Спортен празник по случай Европейската седмица на мобилността

Oct 5th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

На 21 се­п­тем­в­ри се съ­с­тоя спор­тен пра­з­ник, по­с­лу­чай Ев­ро­пей­с­ка­та се­д­ми­ца на мо­бил­но­ст­та. Хе­пъ­нин­га бе с на­д­с­лов „Ос­та­ва­ме в Бал­чик”. Цен­тър на вни­ма­ние бя­ха и об­но­ве­ни­те ас­фал­ти­ра­ни ули­ци и по­до­б­ре­на­та гра­д­с­ка сре­да.

Де­ца от че­ти­ри­те учи­ли­ща от Об­щи­на­та по­д­к­ре­пи­ха ини­ци­а­ти­ва­та за ал­тер­на­ти­в­но при­д­ви­ж­ва­не и уча­с­т­ва­ха в на­д­п­ре­ва­ра­та с во­ло­си­пе­ди, ро­ле­ри, тро­ти­не­т­ки и скей­т­бор­ди, кой­то ня­ма­ше съ­с­те­за­те­лен ха­ра­к­тер. Кме­та на Об­щи­на Бал­чик г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов при­ве­с­т­ва при­съ­с­т­ва­щи­те и обе­ща още мно­го по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в гра­да. Го­с­ти на съ­би­ти­е­то бя­ха два­ма лю­би­те­ли-скей­т­бор­ди­с­ти от град До­б­рич, ко­и­то по­ка­за­ха сво­и­те уме­ния пред ен­ту­си­а­зи­ра­ни­те де­ца. На сце­на­та се ка­чи­ха и част от до­б­ро­вол­ци­те към фе­с­ти­ва­ла „Зо­на за съ­в­ре­мен­но из­ку­с­т­во” и из­пъл­ни­ха пе­сен на бъл­гар­с­ки език. След то­ва се ор­га­ни­зи­ра ри­су­ва­не на ас­фалт, а та­к­си­ме­т­ро­ви­те ме­с­та за пар­ки­ра­не „ожи­вя­ха” от цве­т­ни­те де­т­с­ки ри­сун­ки с те­бе­шир. Три­ма пре­д­с­та­ви­те­ли на кар­тинг-пи­с­та Вар­на де­мон­с­т­ри­ра­ха сво­и­те уме­ния и на­п­ра­ви­ха ня­кол­ко оби­кол­ки по но­во­а­с­фал­ти­ра­ния те­рен. Спе­ци­а­лен гост на съ­би­ти­е­то бе и съ­с­те­за­те­лят по ав­то­мо­би­ли­зъм Де­ян Ен­чев, кой­то пре­ди­з­ви­ка ис­тин­с­ки фу­рор  сред лю­би­те­ли­те със сво­я­та ко­ла. Той при­ка­ни жи­те­ли­те на Бал­чик да не зло­у­по­т­ре­бя­ват със ско­ро­ст­та и да за­па­зят съ­с­те­за­тел­ни­те си уме­ния са­мо за ме­с­та­та, пре­д­на­з­на­че­ни за то­ва.

По вре­ме на от­дел­ни­те де­мон­с­т­ра­ции про­те­че и том­бо­ла с пре­д­ме­т­ни на­г­ра­ди. Все­ки же­ла­ещ си взе но­мер­че, а къ­с­ме­т­ли­и­те бя­ха ща­с­т­ли­ви и до­вол­ни. Сред на­г­ра­ди­те бя­ха ро­ле­ри, ка­с­ки, фла­ш­ки, све­т­ло­о­т­ра­зи­тел­ни ме­че­та и др., а по­с­ле­д­ния по­бе­ди­тел се сдо­би с чи­с­то нов ве­ло­си­пед, връ­чен от кме­та на об­щи­на­та.

До­с­то­ен за­вър­шек на ве­чер­та бе кон­цер­та на “Deep Zone Project” с во­ка­лист На­дя, а бли­зо 2 ча­са пе­с­ни и му­зи­ка ра­д­ва­ха бал­чи­ш­ка­та пу­б­ли­ка.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Коментарите са затворени.