Историята на едно цвете

Oct 5th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ

Си­ро­мах Про­с­то­с­мър­т­ни­ков не мо­же­ше да по­вяр­ва на оно­ва, ко­е­то ви­ж­да. Раз­тър­ка енер­ги­ч­но очи и по­г­ле­д­на от­но­во. След ка­то за вто­ри път ви­дя съ­що­то, той се убе­ди, че не съ­ну­ва. В сре­да­та на дво­ра му, ме­ж­ду  пре­ли­ва­щи във вси­ч­ки ба­г­ри на дъ­га­та цве­тя, бе­ше по­ни­к­на­ла, не­з­най­но как и от ка­к­во, ог­ром­на яр­ко­чер­ве­на те­ме­ну­ж­ка. Ди­а­ме­тъ­рът на цве­та й бе по­ве­че от по­ло­вин ме­тър.Сил­но за­ин­т­ри­гу­ван, Про­с­то­с­мър­т­ни­ков се чу­де­ше ка­к­во да сто­ри. На­к­рая ре­ши да я на­б­лю­да­ва все­ки ден, ус­по­ко­я­вай­ки се, че все не­що ще му до­й­де на­ум.

На че­ти­ри­де­сет и ше­с­тия ден за­бе­ля­за, че те­ме­ну­ж­ка­та за­по­ч­ва стран­но да про­ме­ня цве­та си. Въ­п­ре­ки че та­ка тя из­г­ле­ж­да­ше още по-кра­си­ва и по-при­в­ле­ка­тел­на, той усе­ти, че го об­зе­ма ня­ка­к­во не­о­бя­с­ни­мо без­по­кой­с­т­во. Ре­ши, че е край­но вре­ме да на­п­ра­ви не­що и след из­ве­с­т­но ко­ле­ба­ние на­б­ра те­ле­фон­ния но­мер на ед­на от  те­ле­ви­зи­и­те. Те­ле­ви­зи­он­ни­ят екип-опе­ра­тор и на­по­ри­с­та ре­пор­тер­ка-при­с­ти­г­на в до­ма му още на сле­д­ва­щия ден.

-Здра­вей­те, го­с­по­дин Про­с­то­с­мър­т­ни­ков! Аз съм го­с­по­жи­ца Бър­бор ка Ма­ни­пу­ла­тор­с­ка-жур­на­лист от ” Су­пер Топ Ти­Ви”. Из­ва­ди­х­те го­лям къ­с­мет, че се оба­ди­х­те то­ч­но в на­ша­та те­ле­ви­зия. Пред Вас стои не­ве­ро­я­тен шанс! Ско­ро Вие ще ста­не­те най-из­ве­с­т­ни­ят чо­век в Бъл­га­рия. Вси­ч­ки хо­ра по гра­до­ве и се­ла, по ма­ха­ли и па­лан­ки, ще Ви се въз­хи­ща­ват и ще Ви за­ви­ж­дат!

И до­ка­то не спи­ра­ше да го­во­ри, тя бу­т­на пред ли­це­то му хи­ми­кал и лист хар­тия със си­т­но на­пе­ча­тан текст, пре­ли­вай­ки от лю­бе­з­ност.

-Го­с­по­ди­не, Вие уце­ли­х­те джа­к­по­та! Са­мо ед­но по­д­пи­с­че ето тук, ако оби­ча­те! Та­ка ще сте си­гу­рен, че ни­коя дру­га ме­дия ня­ма да при­па­ри до Ва­ше­то цве­те.

Обър­кан и при­те­с­нен, Про­с­то­с­мър­т­ни­ков ме­ха­ни­ч­но се по­д­пи­са  в до­л­ния край на ли­с­та, там къ­де­то ре­ши­тел­но со­че­ше по­ка­за­ле­цът с ла­ки­ран в яр­ко­чер­ве­но но­кът.

И то­га­ва се по­ч­на ед­на …

Още съ­ща­та ве­чер из­лъ­чи­ха ре­пор­та­жа, ка­то во­де­ща но­ви­на в цен­т­рал­на­та еми­сия.

-Ува­жа­е­ми зри­те­ли, са­мо и един­с­т­ве­но по “Су­пер Топ Ти­Ви” след се­кун­ди ще ви­ди­те не­що не­ви­ж­да­но.

На ек­ра­на се по­я­ви Бър­бор­ка Ма­ни­пу­ла­тор­с­ка с ми­к­ро­фон в ръ­ка.

-В мо­мен­та се на­ми­ра­ме в се­ло Пу­щи­нак, в дво­ра на един скро­мен бъл­гар­с­ки гра­ж­да­нин-го­с­по­дин Си­ро­мах Про­с­то­с­мър­т­ни­ков. Са­мо пре­ди ме­сец и по­ло­ви­на, ето тук в та­зи ле­ха се е по­я­ви­ло ед­но фе­но­ме­нал­но оц­ве­те­но цве­те с ха­ри­з­ма­ти­ч­на ви­зия и ра­ди­кал­ни ма­ща­би. Ед­на фан­та­с­ти­ч­на те­ме­ну­ж­ка – ся­каш от дру­га пла­не­та. Ка­то че ли то­ва е тво­ре­ние от дру­го из­ме­ре­ние, а за­що не-тво­ре­ние на из­вън­зем­ни. Ко­ло­сал­но, па­ра­до­к­сал­но, сен­за­ци­он­но, смра­зя­ва­що ду­ха и се­ти­ва­та!!! Ка­же­те, го­с­по­дин Про­с­то­с­мър­т­ни­ков, ка­к­во из­пи­та­х­те, ко­га­то съ­з­ря­х­те то­ва омай­но тво­ре­ние!?Как се чу­в­с­т­ва­те ка­то со­б­с­т­ве­ник на най-го­ля­ма­та те­ме­ну­ж­ка на пла­не­та­та, а мо­же би и във все­ле­на­та!?

Си­ро­мах Про­с­то­с­мър­т­ни­ков се про­ка­ш­ля сму­те­но.

-Амии…аз… как да Ви ка­жа…ето то­ва е те­ме­ну­ж­ка­та. Най-на­пред бе­ше са­мо чер­ве­на. По­с­ле на ня­кои ме­с­та чер­ве­но­то за­по­ч­на да се про­ме- ня  в раз­ли­ч­ни дру­ги цве­то­ве…та­ка да се ка­же на иви­ци. От­на­ча­ло чер­ве­но­то …ето тук из­б­ле­д­ня и ста­на ро­зо­во. До ро­зо­во­то по­ч­ти ве­д­на­га се по­я­ви ед­на ши­ро­ка си­ня иви­ца. Се­т­не си­ня­та иви­ца се раз­де­ли на две. Ед­на по-ши­ро­ка тъм­но­си­ня и ед­на по-тя­с­на све­т­ло­си­ня. Оба­че ско­ро до тях се по­я­ви но­ва, то­зи път ши­ро­ка жъл­та ли­ния и то­га­ва тъм­но­си­ня­та се сви. Ама се­т­не и жъл­та­та из­тъ­ня. На­к­рая се по­я­ви­ха ед­на по-тя­с­на ка­фя­ва, а след нея – и ед­на по-ши­ро­ка си­ва иви­ца.И … мно­го стран­но?! От вре­ме на вре­ме имам чу­в­с­т­во­то, че вси­ч­ки­те те­зи цве­то­ве пре­ли­ват един в друг.

Тук Ма­ни­пу­ла­тор­с­ка от­ри­ви­с­то го пре­къ­с­на:

-Дра­ги зри­те­ли, то­ва съ­в­сем не е вси­ч­ко!Оча­к­вай­те ско­ро ифар­к­т­ни  ре­пор­та­жи и раз­тър­с­ва­щи ин­тер­вю­та за то­зи уни­ка­лен, наш, ро­ден, бъл­гар­с­ки фе­но­мен, за кой­то ско­ро ще го­во­ри не са­мо ця­ла Бъл­га­рия, не са­мо це­ли­ят Бал­кан­с­ки по­лу­о­с­т­ров, не са­мо ця­ла Ев­ро­па, но и це­ли­ят свят – от Мел­бърн до Мон­ре­ал и от Ва­шин­г­тон до Вла­ди­во­с­ток! Гле­дай­те и слу­шай­те са­мо “Су­пер Топ Ти­Ви”!!!

На другата сутрин:        -Ува­жа­е­ми без­б­рой­ни зри­те­ли на най-обе­к­ти­в­на­та, най-гле­да­на­та, най-ху­ба­ва­та, най-по­пу­ляр­на­та “Су­пер Топ Ти­Ви”. Са­мо и един­с­т­ве­но при нас мо­же­те да ви­ди­те и чу­е­те све­то­в­но­и­з­ве­с­т­ния бъл­гар­с­ки ек­с­перт по цве­тя­та, спе­ци­а­ли­зи­рал раз­м­но­жа­ва­не на те­ме­ну­ж­ки в ек­с­т­рем­ни ус­ло­вия във во­де­щи све­то­в­ни уни­вер­си­те­ти – ака­де­мик, член-ко­ре­с­пон­дент, про­фе­сор, до­к­тор Цве­ти Цве­тев – Ди­ре­к­тор на Ин­с­ти­ту­та за цве­тя­та към Бъл­гар­с­ка­та ака­де­мия на на­у­ки­те…Ака­де­мик Цве­тев, обя­с­не­те ни със сре­д­с­т­ва­та на стро­гия на­у­чен по­д­ход за­що та­зи те­ме­ну­ж­ка е уни­кал­на?

-Дей­с­т­ви­тел­но, го­с­по­жи­це Ма­ни­пу­ла­тор­с­ка, ця­ла­та пла­не­тар­на на­у­ч­на об­щ­ност е из­п­ра­ве­на пред един сен­за­ци­о­нен све­то­вен фе­но­мен. За пръв път в све­та, и то в Бъл­га­рия, в се­ло …ммм …как бе­ше ?

-Пу­щи­нак.

-То­ч­но та­ка, в се­ло Пу­щи­нак, се е по­я­ви­ла ед­на не­из­ве­с­т­на на све­то­в­на­та на­у­ка те­ме­ну­ж­ка. Всъ­щ­ност мо­же би с ог­лед на уни­кал­ни­те й раз­ме­ри -51 см и 4 мм в ди­а­ме­тър-е по-на­у­ч­но из­дър­жа­но да го­во­рим за те­ме­ну­га. Но тя е още по-уни­кал­на с цве­та си – на­си­те­но чер­вен. Но най-уни­кал­но­то е, че под въз­дей­с­т­ви­е­то на не­из­ве­с­т­но ка­к­ви си­ли, чер­ве­ни­ят цвят пре­ли­ва в раз­ли­ч­ни дру­ги цве­то­ве и те­х­ни­те ню­ан­си. Про­с­то е не­ве­ро­я­т­но как с все­ки из­ми­нал ден вър­ху ос­но­в­ния цвят на те­ме­ну­ж­ка­та, пар­дон те­ме­ну­га­та, се по­я­вя­ват раз­ли­ч­ни но­ви цве­то­ве, ко­и­то по­с­ле се сви­ват и из­че­з­ват.Чер­ве­ни­ят цвят оба­че ос­та­ва ви­на­ги ка­то фон. Ве­че съм сфор­ми­рал екип от во­де­щи уче­ни, кой­то под мое ръ­ко­во­д­с­т­во ще тър­си от­го­вор на въ­п­ро­са ка­къв е ге­не­зи­сът на дви­же­щи­те си­ли на те­зи  пре­ли­ва­ния от цвят в цвят. На­к­рая, но не и на по­с­ле­д­но мя­с­то по зна­че­ние, ис­кам да по­д­чер­тая, че има­ме ав­то­ри­те­т­но­то уве­ре­ние от стра­на на Пре­ми­е­ра, че ще ни бъ­дат от­пу­с­на­ти, из­вън­ре­д­но, ня­кол­ко ми­ли­о­на ле­ва за це­ли­те на по­со­че­но­то из­с­ле­д­ва­не.

След един час, из­вън­ре­д­но вклю­ч­ва­не по “Су­пер Топ Ти­Ви” по­и­с­ка ми­ни­с­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то, го­с­по­дин Ир­лан­дьо Ста­ро­ме­сов. Ми­ну­та по-къ­с­но гла­сът му за­по­ч­на да се сте­ли в ефи­ра ка­то раз­то­пе­но кра­ве ма­с­ло по Бъл­гар­с­кия дър­жа­вен стан­дарт :

-Скъ­пи зри­те­ли, да­ми и го­с­по­да! Бла­го­да­ре­ние на не­и­с­то­ви­те уси­лия на на­ше­то ми­ни­с­тер­с­т­во, Бъл­га­рия е на път да по­с­ти­г­не ко­ло­са­лен ико­но­ми­че­с­ки бум. В мо­мен­та екип от ви­со­ко­к­ва­ли­фи­ци­ра­ни спе­ци­а­ли­с­ти, ог­ла­вя­ван от мен, раз­ра­бо­т­ва уни­кал­на про­г­ра­ма за раз­въ­ж­да­не и от­г­ле­ж­да­не на сен­за­ци­он­на­та те­ме­ну­ж­ка от с.Пу­щи­нак. Ве­че е на­ли­це по­д­чер­тан ин­те­рес към на­шия про­ект от во­де­щи све­то­в­ни фир­ми. В най-ско­ро вре­ме ние ще от­г­ле­ж­да­ме и из­на­ся­ме ог­ром­ни те­ме­ну­ж­ки за це­лия свят.Та­ка на­ше­то зе­ме­де­лие ще ста­не мо­дер­но и кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­но. На­в­ред из ро­ди­на­та ни ще бъ­дат раз­к­ри­ти но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та!

Ми­ни­с­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то пре­г­лъ­т­на на­съ­б­ра­ла­та се в ус­та­та му слюн­ка и про­дъл­жи :

-Но пре­ди вси­ч­ко, ис­кам ли­ч­но да бла­го­да­ря на Пре­ми­е­ра, кой­то оси­гу­ри ня­кол­ко ми­ли­о­на ле­ва, за да се слу­чи на­ши­ят про­ект.

Още не бе­ше из­с­ти­нал гла­сът на ми­ни­с­тъ­ра на зе­ме­де­ли­е­то, ко­га­то на те­ле­ви­зи­он­ния ек­ран се по­я­ви об­ра­зът на фи­нан­со­вия ми­ни­с­тър-го­с­по­дин Кръ­во­пий­ков. Той вди­г­на гор­до гла­ва, жи­ли­те на вра­та му се из­пъ­на­ха, а те­ле­ви­зи­он­но­то сту­дио се из­пъл­ни с при­я­т­но ка­ка­ни­же­щия му тем­бър, гар­ни­ран с из­тън­чен ап­ломб:

-Не­ка бъл­гар­с­ки­те гра­ж­да­ни да зна­ят, че за Бъл­га­рия кра­ят на кри­за­та на­с­тъ­пи. Пре­д­с­тои не­ве­ро­я­т­но вди­га­не на за­п­ла­ти­те и пен­си­и­те. Бла­го­да­ре­ние на из­но­са на уни­кал­ни те­ме­ну­ж­ки, в дър­жа­в­ния бю­джет ще вля­зат ог­ром­ни фи­нан­со­ви по­с­тъ­п­ле­ния. Оча­к­ва­ме, от по­с­ле­д­но мя­с­то по до­хо­ди, да из­ле­зем на пър­во мя­с­то не са­мо в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз, но и в це­лия свят. Бъл­га­рия ще се пре­вър­не  в пла­не­та­рен ико­но­ми­че­с­ки ди­но­за­вър!!!

Съ­ща­та ве­чер “Су­пер Топ Ти­Ви” из­лъ­чи из­вън­ре­д­но но­ви­нар­с­ко сту­дио с во­дещ го­с­по­дин Плу­жек Иб­ри­к­чи­ев- по­с­то­я­нен шеф на те­ле­ви­зи­я­та.

-Ува­жа­е­ми зри­те­ли! На мен, Ди­ре­к­то­ра на “Су­пер Топ Ти­Ви”, се па­д­на при­я­т­на­та чест и ви­со­ка­та от­гор­ност да ин­тер­вю­и­рам Ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­ля на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия – го­с­по­дин Ер­бап Ка­тил­с­ки. Има­те ду­ма­та, го­с­по­дин Пре­ми­ер.

Ер­бап  Ка­тил­с­ки се по­че­са по де­бе­лия врат, раз­кър­ши мо­щ­ни­те си пле­щи и вди­г­на стро­го пръст сре­щу ка­ме­ра­та пред не­го:

-Се­га на тия дре­б­ни дър­дор­ко­в­ци-мър­мор­ко­в­ци от опо­зи­ци­я­та, аз ще им по­ка­жа как ра­бо­ти мо­е­то пра­ви­тел­с­т­во. Ве­че съм оси­гу­рил до­с­та­тъ­ч­но сре­д­с­т­ва за стро­е­жа на но­ва, най-мо­дер­на кон­г­ре­с­на за­ла в цен­тъ­ра на Со­фия. Тя ще бъ­де най-го­ля­ма­та на Бал­кан­с­кия по­лу­о­с­т­ров. За ед­на го­ди­на ще я опа­т­ка­ме до ключ , а аз ли­ч­но ще пре­г­ри­зя лен­та­та със зъ­би. В мо­мен­та по мое раз­по­ре­ж­да­не се по­д­го­т­вя пра­ви­тел­с­т­ве­но по­с­та­но­в­ле­ние за ор­га­ни­зи­ра­не и фи­нан­си­ра­не на пър­вия Све­то­вен кон­г­рес на те­ме­ну­ж­ка­та в Со­фия. Ес­те­с­т­ве­но в но­ва­та за­ла. Ще по­ка­ня най-го­ле­ми­те све­ти­ла от це­лия свят. Раз­би­ра се, от­к­ри­ва­не­то на кон­г­ре­са и ра­бо­та­та му ще бъ­дат – тук, Ка­тил­с­ки ле­ко се по­ка­ш­ля –ще бъ­дат под моя па­т­ро­наж, за­що­то и две­те ми ба­би са са­ди­ли те­ме­ну­ж­ки още от най-ран­на въз­раст.

След ня­кол­ко се­д­ми­ци.

Си­ро­мах Про­с­то­с­мър­т­ни­ков от­но­во не мо­же­ше да по­вяр­ва на очи­те си. От те­ме­ну­ж­ка­та, за ко­я­то ве­че го­во­ре­ха в ця­ла Бъл­га­рия, из­ли­за­ха във вси­ч­ки по­со­ки мно­го­б­рой­ни, де­бе­ли пи­па­ла, дъл­ги по по­ве­че от де­сет ме­т­ра. Те об­х­ва­ща­ха в за­ду­ша­ва­ща пре­г­ръ­д­ка вси­ч­ки­те му на­са­ж­де­ния-цве­тя­та, зе­лен­чу­ци­те, и до­ри пло­д­ни­те дръ­в­че­та.

Следва продължение

Бодил Трънчев

Коментарите са затворени.