21 септември – Ден на възвръщането на Балчик към България

Oct 1st, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ВАЖНА

С тър­же­с­т­ве­на це­ре­мо­ния за из­ди­га­не на на­ци­о­нал­ния флаг за­по­ч­на пра­з­ни­ч­ния за бал­чи­к­лии 21 се­п­тем­в­ри. На­вър­ши­ха се 71 го­ди­ни от връ­ща­не­то на Бал­чик в пре­де­ли­те на Бъл­га­рия и ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на жи­те­ли­те от ру­мън­с­ка оку­па­ция. В тър­же­с­т­ве­на об­с­та­но­в­ка пред Па­ме­т­ни­ка на ге­ро­и­те, па­д­на­ли за Оте­че­с­т­во­то, кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов про­че­те сло­во, в ко­е­то оп­ре­де­ли 21 се­п­тем­в­ри ка­то “де­нят на на­ро­д­но­то въз­к­ре­се­ние, бе­ля­зал края на ед­на стра­ш­на Гол­го­та и по­ло­жил на­ча­ло­то на въз­ра­ж­да­не­то на бъл­гар­с­кия на­ци­о­на­лен дух.” Вен­ци и цве­тя бя­ха по­ло­же­ни от име­то на Об­щи­на Бал­чик, ко­ман­д­ва­не­то на ВМС, по­ли­ти­че­с­ки пар­тии и ор­га­ни­за­ции, от гра­ж­да­ни. Пра­з­ни­кът про­дъл­жи в сле­до­бе­д­ни­те ча­со­ве със спор­т­ни съ­с­те­за­ния и мла­де­ж­ко пар­ти, на­ре­че­но “Ос­та­ва­ме в Бал­чик” с го­с­ти “Дийп Зо­ун Про­д­жект”.      /Б.Т/

Коментарите са затворени.