Откриване на пречиствателната станция в Балчик

Oct 5th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

Момент от тържествената церемония по откриването на пречиствателната станция в Балчик. Отците Стратия Александров и Георги Петков извърщиха водосвет. Присъстваха официалните лица: Кристиана Иванова (Директор на станцията), Д-р. Светомир Михайлов (Депутат в 41 НС, кандидат за кмет на обшина Балчик от ГЕРБ), Желязко Желязков (Областен управител на Добрич), Л. Павлова (МРРБ), Н. Караджова (МОСВ), Б. Борисов (Министър-председател), Митко Петров (Изпълняващ длъжността кмет на Балчик).

На 29 се­п­тем­в­ри 2011г., ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­лят на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия г-н Бой­ко Бо­ри­сов от­к­ри офи­ци­ал­но Гра­д­с­ка­та пре­чи­с­т­ва­тел­на стан­ция за от­па­д­ни во­ди в Бал­чик. Це­ре­мо­ни­я­та за­по­ч­на в 10.30ч. Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти на съ­би­ти­е­то бя­ха ми­ни­с­т­ри­те Ли­ля­на Па­в­ло­ва, Но­на Ка­ра­джо­ва. Фи­нан­со­ви­ят ме­мо­ран­дум (ФМ) за “Ин­те­г­ри­ран про­ект за во­д­ния се­к­тор на гр. Бал­чик” е с бю­джет 21,6 млн.ев­ро е по­д­пи­сан от бъл­гар­с­ка стра­на през 2004. Про­е­к­тът има за цел по­до­б­ря­ва­не на ин­те­г­ри­ра­ния во­ден ци­къл на гр. Бал­чик и е в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с еко­ло­ги­ч­ни­те при­о­ри­те­ти на Пар­т­ньор­с­т­во­то за при­съ­е­ди­ня­ва­не, ка­то из­пъл­не­ни­е­то му ще по­з­во­ли ефе­к­ти­в­но­то при­ла­га­не на Ди­ре­к­ти­ви на ЕС 91/271 ЕЕС (Ди­ре­к­ти­ва за би­то­во от­па­дъ­ч­ни во­ди) и Ди­ре­к­ти­ва 98/83/ЕС за ка­че­с­т­во на во­ди­те. По ФМ се из­пъл­ня­ват 2 ин­ве­с­ти­ци­он­ни до­го­во­ра за стро­и­тел­с­т­во и един съ­пъ­т­с­т­ващ ги до­го­вор за стро­и­те­лен на­д­зор. 1. Про­е­к­тът “Стро­и­тел­с­т­во на ГПСОВ гр. Бал­чик и дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не” е ком­по­нент от би­в­ша ИС­ПА мяр­ка 2002/BG/16/P/PE/017 “Ин­те­г­ри­ран про­ект за во­д­ния се­к­тор на гр. Бал­чик”. 2. Из­то­ч­ник на фи­нан­си­ра­не: Про­е­к­тът се съ­фи­нан­си­ра от КФ, Ре­г­ла­мент 1164/94 би­в­ша ИС­ПА мяр­ка 2002/BG/16/P/PE/017 “Ин­те­г­ри­ран про­ект за во­д­ния се­к­тор на гр. Бал­чик” – 75% ев­ро­пей­с­ко фи­нан­си­ра­не и 25% на­ци­о­нал­но съ­фи­нан­си­ра­не. 2.1 До­го­во­рът за “Стро­и­тел­с­т­во на ГПСОВ гр. Бал­чик и дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не” е на стой­ност 3,9 млн. ев­ро. Из­пъл­не­ни­е­то му стар­ти­ра през м. юли 2006 г. и вклю­ч­ва­ше ка­к­то про­е­к­ти­ра­не, та­ка и стро­и­тел­с­т­во. Стро­и­тел­с­т­во­то при­к­лю­чи през март 2010 г. с по­д­пи­с­ва­не на Акт 16 и из­да­ва­не на Раз­ре­ше­ние за по­л­з­ва­не. В мо­мен­та те­че удъл­жен пе­ри­од за съ­о­б­ща­ва­не и от­с­т­ра­ня­ва­не на де­фе­к­ти. Ос­но­в­ни дей­но­с­ти, из­пъл­не­ни в рам­ки­те на до­го­во­ра са: • Стро­и­тел­с­т­во на съ­о­ръ­же­ния за пре­чи­с­т­ва­не на от­па­дъ­ч­ни­те во­ди; • Стро­и­тел­с­т­во на съ­о­ръ­же­ния за тре­ти­ра­не на утай­ка­та; • Из­г­ра­ж­да­не на сгра­ди; • По­мо­щ­ни и сер­ви­з­ни съ­о­ръ­же­ния и ко­му­ни­ка­ции; • Ав­то­ма­ти­ч­на си­с­те­ма за кон­т­рол и съ­би­ра­не на дан­ни (SCADA); • Ко­ле­к­тор за дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не с ди­а­ме­тър 600 мм – 250 м При­ем­ни­кът е Чер­но Мо­ре и съ­г­ла­с­но кри­те­ри­и­те на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз е „чу­в­с­т­ви­тел­на зо­на”. Стро­и­тел­с­т­во­то на ГПСОВ е из­вър­ше­но , за да по­е­ма на­то­вар­ва­ни­я­та от 22 200 ек­ви­ва­лент жи­те­ли за 2022г. Те­х­но­ло­ги­ч­но е пре­д­ви­де­но стан­ци­я­та да пре­чи­с­т­ва око­ло 6 000 ку­би­че­с­ки ме­т­ра от­па­дъ­ч­ни во­ди на ден и то­вар БПК5 око­ло 1 330 кг/ден.                       /Б.Т/

Коментарите са затворени.