Неустоима провокативност

Oct 5th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Блестящ спектакъл на „Нешка Арт”

По слу­чай Де­ня на не­за­ви­си­мо­ст­та – 22 се­п­тем­в­ри, Об­щи­на Бал­чик по­да­ри на сво­и­те гра­ж­да­ни спе­к­та­къ­ла на Не­ш­ка Ро­бе­ва „Ку­по­нът”.  Мал­ко е да се ка­же, че тан­цьо­ри­те бя­ха бле­с­тя­щи. Въ­п­ре­ки яв­но­то те­ку­че­с­т­во на ка­д­ри в ко­ле­к­ти­ва ка­че­с­т­во­то на тан­ци­те бе на ви­со­ко ни­во. Бя­ха изи­г­ра­ни ци­ган­с­ки, тур­с­ки, сръ­б­с­ки, гръ­ц­ки, въ­о­б­ще бал­кан­с­ки мо­ти­ви, ко­и­то взри­ви­ха пу­б­ли­ка­та. Все­ки тан­цьор бе ин­ди­ви­ду­а­лен из­пъл­ни­тел, със свое ти­пи­ч­но тан­цо­во по­ве­де­ние, с же­с­то­ве и ин­ди­ви­ду­ал­но от­ли­ча­ва­ща ус­ми­в­ка. На­в­ся­къ­де ли­че­ше по­чер­кът на „Не­ш­ка Арт”, т.е. на из­ку­с­т­во­то на Не­ш­ка. Тя про­с­то тре­п­ти от же­ла­ние да по­ка­же ка­к­во са на­у­чи­ли не­й­ни­те уче­ни­ци и ка­к­ва до­б­ро­та мо­же да вне­се в жи­во­та на все­ки един от нас на­с­т­ро­е­ни­е­то, ко­е­то бли­ка от все­ки танц.

В края на кон­цер­та Не­ш­ка Ро­бе­ва по­д­чер­та, че не ис­ка да пра­ви пре­ди­з­бор­на про­па­ган­да, но че е до­вол­на, че кме­тът Н.Ан­ге­лов е из­пъл­нил обе­ща­ни­е­то си да я по­ка­ни да из­не­се спе­к­та­къл в Бал­чик. Пред на­шия ве­с­т­ник тя спо­де­ли още, че осо­бе­но до­б­ре се е при­е­мал в ця­ла­та стра­на ка­к­то то­зи спе­к­та­къл, та­ка и пре­д­ни­ят спе­к­та­къ­лът „За­б­ра­ве­ни”, по­с­ве­тен на 130-го­ди­ш­ни­на­та на Ап­рил­с­ко­то въ­с­та­ние. Той е бил по ли­б­ре­то, из­г­ра­де­но от по­е­зи­я­та и пу­б­ли­ци­с­ти­ка­та на Бо­тев и Ва­зов и пи­с­ма­та на В.Ле­в­с­ки.  „То­ва е до­с­та се­ри­о­зен спе­к­та­къл, бу­дещ раз­ми­съл – спо­де­ли Н.Ро­бе­ва. „Ве­кът на Ва­зов” е по­д­за­г­ла­ви­е­то и по­ка­з­ва, че про­во­ка­ти­в­но­ст­та е не­у­с­то­и­ма.”

С то­зи спе­к­та­къл тан­цьо­ри­те са го­с­ту­ва­ли в по­ч­ти ця­ла­та стра­на. Да­же ве­чер­та след Бал­чик тръ­г­на­ха ве­д­на­га за Бур­гас. Дъл­го вре­ме бал­чи­к­лии ще спо­ме­на­ват тру­па­та на Не­ш­ка Ро­бе­ва, а мла­ди­те ар­ти­с­ти -ап­ло­ди­с­мен­ти­те, ко­и­то за­с­лу­же­но по­лу­чи­ха в Бал­чик.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.