­е­то ще от­во­ри Бал­чик към Ев­ро­па и све­та.

Кан­ди­да­ту­ра­та му за кмет на Об­щи­на Бал­чик бе сред пър­ви­те обя­ве­ни от пар­тия ГЕРБ за ме­с­т­ни из­бо­ри‘2011.

За не­го пре­д­се­да­те­лят на На­ци­о­нал­ния пре­ди­з­бо­рен щаб на ГЕРБ Цве­тан Цве­та­нов твър­ди, че e мно­го че­с­тен и по­ч­тен, чо­век с мно­го ли­ч­ни и про­фе­си­о­нал­ни ка­че­с­т­ва, до­ка­зал се ка­то до­бър по­ли­тик две го­ди­ни в бъл­гар­с­кия пар­ла­мент, съ­з­дал мно­го кон­та­к­ти, ко­и­то ще бъ­дат по­ле­з­ни за бъ­де­ще­то на Бал­чик.

Кан­ди­да­тът за пре­зи­дент от ГЕРБ Ро­сен Пле­в­не­ли­ев за­я­ви: „По­д­к­ре­пям д-р Ми­хай­лов и му же­лая ус­пех. Вяр­вам, че той е чо­ве­кът, кой­то мо­же да ре­а­ли­зи­ра по-на­та­тъ­ш­но­то ус­пе­ш­но раз­ви­тие на об­щи­на Бал­чик”.

Сред задачите които си поставя са:

-Фи­нан­со­ва ста­бил­ност на об­щи­на­та:

-Пре­д­п­ри­е­ма­не на спе­ш­ни мер­ки за раз­ра­бо­т­ва­не на оз­д­ра­ви­те­лен фи­нан­сов план за об­щ­на­та;

-На­ма­ля­ва­не на да­нъ­ч­на­та те­жест;

-Съ­з­да­ва­не на ус­ло­вия за кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­на и рен­та­бил­на ико­но­ми­ка, ко­я­то да ре­а­ли­зи­ра ме­с­т­ния по­тен­ци­ал:

-Пре­в­ръ­ща­не на Бал­чик в ин­те­ре­с­на де­с­ти­на­ция за ев­ро­пей­с­кия ту­рист;

-Съ­з­да­ва­не на ин­те­г­ри­ран ту­ри­с­ти­че­с­ки про­дукт, кой­то да пре­д­с­та­вя ис­то­ри­я­та и кул­ту­ра­та на Бал­чик;

-По­до­б­ря­ва­не на съ­с­то­я­ни­е­то на пла­жо­ве­те;

-Раз­ви­тие и мо­дер­ни­за­ция на об­щин­с­ка­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра;

-По­до­б­ря­ва­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на вси­ч­ки на­се­ле­ни ме­с­та от об­щи­на­та и квар­та­ли на град Бал­чик.

-Ре­мон­ти­ра­не на пъ­ти­ща­та в об­щи­на­та и те­зи, ко­и­то я свър­з­ват с Ру­мъ­ния и съ­се­д­ни­те об­ла­с­ти;

-За­ра­бо­т­ва­не на би­в­ше­то во­ен­но ле­ти­ще в Бал­чик ка­то гра­ж­дан­с­ко;

-Из­г­ра­ж­да­не на ри­бар­с­ко при­с­та­ни­ще в Бал­чик;

-Ефе­к­ти­в­но и про­з­ра­ч­но уп­ра­в­ле­ние;

-Раз­ви­и­тие на здра­в­ни­те и со­ци­ал­ни ус­лу­ги;

-По­д­к­ре­па за об­ра­зо­ва­ни­е­то и кул­ту­ра­та в об­щи­на­та, съ­з­да­ва­не на ус­ло­вия за мла­де­ж­ки дей­но­с­ти, спорт и сво­бо­д­но вре­ме:

– При­б­ли­жа­ва­не на ме­с­т­но­о­то уп­ра­в­ле­ние по-бли­зо до гра­ж­да­ни­те;

Коментарите са затворени.