Новата учебна година през погледа на директорите

Oct 5th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Интервю с директорите на СОУ “Христо Ботев”, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ “Антим 1”

Въпроси към интервюто:

1. Ка­к­ви са оча­к­ва­ни­я­та Ви за пре­д­с­то­я­ща­та уче­б­на го­ди­на?

2. Ка­къв е бро­ят на пър­во­к­ла­с­ни­ци­те в сра­в­не­ние с пре­д­хо­д­на­та уч.г.?

3. Има ли и кол­ко са при­е­ти­те след 7 клас Ва­ши въз­пи­та­ни­ци в учи­ли­ща из­вън Об­щи­на Бал­чик?

4. По вре­ме на ля­т­на­та ва­кан­ция бя­ха ли на­п­ра­ве­ни ре­мон­ти за по­до­б­ря­ва­не ма­те­ри­ал­но-те­х­ни­че­с­ка­та ба­за на учи­ли­ще­то?

5. Ка­к­во е ва­ше­то мне­ние за бър­зо­то раз­ви­тие на мо­дер­ни­те ком­пю­тър­ни те­х­но­ло­гии и ве­че на­ло­жи­тел­но­то им вне­д­ря­ва­не в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма. Спо­ред Вас по­ве­че по­ма­гат или по­ве­че пре­чат на уче­ни­ци­те ?

— Стойка Владова, директор на СОУ “Христо Ботев”

1. Оп­ти­ми­с­ти­ч­ни. Ус­пя­х­ме да на­п­ра­вим два ху­ба­ви 9-ти кла­са и 2 първи кла­са.

2. 40 на брой. Ед­на па­ра­лел­ка по­ве­че, бла­го­да­ре­ние на до­б­ра­та ра­бо­та на г-жа Жор­же­та  Пи­ща­ло­ва с ро­ди­те­ли­те на де­ца­та, още в де­т­с­ка­та гра­ди­на. Тя ус­пя да до­ве­де при нас ед­на ця­ла гру­па от там. Смя­там, че ин­те­ра­к­ти­в­но­то обу­че­ние в І клас, ко­е­то пре­д­ла­га­ме, съ­що е по­в­ли­я­ло.

3. То­ва е въ­п­рос, по-по­д­хо­дящ за т.нар. ели­т­ни учи­ли­ща (да­ва при­мер – ОУ „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий). Аз имам два­ма уче­ни­ци, ко­и­то кан­ди­да­т­с­т­ва­ха. И два­ма­та са при­е­ти. Да ка­жем 100%. Дру­ги­те де­ца про­с­то си ре­ши­ха да ос­та­нат и да про­дъл­жат об­ра­зо­ва­ни­е­то си тук.

4. От стра­на на об­щи­на­та не. Са­мо със со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва. Из­ця­ло по­д­но­ви­х­ме ста­и­те за І клас. Бя­ха за­ку­пе­ни но­ви чи­но­ве. На­п­ра­ви­х­ме и дру­ги про­ме­ни с ин­те­ри­о­ра. Ус­пя­х­ме да за­ку­пим още те­х­ни­ка, из­ця­ло с бю­дже­та на учи­ли­ще­то. Вси­ч­ки стаи са по­чи­с­те­ни. Къ­де­то се на­ла­га­ше, бе на­п­ра­ве­но и ос­ве­жа­ва­не и пре­бо­я­ди­с­ва­не

5. Кой­то ис­ка да чуе мне­ни­е­то ми, не­ка до­й­де и ви­ди кол­ко стаи има­ме за ин­те­ра­к­ти­в­но обу­че­ние – 16. От­там е яс­но ка­к­во е мо­е­то мне­ние. Ком­пю­тър­ни­те те­х­но­ло­гии ви­на­ги по­ма­гат. Но вси­ч­ко за­ви­си от то­ва кой стои зад кла­ви­а­ту­ра­та.

— Станислав Николов, директор на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

1. Та­зи уче­б­на го­ди­на оча­к­вам да про­дъл­жат ре­фор­ми­те в на­ша­та об­ра­зо­ва­тел­на си­с­те­ма, ко­и­то да до­ве­дат до по-ви­со­ко ка­че­с­т­во на по­д­го­то­в­ка­та на уче­ни­ци­те.

2. Та­зи го­ди­на пър­во­к­ла­с­ни­ци­те са по-мал­ко, но на­ши­те оча­к­ва­ния са, че сле­д­ва­ща­та и по-сле­д­ва­щи­те го­ди­ни бро­ят им да на­ра­с­т­не.

Има­ме дан­ни за по­ви­ше­на ра­ж­да­е­мост през пе­ри­о­да на го­ди­ни­те, в ко­и­то са се ро­ди­ли на­ши­те бъ­де­щи пър­во­к­ла­с­ни­ци. Две­те па­ра­лел­ки оп­ре­де­ле­но ще се за­па­зят. Та­ки­ва са и на­ши­те стре­ме­жи.

3. Има­ме 15 при­е­ти се­д­мо­к­ла­с­ни­ци из­вън об­щи­на­та с кон­кур­сен из­пит в про­фи­ли­ра­ни гим­на­зии. То­ва е зна­чи­тел­но го­лям брой, по­ч­ти ед­на па­ра­лел­ка. От ед­на стра­на то­ва е за­гу­ба за на­ше­то учи­ли­ще, но от дру­га то­ва е ед­на го­ля­ма ре­к­ла­ма, за­що­то по­ка­з­ва, че на­ши­те въз­пи­та­ни­ци имат до­б­ра по­д­го­то­в­ка и до­б­ра ос­но­ва, с ко­я­то мо­гат да се явя­ват на кон­кур­с­ни из­пи­ти. Има­ме ин­фор­ма­ция, че те са по­ка­за­ли мно­го ви­со­ки ре­зул­та­ти (от 5 до 6; 5.50; 5.80 и т.н.). То­ва за нас е осо­бе­на гор­дост.

4. През то­ва ля­то ре­мон­ти не бя­ха на­п­ра­ве­ни с цел след ка­то за­по­ч­не са­ни­ра­не­то на сгра­да­та по про­г­ра­ма­та за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми въ­т­ре­ш­ни ре­мон­ти да бъ­дат сле­д­с­т­вие на са­ни­ра­не­то. То­га­ва мо­жем да оча­к­ва­ме дей­с­т­вия по по­до­б­ря­ва­не на ус­ло­ви­я­та в уче­б­на­та сгра­да.

5. Във вси­ч­ки слу­чаи по­ма­гат. Ком­пю­тър­ни­те те­х­но­ло­гии са не­що, ко­е­то е съ­з­да­де­но да слу­жи на чо­ве­ка за по-бър­зо, по-ка­че­с­т­ве­но, по-ле­с­но и по-бо­га­то пре­да­ва­не на ин­фор­ма­ция.

Та­ка че във вси­ч­ки слу­чаи по­ма­гат. До­ри е ну­ж­но още по-ин­тен­зи­в­но­то им раз­ви­тие в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма, за­що тя не мо­же да се раз­ви­ва без вър­хо­ви те­х­но­ло­гии.

— Румяна Петрова, директор на ОУ “Антим I”

1. За ед­на по-ус­пе­ш­на и по­л­зо­т­вор­на уче­б­на го­ди­на. Вси­ч­ки за­е­д­но ще ра­бо­тим за из­ди­га­не ав­то­ри­те­та  и до­б­ро­то име на на­ше­то учи­ли­ще, за да мо­же то да за­е­ме по­ла­га­що­то му се мя­с­то в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма. Из­по­л­з­вам въз­мо­ж­но­ст­та да по­же­лая на вси­ч­ки уче­ни­ци  ус­пе­ш­на уче­б­на го­ди­на и мно­го сме­ли ме­ч­ти, дер­зай­те и не от­с­тъ­п­вай­те от це­ли­те си.

2. През уче­б­на­та 2011/2012 го­ди­на  око­ло 50 пър­во­к­ла­с­ни­ка чу­ха учи­ли­щ­ния звън за пър­ви път, тол­ко­ва бя­ха и през ми­на­ла­та. Пър­во­к­ла­с­ни­ци­те ще  бъ­дат на це­ло­д­не­в­на ор­га­ни­за­ция, на ва­ри­ант 2, при кой­то ча­со­ве­те от за­дъл­жи­тел­на­та по­д­го­то­в­ка се ре­ду­ват с ча­со­ве за са­мо­по­д­го­то­в­ка, за­ни­ма­ния по ин­те­ре­си и ор­га­ни­зи­ран от­дих. За­ня­ти­я­та на вся­ка па­ра­лел­ка  ще се во­дят от два­ма учи­те­ли.

3. Да, има – 8 уче­ни­ци са при­е­ти в учи­ли­ща из­вън на­ша­та об­щи­на (І ези­ко­ва гим­на­зия Вар­на,V ези­ко­ва гим­на­зия Вар­на, МГ Вар­на, ПМГ Вар­на, ПГТ Вар­на, ЕГ До­б­рич, МГ До­б­рич,ПГИ Вар­на).

4. През ва­кан­ци­я­та на­чал­ни­те учи­тел­ки с по­мо­щ­та на ро­ди­те­ли, спон­со­ри и уче­ни­ци ос­ве­жи­ха сво­и­те кла­с­ни стаи. Пре­д­с­тои ни през 2012 го­ди­на да ре­а­ли­зи­ра­ме про­ект „ По­до­б­ря­ва­не на ма­те­ри­ал­на­та ба­за и учи­ли­щ­ния двор”, фи­нан­си­ран със сре­д­с­т­ва от  без­въз­ме­з­д­на­та по­мощ от япон­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во в по­д­к­ре­па на стру­к­тур­ни­те ре­фор­ми в Бъл­га­рия. Ще се обо­со­бят  ин­ди­ви­ду­ал­ни шка­ф­че­та за уче­ни­ци­те, а учи­ли­щ­на­та би­б­ли­о­те­ка ще се сдо­бие с 3 на брой но­ви ком­пю­тъ­ра.

5. Се­ри­о­з­ни са пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та , ко­и­то ин­фор­ма­ци­он­ни­те те­х­но­ло­гии по­с­та­вят. Учи­ли­ще­то раз­по­ла­га с два ком­пю­тър­ни ка­би­не­та  с не­о­г­ра­ни­чен до­с­тъп до Ин­тер­нет . Та­зи го­ди­на уче­ни­ци­те І-ІV клас се ра­д­ват на 8 ком­пю­тъ­ра от ви­сок клас  с 27 ин­чо­ви мо­ни­то­ри. Раз­по­ла­га­ме с мул­ти­ме­ди­ен ка­би­нет. В ня­кол­ко ка­би­не­та има­ме мон­ти­ра­ни про­е­к­то­ри. Що се от­на­ся да­ли те­х­но­ло­ги­и­те по­ве­че пре­чат или по­ма­гат на уче­ни­ци­те ми­с­ля, че по­ве­че по­ма­гат. Без­с­пор­на е  по­мо­щ­та на ком­пю­тъ­ра в уче­б­но-въз­пи­та­тел­ния про­цес.

В све­жа­та ут­рин на 15 се­п­тем­в­ри бе от­к­ри­та но­ва­та уче­б­на го­ди­на. За пър­во­к­ла­с­ни­ци­те тя бе тол­ко­ва же­ла­на и дъл­го­о­ча­к­ва­на, за дру­ги – про­с­то по­ре­д­на­та го­ди­на, в ко­я­то тря­б­ва да пре­жи­вя­ват ран­но­то ста­ва­не, тру­д­но­то из­пи­т­ва­не и ша­ре­ни­те бе­ле­ж­ки, а за бъ­де­щи­те аби­ту­ри­ен­ти – фи­нал­на пра­ва по пъ­тя им към ме­ч­ти­те.

То­зи ден бе ня­как не­о­би­к­но­вен и све­тъл. Още от за­зо­ря­ва­не се усе­ща­ше не­го­ва­та спе­ци­ал­ност. С цве­те в ръ­ка и хи­ля­ди въл­не­ния в ду­ша­та, все­ки уче­ник пре­к­ра­чи пра­га на своя дом в тър­се­не на но­ви зна­ния, но­ви при­я­те­ли и но­ви пре­жи­вя­ва­ния.

Учи­ли­щ­ни зна­ме­на, тра­ди­ции и бла­го­по­же­ла­ния. То­ва е не­що­то, ко­е­то би за­по­м­нил все­ки, ре­шил да при­съ­с­т­ва на от­к­ри­ва­не­то на уче­б­на­та го­ди­на. Но в сър­це­то на уче­ни­ка те­зи ми­го­ве са спе­ци­ал­ни.

Ми­го­ве, ко­и­то ще по­м­ни дъл­ги го­ди­ни и но­си в сър­це­то си.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Коментарите са затворени.