Етнически, криминален, политически… “Случаят Катуница“!

Oct 1st, 2011 | От | Category: ВАЖНА, ПОЗИЦИИ

Под зор­кия по­г­лед на „на­ша­та по­ли­ция“/де­то ни па­зи, спо­ред Ве­се­лин Ма­ри­нов/ , две, кой знае за­що из­п­ра­з­не­ни от ме­бе­ли къ­щи, на та­ка на­ре­че­ни­ят  „цар Ки­ро“, плам­на­ха в зре­ли­щен по­жар.Че са пра­з­ни се ви­дя от ре­пор­та­жа на bTV, на ко­е­то обър­на вни­ма­ние в су­т­ре­ш­ния блок и П. Блъ­с­ков.

За­що се сти­г­на до те­зи па­ле­жи и раз­ми­ри­ци? Пре­д­на­ме­ре­но­то убий­с­т­во на мла­де­жа от Ка­ту­ни­ца и смърт­та на 16 – го­ди­ш­ния му при­я­тел, чи­е­то сър­це не из­дър­жа на на­пре­же­ни­е­то, са са­мо ис­к­ра­та. Тя за­па­ли тру­па­но­то по­ве­че от 20 го­ди­ни бу­ни­ще на при­ви­ле­гии, без­на­ка­за­ност, ко­ру­п­ция и по­ли­ти­че­с­ка тър­го­вия с ци­ган­с­ки­те гла­со­ве по вре­ме на из­бо­ри.

Цар Ки­ро е ед­на от мно­го­то му­т­ри, ко­и­то цар­с­ки си жи­ве­ят в Бъл­га­рия.Той, ка­к­то ид­ру­ги­те ром­с­ки ба­ро­ни са удо­бен па­ра­ван, зад кой­то се кри­ят съ­що та­ка не­о­бя­с­ни­ми­те бо­га­т­с­т­ва на бъл­гар­с­ки оли­гар­си, по­ли­ти­ци, „до­б­ре об­ле­че­ни“ би­з­не­с­ме­ни, му­т­ри и му­т­ре­си. Кол­ко са пре­га­зе­ни­те хо­ра в пре­кия и пре­но­сен сми­съл от те­зи съ­що не­до­се­га­е­ми и из­вън за­ко­ни­те при­ви­ле­ги­ро­ва­ни не­го­д­ни­ци?

На тре­тия или че­т­вър­тия ден след слу­чая  в Ка­ту­ни­ца и то след ка­то се раз­б­ра, че раз­ни на­ци­о­на­ли­с­ти­че­с­ки фор­ми­ро­ва­ния се гла­сят да из­в­ли­чат пре­ди­з­бор­ни ди­ви­ден­ти, пре­зи­ден­тът и пре­ми­е­рът се по­я­ви­ха на те­ре­на. Ина­че, ста­не ли въ­п­рос за фу­т­бол и при­я­тел­с­ки „ма­ч­ле­та“, те по „шор­те­та“ са ви­на­ги на те­ре­на. Ва­ж­ни, се­ри­о­з­ни и за­г­ри­же­ни, кон­с­та­ти­ра­ха, че ня­ма ет­ни­че­с­ки кон­ф­ликт, че то­ва са кри­ми­нал­ни про­я­ви и смъм­ри­ха , съ­в­сем за­с­лу­же­но, дей­с­т­ви­я­та на по­ли­ци­я­та.

Про­б­ле­ми­те до се­га мо­же и да не са би­ли ет­ни­че­с­ки, но тру­па­но­то не­до­вол­с­т­во от по­ли­ти­ка­та на вси­ч­ки уп­ра­в­ля­ва­щи към ром­с­кия ет­нос ес­ка­ли­ра. То­ва, че за­ко­ни­те не се при­ла­гат към ци­га­ни­те и мно­го от пре­с­тъ­п­ле­ни­я­та им се тре­ти­рат ед­ва ли не ка­то тра­ди­ция, дра­з­ни и съ­з­да­ва ет­ни­че­с­ка не­тър­пи­мост, осо­бе­но у мла­ди­те бъл­га­ри. Не слу­чай­но те­зи дни в ули­ч­ни­те въл­не­ния уча­с­т­ват пре­дим­но мла­де­жи.

Це­ли ре­ги­о­ни в стра­на­та обе­з­лю­дя­ват, за­що­то ре­кол­та­та и къ­щи­те в по – от­да­ле­че­ни­те се­ла са по­д­ло­же­ни на гра­беж и раз­ру­ше­ния от ци­ган­с­ки­те на­бе­зи. Не­за­кон­на сеч, кра­ж­ба на вси­ч­ко ме­тал­но, тър­го­вия с бе­бе­та, про­с­ти­ту­ция, су­те­ньр­с­т­во, про­сия, вли­за­не с взлом, мръ­со­тия, не­г­ра­мо­т­ност, 11- 12 – го­ди­ш­ни ро­дил­ки, а вси­ч­ки вла­с­ти си за­т­ва­рят очи­те. Без­к­рай­ни­те со­ци­ал­ни по­мо­щи, ко­и­то дър­жа­ва­та им от­пу­с­ка, аб­со­лю­т­но­то не­же­ла­ние да се ин­те­г­ри­рат в об­ще­с­т­во­то и пъл­на­та без­на­ка­за­ност в име­то на ет­ни­че­с­кия мир, най – на­к­рая ще взри­ви и про­с­ло­ву­то­то бъл­гар­с­ко тър­пе­ние. Мно­го­б­рой­ни­те ци­ган­с­ки про­я­ви мо­же и да са кри­ми­нал­ни, но щом не на­ми­рат аде­к­ва­т­но на­ка­за­ние от съ­де­б­на­та си­с­те­ма, ра­но или къ­с­но ще се пре­вър­нат в ет­ни­че­с­ки про­б­лем,а за ет­ни­че­с­ки­те про­б­ле­ми от­го­вор­ност но­си по­ли­ти­че­с­ка­та власт.

Цар Ки­ро и ця­ла­та му сви­та от­да­в­на са за за­т­во­ра, но яв­но до­б­ре пла­щат на те­зи, ко­и­то тря­б­ва да пра­во­ра­з­да­ват и за­щи­та­ват ре­до­ви­те гра­ж­да­ни на дър­жа­ва­та. Про­те­с­ти­те на хо­ра­та са ос­но­ва­тел­ни, но са­мо с един цар Ки­ро ня­ма да се ре­шат про­б­ле­ми­те. То­зи та­ри­кат от­но­во ще се из­мъ­к­не и до­ри мо­же съ­дът да ре­ши, че ня­кой тря­б­ва да  пла­ти ще­ти­те по не­за­кон­но по­с­т­ро­е­ни­те му са­раи. И за­що не, след ка­то по­ч­ти вси­ч­ки са­раи в Бъл­га­рия са не­за­кон­но по­с­т­ро­е­ни и по­с­ле, чрез вра­ти­ч­ки в за­ко­но­да­тел­с­т­во­то ги уза­ко­ня­ват. Да не го­во­рим, че и по­ч­ти за вси­ч­ки „име­ния“ в дър­жа­ва­та ни ня­ма сми­с­ле­но до­ка­зан про­из­ход на па­ри­те с ко­и­то са при­до­би­ти от сво­и­те гор­ди со­б­с­т­ве­ни­ци. Цар Ки­ро и та­ки­ва ка­то не­го оп­ре­де­ле­но имат при­нос в за­бо­га­тя­ва­не­то на мно­зи­на от та­ка на­ре­че­ния бъл­гар­с­ки по­ли­ти­че­с­ки и ико­но­ми­че­с­ки елит, кой­то се­га уму­ва ет­ни­че­с­ки или кри­ми­на­лен е про­б­ле­мът. И ка­к­во зна­чи „слу­ча­ят Ка­ту­ни­ца“ да не се по­ли­ти­зи­ра? Вси­ч­ко е по­ли­ти­ка, за­що­то са­ма­та ду­ма „по­ли­ти­ка“ оз­на­ча­ва „из­ку­с­т­во да са уп­ра­в­ля­ва дър­жа­ва“, а на­ша­та дър­жа­ва не се уп­ра­в­ля­ва до­б­ре щом през 21 век, в гра­ни­ци­те на ЕС ,в нея ци­ган­с­ки ба­ро­ни и бъл­гар­с­ки оли­гар­си сто­ят над за­ко­ни­те и це­ли­ят дър­жа­вен апа­рат ги об­с­лу­ж­ва.

„Слу­ча­ят Ка­ту­ни­ца“ по­с­та­ви на­ча­ло­то на из­бор­на­та кам­па­ния. Ка­к­во ли ни оча­к­ва за на­пред?

Юлита ХРИСТОВА

Коментарите са затворени.